2022. január 21., péntek English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Katedra
Katedra
A vi­dé­ki éle­tet és a ta­nár­sá­got vá­lasz­tot­ta az ope­ra­há­zi kar­ri­er he­lyett – 1986 óta Sze­ge­den él. Mun­ká­ját az el­telt év­ti­ze­dek alatt alá­zat­tal vé­gez­te, ok­tat­ni is azért kez­dett, hogy ő ma­ga meg­ta­nul­ja, amit még nem tud a szak­má­ban. Ta­nít­vá­nyai si­ke­ré­nek örül; ha ő kap ran­gos el­is­me­rést, azt mond­ja: ez a kol­lé­gái és az in­téz­mény si­ke­re is.
Címkék: Katedra
Bezár