2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Riport
Riport
2010. március 28.
Vi­gyázz, kész, ókor! Mi­u­tán im­már ötö­dik éve ren­dez­te meg az SZTE Egye­te­mi Könyv­tár a Könyv­tá­ri Éj­sza­kát, ez­zel mint­egy ha­gyo­mányt te­remt­ve, egy so­ro­za­tot is el­in­dí­tott: a kö­vet­ke­ző évek­ben a tör­té­nel­mi ko­ro­kon át­íve­lő tu­do­má­nyos ka­lan­do­zá­sok­nak lesz­nek ta­núi mind­azok, akik sze­ret­nék lát­ni a könyv­tár vi­dám éj­sza­kai ol­da­lát. Mi is ott jár­tunk…
Címkék: Könyvtári ÉjRiport
Bezár