2023. március 29., szerda English version
Archívum  --  2011  --  2. szám - 2011. február 14.  --  Kultúra
A sza­bad­té­ri öt éve
A Sze­ge­di Sza­bad­té­ri Já­té­kok öt évét ös­­sze­fog­la­ló kö­te­tet je­len­te­tett meg a fesz­ti­vál me­nedzs­ment­je A Sze­ge­di Sza­bad­té­ri Já­té­kok tör­té­ne­te 2004–2009 cím­mel. A kö­te­tet Bá­tyai Edi­na igaz­ga­tó, Her­czeg Ta­más igaz­ga­tó­he­lyet­tes és Kesse­lyák Ger­gely mű­vé­sze­ti ve­ze­tő jegy­zi.
Címkék: Kultúra

Ko­ráb­ban már ké­szült ha­son­ló kö­tet Nikolényi Ist­ván, az elő­ző igaz­ga­tó és Ko­vács Ág­nes jó­vol­tá­ból, rész­ben ezért is vál­lal­ko­zott Bá­tyai Edi­na a kö­tet megszerkesztésére, ami­kor fel­ve­tő­dött az öt­let, hogy egy öt­éves cik­lus le­zá­rá­sa­ként sa­ját ma­guk­nak do­ku­men­tál­ják az ada­to­kat, ta­pasz­ta­la­to­kat. Nem csak az irat­tár­nak kívánt azon­ban alkotni az igazgató, ezért ma­ga mel­lé ál­lí­tot­ta Her­czeg Ta­mást és Kesse­lyák Ger­gelyt, hogy se­gít­sé­gé­re le­gye­nek a pro­jekt meg­va­ló­sí­tá­sá­ban.

Értékek

Her­czeg Ta­más azért mon­dott igent a mun­ká­ra, mert ez le­he­tő­sé­get adott szá­muk­ra szem­be­néz­ni az­zal, hon­nan ju­tot­tak el a mos­ta­ni ál­la­po­tig, il­let­ve meg­fo­gal­maz­ni a jö­vő­be­ni ter­ve­ket. A je­len­le­gi ki­ad­vány nem csu­pán a 2004–2009-es idő­szak pro­duk­ci­ó­i­ra kon­cent­rál: szá­mos egyéb ér­de­kes­ség­gel és do­ku­men­tá­ci­ós jel­le­gű, ám ol­vas­má­nyos fe­je­zet­tel be­szé­li el a pro­duk­tu­mok, gaz­da­sá­gi és mű­vé­sze­ti ered­mé­nyek te­kin­te­té­ben a szfé­rá­ban mo­dell­ér­té­kű, gaz­da­sá­gi tár­sa­ság for­má­já­ban mű­kö­dő kul­tu­rá­lis in­téz­mény leg­újabb kor­sza­kát. A kö­tet ren­ge­teg ér­de­kes in­for­má­ci­ót tar­tal­maz pél­dá­ul ar­ról, ho­gyan ala­kult ki és vált ha­gyo­mán­­nyá az ope­ra­fesz­ti­vál, vagy a Reök (Re­gi­o­ná­lis Összművészeti Köz­pont) ho­gyan lett egy kis iro­dá­ból in­du­ló vál­lal­ko­zás­ból az, ami ma. A könyv to­váb­bá tar­tal­maz egy na­gyon ér­de­kes fe­je­ze­tet ar­ról, hogy a sze­ge­di Dóm té­ren mi­ért nem ér­de­mes be­mu­tat­ni Wag­ner Ring­jét. Mind­eze­ken túl a sze­rep­osz­tás­ok­kal együtt tar­tal­maz­za az el­múlt idő­szak ös­­szes Dóm té­ri és újszege­di elő­adá­sát, így té­ve tel­jes­sé a ké­pet a ko­ráb­ban 1931-től 2005-ig tar­tó idő­sza­kot be­mu­ta­tó és ak­ko­ri da­ra­bo­kat fel­so­ro­ló Sza­bad­té­ri-könyv­vel pár­ban, va­la­mint így vá­lik tel­jes­sé az el­múlt 80 év do­ku­men­tá­lá­sa.

Fények

„Úgy gon­do­lom, jó úton já­runk” – ös­­sze­gez rög­tön be­ve­ze­tő­jé­ben Bá­tyai Edi­na. „Ezt akar­juk meg­mu­tat­ni az ér­dek­lő­dő ol­va­sók­nak ez­zel az ös­­sze­fog­la­ló­val, amely­ben nem a 'füg­göny mö­göt­ti' jó szto­rik, anek­do­ták kap­ják a hang­súlyt, mert azo­kat úgy­is meg­őr­zi a száj­ha­gyo­mány. In­kább a si­ke­rek hát­te­rét, a dön­té­sek mo­ti­vá­ci­ó­it, a hoz­zá­juk ve­ze­tő, sok­szor nem kön­­nyű utat, a le­szűrt ta­nul­sá­go­kat, lé­nye­gé­ben az in­téz­mény mű­köd­te­té­sét és mű­kö­dé­sét lát­tat­juk. Azt, amit egy kul­tu­rá­lis in­téz­mény ve­ze­té­sé­ről ma tu­dunk.” Ez alatt a szűk öt év alatt a Sze­ge­di Sza­bad­té­ri Já­té­kok nem csu­pán szín­há­zi te­rü­le­ten ért el ered­mé­nye­ket, ha­nem töb­bek kö­zött a fesz­ti­vál­ko­or­di­ná­ci­ó­ban, hi­szen a nem­zet­kö­zi ope­ra­ver­seny meg­szü­le­té­sé­ben is ki­tün­te­tett sze­re­pe volt. Más­részt a gaz­da­sá­gi tár­sa­ság mű­köd­te­ti a 2007-ben meg­nyi­tott Re­gi­o­ná­lis Összművészeti Köz­pon­tot, ahol a kép­ző­mű­vé­szet mel­lett az iro­da­lom­ra, ze­né­re, mű­vé­szet­tör­té­net­re is nagy hang­súlyt fek­tet­nek, il­let­ve szo­ba­szín­há­zi elő­adá­so­kat is nyúj­ta­nak a kö­zön­ség­nek.

Képek

A ki­ad­vány ter­mé­sze­te­sen nem csak az írott szó ál­tal te­szi ér­de­kes­sé a Sze­ge­di Sza­bad­té­ri Já­té­kok el­múlt öt évé­nek tör­té­ne­tét, il­luszt­rá­ci­ó­ként ren­ge­teg gyö­nyö­rű fo­tó szí­ne­sí­ti a fe­je­ze­teket (nem egy la­punk mun­ka­tár­sa, Se­ges­vá­ri Csa­ba al­ko­tá­sa), pél­dá­ul a Dóm té­ri elő­adá­so­kon ké­szült ké­pek­kel vagy a fesz­ti­vál és a Reök pla­kát­ja­i­val is ta­lál­koz­ha­tunk. A kö­te­tet DVD-melléklet te­szi tel­jes­sé, amely még több fo­tót, az elő­adá­sok­ról ké­szült vi­de­ó­kat és egy kö­zel egy­órás fil­met tar­tal­maz, mely fel­idé­zi a sza­bad­té­ri mű­kö­dé­sét az el­múlt év­ti­ze­dek­ben, va­la­mint ké­pet ad a gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gi for­má­ban is jól mű­köd­tet­he­tő kul­tu­rá­lis­me­nedzs­ment-szem­lé­let­ről.

Petró Ju­li­an­na

Bezár