2021. január 23., szombat English version
Archívum  --  2009  --  11. szám - 2009. november 9.  --  Szabadegyetem
Arc-, áll­csont­se­bé­szet
Ok­tó­ber 21-én a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ka­ted­rá­ján Pif­fkó Jó­zsef, az SZTE Arc-, Áll­csont- és Száj­se­bé­sze­ti Kli­ni­ká­já­nak tan­szék­ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­ra adott elő Mo­dern te­rá­pi­ás le­he­tő­sé­gek az arc-, áll­csont­se­bé­szet­ben cím­mel.
Címkék: Szabadegyetem

Az or­vos­tu­do­mány kez­det­ben egy­sé­ges volt, majd sor­ra sza­kad­tak le a kü­lön­bö­ző szak­ágak. Leg­el­ső­nek két szak­ma spe­ci­a­li­zá­ló­dott, a fo­gá­szat és a se­bé­szet, majd fo­ko­za­to­san el­ha­tá­ro­ló­dott a töb­bi te­rü­let, így az arc-, áll­csont­se­bé­szet is. No­ha e te­rü­let mű­ve­lé­sé­hez spe­ci­á­lis fo­gá­sza­ti és or­vo­si is­me­re­tek­kel kell ren­del­kez­ni, ko­ráb­ban nem volt meg­köt­ve, hogy fog­or­vo­si vagy ál­ta­lá­nos or­vo­si dip­lo­ma szük­sé­ges-e.

szabadegyetem2
Piffkó József
A ké­sőb­bi­ek­ben a szak­ma spe­ci­fi­ku­ma el­ve­ze­tett oda, hogy ma már Eu­ró­pá­ban szin­te min­den­hol két or­vo­si dip­lo­má­val kell ren­del­kez­ni ah­hoz, hogy va­la­ki ezen a te­rü­le­ten dol­goz­has­son. Ma­gyar­or­szá­gon ál­ta­lá­nos or­vo­si dip­lo­má­ra épít­he­tő a kép­zés, mely­nek ide­je 6 év, amely alatt fog­or­vo­si ké­pe­sí­tést is sze­rez­nek a hall­ga­tók, de ez kü­lön fog­or­vo­si dip­lo­mát nem ad.

A szak­ma hely­ze­te na­gyon rossz, fő­leg az észak-ma­gyar­or­szá­gi ré­gi­ó­ban. Sze­ge­den vi­szont nagy ha­gyo­má­nya van, mi­vel itt volt az arc-, és áll­csont­se­bé­szet böl­cső­je.

En­nek a szak­ág­nak kü­lön­bö­ző te­rü­le­tei van­nak, a leg­na­gyob­bak a tra­u­ma­to­ló­gia, az on­ko­ló­gi­ai se­bé­szet, a pro­tetikai cé­lú rekon­struk­tív se­bé­szet és a fej­lő­dé­si rend­el­le­nes­sé­gek se­bé­sze­te. A szak­ma szép­sé­ge is ab­ból adó­dik, hogy mű­ve­lői fo­lya­ma­tos együtt­mű­kö­dés­ben dol­goz­nak a társ­szak­mák­kal, va­gyis in­ter­disz­cip­li­ná­ris ko­ope­rá­ci­ót kí­ván – mond­ta Pif­fkó Jó­zsef.

Az elő­adás sor­ra vet­te az arc-, és áll­csont­se­bé­szet főbb te­rü­le­te­it, és meg­döb­ben­tő pél­dák­kal il­luszt­rál­ta, hogy mi­re ké­pes a mai tu­do­mány, men­­nyit fej­lő­dött az el­múlt 20-30 év­ben. A mo­dern arc-, áll­csont­se­bé­sze­ti tech­ni­kák­kal ma már le­he­tő­vé vált a be­te­gek tel­jes kö­rű esz­té­ti­kai, funk­ci­o­ná­lis és száj­üre­gi re­ha­bi­li­tá­ci­ó­ja. Hi­szen az arc- és száj­üreg nem­csak egy szerv, mely funk­ci­o­ná­lis szem­pont­ból fon­tos, ha­nem a kap­cso­lat­te­rem­tés, az em­be­rek kö­zöt­ti kom­mu­ni­ká­ció és a tár­sa­dal­mi in­teg­rá­ció leg­fon­to­sabb ana­tó­mi­ai te­rü­le­te.

T. B.

Bezár