2022. május 26., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  MGK
A hall­ga­tó­ink jól ér­zik itt ma­gu­kat
Hor­váth Jó­zsef, a Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar Gaz­dál­ko­dá­si és Vi­dék­fej­lesz­té­si In­té­ze­té­nek fő­is­ko­lai do­cen­se, a kar meg­bí­zott tu­do­má­nyos dékán­helyettese a Deb­re­ce­ni Egye­tem Ag­rár­gaz­da­sá­gi és Vi­dék­fej­lesz­té­si Ka­rán vé­gez­te ta­nul­má­nya­it, 2004 óta az MGK ok­ta­tó­ja. Ku­ta­tá­si te­rü­le­te a va­gyon­ér­té­ke­lé­si mód­sze­rek fej­lesz­té­se.
mgk_oktato„Ka­run­kon rend­kí­vül csa­lá­di­as és ba­rá­ti a lég­kör – bár ezt ren­ge­teg in­téz­mény el­mond­hat­ja ma­gá­ról. Ez egy­részt ab­ból adó­dik, hogy vi­szony­lag kis kar va­gyunk, te­hát az ok­ta­tók és hall­ga­tók kö­zöt­ti kap­cso­lat sok­kal har­mo­ni­ku­sabb, és gör­dü­lé­ke­nyebb mun­ka­vég­zést biz­to­sít. Név­ről is­mer­jük egy­mást, és vi­szony­lag kis cso­por­tok­ban tud­juk őket fog­lal­koz­tat­ni, ezért az ok­ta­tá­son túl olyan fel­ada­to­kat és ese­mé­nye­ket is fel tu­dok so­rol­ni, ame­lyek so­rán az ok­ta­tók és hall­ga­tók kap­cso­la­ta ki­tel­je­sed­het és el­mé­lyül­het, he­lyen­ként ba­rá­ti vi­szon­­nyá ala­kul­hat. Ko­moly je­lei mu­tat­koz­nak a hall­ga­tói ön­szer­ve­ző­dés­nek is, nem­ré­gi­ben ala­kult meg a Vad­gaz­da Klub, amely szá­mos szak­mai és szó­ra­koz­ta­tó prog­ra­mot szer­vez, nem­rit­kán az ok­ta­tó­kat is be­von­va.
Más­rész­ről nagy hang­súlyt fek­te­tünk a kar nép­sze­rű­sí­té­sé­re, a le­he­tő leg­több kö­zép­is­ko­lá­ba meg­pró­bá­lunk sze­mé­lye­sen el­jut­ni. Azt ta­pasz­tal­juk, hogy ko­moly és nö­vek­vő az ér­dek­lő­dés, ami ta­lán an­nak is kö­szön­he­tő, hogy szé­le­se­dik a kép­zé­si kí­ná­lat, és egy­re több olyan kö­zép­is­ko­lás di­ák gon­dol­ko­zik el azon, hogy min­ket vá­las­­szon, aki ko­ráb­ban nem gon­dolt rá.
Meg­hir­det­tünk egy te­het­ség­gon­do­zó fó­ru­mot kö­zép­is­ko­lás di­á­kok ré­szé­re, Gaz­dál­kodj oko­san cím­mel, ti­zen­öt meg­adott té­ma­kör­ben, meg­ha­tá­ro­zott szem­pont­ok sze­rint es­­szét kell ír­ni­uk. A pá­lyá­za­ti ki­írás feb­ru­ár kö­ze­pé­ig él. Ér­dek­lő­dés­sel vár­juk a be­ér­ke­ző mű­ve­ket, ér­té­kes dí­ja­kat tűz­tünk ki a leg­job­bak ré­szé­re. Ez­zel is pró­bál­juk azt a gon­dol­ko­dás­mó­dot köz­ve­tí­te­ni, amely az ok­ta­tás­ban és ku­ta­tás­ban meg­va­ló­sul és eh­hez a pá­lyá­hoz szük­sé­ges. Ez se­gít ab­ban is, hogy meg­is­mer­jük azo­kat, akik el­kö­te­le­zet­tek e szak­ma irán­t, le­en­dő hall­ga­tó­in­kat.”
Bezár