2022. november 29., kedd English version
Archívum  --  2010  --  11. szám - 2010. november 2.  --  Kultúra
Forgatás - Char­lie St. Cloud ha­lá­la és éle­te
Címkék: KultúraForgatás

Fő­hő­sünk, Char­lie St. Cloud sze­gény csa­lád gyer­me­ke, ám jö­vő­be­ni ki­lá­tá­sai igen­csak ked­ve­ző­ek, mi­vel vi­tor­lás­ként szin­te le­győz­he­tet­len, ami fő­is­ko­lai ösz­tön­dí­jat is je­lent szá­má­ra. Ám a szép jö­vőt egy vá­rat­lan au­tó­bal­eset tö­ri ket­té, Char­lie el­ve­szí­ti öc­­csét, és kép­te­len to­vább­lép­ni. A tör­té­net ezek után ar­ról az ön­ma­gát ke­re­ső fi­ú­ról szól, aki es­tén­ként a ha­lott öc­­csé­vel be­szél­get az er­dő­ben, a te­me­tő gon­do­zó­ja, ar­ról a fi­ú­ról, akit egyet­len drá­mai ese­mény ké­pes volt el­té­rí­te­ni az ígé­re­tes jö­vő­től.
A film tör­té­ne­te nem is len­ne rossz, ha tény­leg ar­ra fek­tet­ték vol­na a hang­súlyt, ho­gyan le­het fel­dol­goz­ni egy test­vér el­vesz­té­sét, ho­gyan le­het úgy meg­őriz­ni az em­lé­két, hogy köz­ben a sa­ját éle­tünk­ről se fe­led­kez­zünk meg. Ehe­lyett saj­nos a hang­súly azon van, hogy mi­nél szi­ru­po­sab­ban ömöl­jön a giccs a vá­szon­ról, mind­ezt meg­told­va „ti­ni lá­nyok ked­ven­ce” Zac Efron­nal, aki­nek az arc­ki­fe­je­zé­sén is lát­szik, hogy küsz­kö­dik, hogy mi­nél drá­ma­ib­ban tud­jon tá­vol­ba néz­ni nap­le­men­té­ben. Et­től füg­get­le­nül a film­nek akad­nak po­zi­tí­vu­mai is, pél­dá­ul a Char­lie öc­­csét ala­kí­tó Char­lie Tahan já­té­ka, il­let­ve Ray Liot­ta mű­kö­dé­se rö­vid­ke kis sze­re­pé­ben. Zac Efron­nak is van­nak jó pil­la­na­tai, és nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy egy­szer a tá­vo­li jö­vő­ben még a High School mu­si­calt is és meg­boc­sájtjuk majd ne­ki.
Szin­tén a film ja­vá­ra vált a for­ga­tás hely­szí­né­ül vá­lasz­tott fes­tői szép­sé­gű víz­par­ti kis­vá­ros az er­dő­be tor­kol­ló te­me­tő­vel. Ám saj­nos ezt is si­ke­rült el­ron­ta­ni a „leg­ké­sőbb há­rom per­cen­ként vág­junk be egy nap­le­men­tét” tí­pu­sú ren­de­zői dön­tés­sel, il­let­ve a „ha nem sí­runk, nem iga­zi a drá­ma” tí­pu­sú na­gyon Hol­ly­wood-i hoz­zá­ál­lás­sal.
Char­lie St. Cloud ha­lá­la és éle­te – szí­nes, fel­ira­tos, ame­ri­kai ro­man­ti­kus drá­ma, 101 perc, 2010. Ren­dez­te: Burr Steer­s.

Petró Ju­li­an­na

Bezár