2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  5. szám - 2010. március 29.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
Mit kö­szön­het Eu­ró­pa Ver­gi­li­us­nak? Hon­nan in­dul, ho­gyan vál­to­zik, ho­vá ve­zet­he­tő vis­­sza a mai Eu­ró­pa fo­gal­ma? Ezek­re a kér­dé­sek­re ke­res­te a vá­laszt Tar Ibo­lya, az SZTE BTK Klasszika-Filológia Tan­szék ny. egye­te­mi do­cen­sé­nek elő­adá­sa a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged ka­ted­rá­ján már­ci­us 17-én.
Címkék: Szabadegyetem
2010. április 05.
A ma­te­ma­ti­kai bi­zo­nyí­tá­sok­nak bi­zony se vé­gük, se hos­­szuk, de azt nem so­kan gon­dol­nák, hogy a ma­te­ma­ti­ká­ban még a le­he­tet­len is iga­zol­ha­tó. Totik Vil­mos aka­dé­mi­kus már­ci­us 24-én a Sza­bad­egye­te­men szá­mos szem­lé­le­tes pél­dá­val bi­zo­nyí­tot­ta, hogy igen­is a le­he­tet­lent is le­het iga­zol­ni.
Címkék: Szabadegyetem
Bezár