2021. december 8., szerda English version
Archívum  --  2010  --  11. szám - 2010. november 2.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
Ok­tó­ber 13-án a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ka­ted­rá­ján Som­fay At­ti­la, az SZTE ÁOK Tü­dő­gyógyásza­ti Tan­szék­ének ve­ze­tő­je be­szélt a COPD (chron­ic obstruc­tive pul­monary dis­ease) ki­ala­ku­lá­sá­nak oka­i­ról, kö­vet­kez­mé­nye­i­ről és ar­ról, ho­gyan ke­zel­he­tő ez a be­teg­ség. To­váb­bá a meg­elő­zés fon­tos­sá­gá­ról szól­va hang­sú­lyoz­ta a do­hány­zás ká­ros ha­tá­sa­it az egész­ség­re.
Címkék: Szabadegyetem
A Sza­bad­egye­tem – Sze­ged so­ro­zat ha­to­dik sze­mesz­te­re szep­tem­ber vé­gén in­dult. Eb­ben a sze­mesz­ter­ben az or­vos­tu­do­mány és fő­leg a ter­mé­szet­tu­do­mány­ok kap­nak vezetősz­erepet. Ok­tó­ber 20-án Sza­bó Já­nos, az SZTE ÁOK Or­vo­si Ge­ne­ti­kai In­té­zet tan­szék­ve­ze­tő pro­fes­­szo­ra tar­tott elő­adást a mag­za­ti di­ag­nosz­ti­ká­ról, az ezt se­gí­tő tech­ni­kai fej­lő­dés­ről és ál­ta­lá­ban a ter­hes­ség­hez kap­cso­ló­dó koc­ká­za­ti té­nye­zők­ről.
Címkék: Szabadegyetem
DSC_2768_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Szorgalmi időszak 2021/22 I. félév
  szeptember 06. - december 11.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 06. - december 11.
 • 2021/22-es tanév szorgalmi időszak
  szeptember 09. - december 13.
 • Máthé András fotóművész: Egy kis életmű című kiállítása
  november 25. - december 12.
 • Szeged Street Photography Collective Kiállítás
  december 01. - december 17.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár