2022. január 24., hétfő English version
Archívum  --  2010  --  12. szám - 2010. november 15.  --  Egyetemi élet
Egye­tem­tör­té­net a do­ku­men­tu­mok mé­lyé­ről
Mi­lyen volt az egye­tem a klebels­ber­gi idők­ben? Kik és mit ta­nul­tak itt? Ilyen és ha­son­ló kér­dé­sek­re ta­lál­hat vá­laszt a ku­ta­tó, ha be­lép a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Szak­le­vél­tá­rá­ba, a Szil­léri su­gár­út 12. szám alá.
Címkék: Egyeteni Élet

1999-re nyú­lik vis­­sza a do­ku­men­tum­tár tör­té­ne­te. Az egye­te­mi in­teg­rá­ció előtt a Ju­hász Gyu­la Ta­nár­kép­ző Fő­is­ko­la ho­zott lét­re le­vél­tá­rat, amely az in­téz­mény jog­előd­je­i­nek ira­ta­it gyűj­töt­te egy­be. 2000-ben meg­tör­tént az egye­te­mi in­teg­rá­ció, és az a fur­csa hely­zet állt elő, hogy csak egy kar­nak volt sa­ját le­vél­tá­ra, a töb­bi­ek ira­ta­it a Csong­rád Me­gyei Le­vél­tár őriz­te.

leveltar2

Kiss Róbert Károly és Vajda Tamás az egyetemi levéltárban.

Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­baA le­vél­tá­ri fel­ügye­let ezért el is ma­rasz­tal­ta az egye­te­met – me­sél­te Vaj­da Ta­más, a le­vél­tár ve­ze­tő­je. 2004 jú­li­u­sá­tól az SZTE Szak­le­vél­tá­rá­nak il­le­té­kes­sé­gét ki­bő­ví­tet­ték, és két fi­a­tal tör­té­nészt – Vaj­da Ta­más mel­lett Kiss Ró­bert Ká­rolyt – al­kal­maz­tak fő­ál­lá­sú mun­ka­társ­ként.

Őriz

A le­vél­tár gyűj­ti, őr­zi, rend­sze­re­zi és ku­tat­ha­tó­vá te­szi az egye­tem­mel – és jog­elő­de­i­vel – kap­cso­la­tos írott tör­té­ne­ti for­rá­so­kat: ka­rok, in­té­ze­tek, kli­ni­kák, gya­kor­ló­is­ko­lák, de még a já­ró­be­teg-el­lá­tók irat­ke­ze­lé­sét is fel­ügye­li, a ma­ra­dan­dó anya­go­kat át­ve­szi. Ket­tős sze­re­pé­ből adó­dó­an van­nak te­hát „hi­va­ta­li” vo­ná­sai és jo­go­sít­vá­nyai azért, hogy az egye­tem­tör­té­ne­ti ku­ta­tá­sok­nak – mely­be a le­vél­tá­ros­ok is be­kap­cso­lód­nak – a for­rá­sát biz­to­sí­ta­ni tud­ják. A le­vél­tár részt vett az egye­tem új irat­ke­ze­lé­si sza­bály­za­tá­nak ki­ala­kí­tá­sá­ban is. Egye­tem­tör­té­ne­ti ku­ta­tá­si ered­mé­nye­it be­mu­ta­tan­dó kon­fe­ren­ci­á­kat szer­vez, és kö­te­te­ket ad ki, idén pél­dá­ul „Az Ál­la­mi Pol­gá­ri Is­ko­lai Ta­nár­kép­ző Fő­is­ko­la tör­té­ne­te 1928-1947” je­lent meg, de a ta­va­lyi Rad­nó­ti-kö­tet­nek is volt le­vél­tá­ri ré­sze.

Amit meg­ta­lá­lunk

Az in­téz­mény he­ti húsz­órás ku­ta­tó­szol­gá­la­tot biz­to­sít, jól­le­het egy­elő­re még nem vett át min­den anya­got a Csong­rád Me­gyei Le­vél­tár­tól, hi­szen ki­csi a rak­tár, és a két le­vél­tá­ros egy­elő­re „ro­ham­tem­pó­jú irat­men­tést” vé­gez – fo­gal­ma­zott Vaj­da Ta­más.
A le­vél­tár in­gye­ne­sen lá­to­gat­ha­tó, per­sze van­nak té­rí­tés­kö­te­les szol­gál­ta­tá­sai (má­so­lás, fény­ké­pe­zés, szken­nelés). Meg­ta­lál­juk itt a mai Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Kar jog­elő­de­i­nek for­rá­sa­it 1873-tól 2000-ig; az or­vo­si kar dé­ká­ni hi­va­ta­lá­nak irat­anya­gát a ’20-as, ’30-as évek­től. Fel­lel­he­tő a ré­gi SZOTE rek­to­ri hi­va­ta­lá­nak do­ku­men­tá­ci­ó­ja 1957-től 1980-ig, a ter­mé­szet­tu­do­má­nyi kar hall­ga­tói nyil­ván­tar­tá­sa 1919 és 1992 kö­zött, a böl­csész­kar ’40-es, ’50-es évek­be­li ik­ta­tott anya­ga és hall­ga­tói nyil­ván­tar­tá­sa, akár­csak a szem- és bőr­kli­ni­ka ’60-as, ’70-es évek­be­li ak­tái. 2005-ben át­vet­ték az Egész­ség­tu­do­má­nyi és Szo­ci­á­lis Kép­zé­si Kar ira­ta­it, me­lyek egé­szen 1948-tól szol­gál­tat­nak in­for­má­ci­ó­kat. A hall­ga­tói nyil­ván­tar­tás­ok kü­lö­nö­sen is ér­de­ke­sek, mert a be­irat­ko­zá­si la­pok sok sze­mé­lyes ada­tot tar­tal­maz­nak: lak­hely, val­lás, ap­ja fog­lal­ko­zá­sa, kö­zép­is­ko­lai ta­nul­má­nyok stb. Ezek alap­ján sok szem­pon­tú tör­té­ne­ti vizs­gá­ló­dá­so­kat le­het foly­tat­ni. Vizs­gál­ha­tó pél­dá­ul, hogy me­lyik szak­ra hon­nan ér­kez­tek leg­in­kább hall­ga­tók.

Di­gi­ta­li­zál­va

A le­vél­tá­ros­ok egy szá­mí­tó­gé­pes adat­bá­zist is épí­te­nek, mely­nek az or­vos­tan­hall­ga­tók­ra és gyógy­sze­ré­szek­re vo­nat­ko­zó ré­sze már el is ké­szült, így 1919 és 1951 kö­zött ez a két te­rü­let lé­nye­ge­sen kön­­nyeb­ben ku­tat­ha­tó. A ke­re­sé­si fel­té­te­lek meg­adá­sá­val ér­de­kes ös­­sze­füg­gé­se­ket kap­hat meg a hoz­zá­ér­tő szem. Mi­lyen vál­to­zást je­len­tett az egye­tem 1940-es vis­­sza­ke­rü­lé­se Ko­lozs­vár­ra? Ki ment, ki ma­radt? Eh­hez meg­sze­rez­ték és di­gi­ta­li­zál­ták az 1940 és 1944 kö­zött Ko­lozs­vá­ron mű­kö­dő egye­tem or­vos­tan­hall­ga­tó­inak nyil­ván­tar­tá­sát is. Így a köz­tör­té­net egye­tem­tör­té­ne­ti le­nyo­ma­ta kris­tá­lyo­so­dik ki – egé­szí­ti ki az elő­ző­e­ket Kiss Ró­bert Kár­oly le­vél­tá­ros. Min­den ér­dek­lő­dőt vár a le­vél­tár, to­váb­bi in­for­má­ci­ók a www.arhiv.u-szeged.hu ol­da­lon.

Arany Mi­hály

Bezár