2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  MGK
A Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar iz­gal­mas tör­té­ne­lem­mel ren­del­ke­zik. Bár 1896 óta van ag­rár­kép­zés Hódmezővásárhelyen, hisz ek­kor ala­kult a je­len­le­gi tan­üzem he­lyén ál­ló al­sóbb fo­kú föld­mű­ves is­ko­la, ez a má­so­dik vi­lág­há­bo­rút kö­ve­tő­en még csak me­ző­gaz­da­sá­gi kö­zép­is­ko­la volt. Fel­ső­fo­kú ok­ta­tá­si in­téz­mén­­nyé 1961-ben vált, 1972-től a Sze­ge­di Élel­mi­szer­ipa­ri Fő­is­ko­lá­hoz, ké­sőbb a Deb­re­ce­ni Ag­rár­tu­do­má­nyi Egye­tem­hez tar­to­zott. A kar 2000-ben csat­la­ko­zott a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­hez. Az in­téz­mény gya­kor­la­ti ok­ta­tá­sát, a to­vább­kép­zést és a tu­do­má­nyos ku­ta­tást szol­gá­ló Tan­üze­mét 1976-ban ala­pí­tot­ták. A kar­tól öt ki­lo­mé­ter­re ta­lál­ha­tó a majd­nem négy­száz hek­tá­ron szán­tót, to­váb­bá szar­vas­mar­ha- és ser­tés­te­le­pet, strucc­te­nyész­té­si, to­váb­bá kecs­ke- és ju­há­sza­ti min­ta­far­mot, va­la­mint az ős­ho­nos ma­gyar ken­der­ma­gos faj­ta­fenn­tar­tó te­le­pet je­len­tő tan­üzem. Mind­ezek meg­fe­lel­nek az eu­ró­pai uni­ós kör­nye­zet- és ál­lat­vé­del­mi elő­írá­sok­nak, és 1999 óta mi­nő­sí­tett tan­üzem­ként lát­ják el a gya­kor­la­ti ok­ta­tá­si te­en­dő­ket. A föld­mű­ve­lés­ügyi tárca az or­szág töb­bi ag­rár-fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyei kö­ré­ben vég­zett vizs­gá­la­ta so­rán ezüst­ko­szo­rús gya­kor­la­ti hely­nek mi­nő­sí­tet­te. E hely­szí­nen ren­de­zik meg min­den ta­vas­­szal az or­szá­gos Szent György-na­pi Ju­hász­ver­senyt. A kar nap­pa­li ta­go­za­ton ál­la­mi­lag fi­nan­szí­ro­zott kép­zés­ben 148-an, költ­ség­té­rí­té­ses for­má­ban 26-an ta­nul­nak. A le­ve­le­ző kép­zés­ben 122-en ál­la­mi­lag fi­nan­szí­ro­zot­tak, 66-an költ­ség­té­rí­té­se­sek. Táv­ok­ta­tás­ban négy vég­zős hall­ga­tó vég­zi ta­nul­má­nya­it; há­rom kül­föl­di ven­dég­hall­ga­tó jár a kar­ra. A vad­gaz­dál­ko­dá­si szak­mér­nök to­vább­kép­zős hall­ga­tók 18-an van­nak.
Bezár