2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  MGK
A hall­ga­tó­ba­rát kar
A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar csa­lá­di­as lég­kö­ré­ről és ott­ho­nos­sá­gá­ról is­mert. Ezen­fe­lül egy­re nö­vek­vő kép­zé­si kí­ná­la­ta és az in­téz­mény ál­tal kí­nált szám­ta­lan le­he­tő­ség mi­att is igen von­zó le­het a me­ző­gaz­da­sá­gi vagy vad­gaz­da mér­nö­ki pá­lyá­ra ké­szü­lők­nek.
Címkék: MGK

„A kép­zé­si kí­ná­la­tunk az elő­ző évek­hez ké­pest a fel­ső­fo­kú szak­kép­zé­si te­rü­le­ten bő­vült, gyógy­nö­vény­ter­mesz­tő és -fel­dol­go­zó fel­ső­fo­kú szak­kép­zés­sel, és már feb­ru­á­ri je­lent­ke­zés­sel sze­ret­nénk be­is­ko­láz­ni a le­en­dő hall­ga­tó­kat. A má­sik te­rü­let el­ső­sor­ban az ag­rár­te­rü­le­ten vég­zet­tek szá­má­ra nyújt poszt­gra­du­á­lis kép­zé­si le­he­tő­sé­get, szak­irá­nyú to­vább­kép­zé­si sza­ko­kat in­dí­tot­tunk me­ző­gaz­da­sá­gi ér­ték­becs­lő te­rü­le­ten, il­let­ve ag­rár­lo­gisz­ti­kai szak­mér­nök kép­zést – ezek feb­ru­ár­ban in­du­ló, poszt­gra­du­á­lis sza­kok” – mond­ja Bod­nár Kár­oly dé­kán.
Az alap­kép­zé­si kí­ná­lat vál­to­zat­lan ma­radt, de to­váb­bi két szak­ról már egyez­te­té­sek foly­nak a Ma­gyar Akkred­itá­ciós Bi­zott­ság­gal.

mgk
A vadgaz­damérnök szak el­vég­zé­sé­vel ál­la­mi va­dász­vizs­ga-bi­zo­nyít­vány is sze­rez­he­tő.

Az or­szág leg­jobb ag­rár­tu­do­má­nyi hall­ga­tó­ja

A kar ko­moly ered­mén­­nyel is büsz­kél­ked­het. „A ta­va­lyi év olyan je­len­tős si­ker­rel zá­rult szá­munk­ra, hogy az Or­szá­gos Tu­do­má­nyos Di­ák­kö­ri Kon­fe­ren­cia Ag­rár­tu­do­má­nyi Szek­ci­ó­ját a mi hall­ga­tónk, Kon­koly Ma­ri­an­na nyer­te meg, ami azért is iz­gal­mas, mert alap­kép­zés­ben részt ve­vő hall­ga­tó hoz­ta el a pál­mát; rá­adá­sá­ul el­nyer­te a Pro Sci­en­tia Arany­ér­me­sek Tár­sa­sá­gá­nak dí­ját is. E hall­ga­tónk olyan ki­vá­ló­an dol­go­zott együtt kon­zu­len­sé­vel és a Sze­ge­di Ga­bo­na­ku­ta­tó Non­prof­it Kft.-vel, hogy úgy tű­nik, idén feb­ru­ár­tól a gö­döl­lői Szent Ist­ván Egye­tem Me­ző­gaz­da­sá­gi és Kör­nye­zet­tu­do­má­nyi Kar Me­ző­gaz­da­sá­gi biotech­noló­gus mér­nö­ki sza­kán foly­tat­hat­ja to­vább ta­nul­má­nya­it” – di­cse­ke­dik, jog­gal Bodnár Károly dé­kán.

Min­dent a hall­ga­tó­kért

A kar ki­sebb mé­re­te te­szi le­he­tő­vé azt, hogy min­den szin­te egy he­lyen ta­lál­ha­tó meg. A szá­mos adott­ság egyi­ke, hogy min­den­ki­nek tud­nak kol­lé­gi­u­mi fé­rő­he­lyet biz­to­sí­ta­ni. Ez­zel azon­ban nem me­rül ki az MGK ál­tal fel­kí­nált le­he­tő­sé­gek szé­les kö­re.
„Az elő­ző évek gya­kor­la­tá­hoz ha­son­ló­an to­vább­ra is in­gye­nes nyelv­vizs­ga-fel­ké­szí­tést biz­to­sí­tunk hall­ga­tó­ink­nak a kö­zép­fo­kú an­gol vagy né­met nyelv­vizs­gá­hoz sa­ját ECL-központunkban. Ha nem is könnyebb, de leg­alább ott­ho­nos kör­nye­zet­ben zaj­lik azok­nak, akik itt szán­ják rá ma­gu­kat a meg­mé­ret­te­tés­re” – te­szi hoz­zá a dé­kán.

Fo­lya­ma­tos ta­nu­lás itt­hon és kül­föld­ön

A ko­ráb­bi évek­hez ha­son­ló­an fel­zár­kóz­ta­tó órá­kon is részt le­het ven­ni. „Na­gyon sok­fé­le elő­kép­zett­ség­gel ér­kez­nek hoz­zánk hall­ga­tók, hi­szen gim­ná­zi­u­mok és kü­lön­bö­ző tí­pu­sú szak­kö­zép­is­ko­lák di­ák­jai fel­vé­te­liz­nek hoz­zánk, en­nek meg­fe­le­lő­en el­té­rő az alap­fel­ké­szült­sé­gük kém­iá­ból, ma­te­ma­ti­ká­ból és bi­o­ló­gi­á­ból. Ép­pen ezért a gó­lya­tá­bor alatt tör­té­nik egy szint­fel­mé­rés, amely­nek alap­ján kol­lé­gá­ink ja­va­sol­ják és le­he­tő­vé te­szik, hogy az el­ső hó­na­pok­ban pén­te­ki na­po­kon – ami­kor az óra­rend kis­sé la­zább – plusz órá­kon fel­zár­kóz­ta­tó fog­lal­ko­zá­so­kat tar­ta­nak” – tudatja az egyetemi oktató.
A fo­lya­ma­tos ta­nu­lás az ok­ta­tó­kat is érin­ti. „A kol­lé­gá­ink ese­té­ben is tö­rek­szünk ar­ra, hogy a nyel­vi kép­zett­sé­gü­ket fej­les­­szük, va­la­mint a tan­anyag és a friss ku­ta­tá­si ered­mé­nyek te­kin­te­té­ben fo­lya­ma­to­san nap­ra­ké­szen le­gye­nek. En­nek meg­fe­le­lő­en igyek­szünk ki­lép­ni olyan új irá­nyok­ba a me­ző­gaz­da­ság te­rü­le­tén, ame­lyek ma­nap­ság el­várt, és komp­lett vál­la­lat­irá­nyí­tá­si rend­sze­re­ket meg­is­mer­ni, lo­gisz­ti­ká­val fog­lal­koz­ni, na­pi szin­ten is­mer­ni az eu­ró­pai uni­ós ag­rár­sza­bá­lyo­zást és vál­to­zá­so­kat. Mi­vel kol­lé­gá­ink eze­ken a te­rü­le­te­ken igyek­sze­nek tar­ta­ni a nap­ra­kész­sé­gü­ket, azok a hall­ga­tók, akik a to­vább­ta­nu­lás he­lyett a ter­me­lést vá­laszt­ják, rög­tön meg­áll­ják a he­lyü­ket” – so­rol­ja Bod­nár Kár­oly.
A nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok te­kin­te­té­ben is igen nagy a vá­lasz­tá­si le­he­tő­ség, az MGK-nak je­len­leg ti­zen­két kül­föl­di egye­tem­mel van Eras­mus-szer-ződése, és lát­ha­tó­lag egy­re több hall­ga­tó in­dul kül­föl­di ta­nul­mány­út­ra Len­gyel­or­szág­tól Nor­vé­gi­á­ig és Olasz­or­szá­gig.
„Ko­ráb­ban ki­sebb ér­dek­lő­dés mu­tat­ko­zott a mo­bi­li­tá­si prog­ram irán­t, mert a hall­ga­tók elég pes­­szi­mis­ták és kis­hi­tű­ek vol­tak ab­ban a te­kin­tet­ben, hogy meg­áll­ják-e a he­lyü­ket egy nyu­gat-eu­ró­pai egye­te­men. Jó né­hány ked­ve­ző pél­da után úgy tű­nik, be­in­dult a hall­ga­tók uta­zá­si ked­ve, és egy-­e­gy sze­mesz­tert kül­föl­di egye­te­men igyek­sze­nek el­töl­te­ni, ami ket­tős ha­szon­nal jár. Egy­részt rá­lát­nak Eu­ró­pa más ré­sze­i­re, ho­gyan néz ki ott a kép­zés és az agrári­um, il­let­ve azok, akik eze­ken a rész­kép­zé­se­ken át­es­nek, na­gyon ha­mar le tud­ják ten­ni a nyelv­vizs­gát” – te­szi hoz­zá a dé­kán.
A fo­lya­ma­tos ér­dek­lő­dés mi­att el­kép­zel­he­tő, hogy a part­ner­is­ko­lák kö­re to­vább bő­vül. Az utób­bi idő­ben kül­föld­ről, Gö­rög- és Észt­or­szág­ból ér­kez­tek hall­ga­tók a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi kar­ra. Bod­nár Kár­oly min­den­ben a po­zi­tí­vu­mot lát­ja, ezt is rend­kí­vül fon­tos­nak tart­ja, hi­szen így az ok­ta­tók is gya­kor­la­tot sze­rez­het­nek az ide­gen nyel­vű ok­ta­tás­ban, amely a ké­sőb­bi­ek­ben a bő­vü­lés irá­nya le­het.

Elérhetőségek: Az MGK kép­zé­se­i­ről bő­vebb in­for­má­ció a 62/532-990-es és 62/532-991-as te­le­fon­szám­okon és a www.mgk.u-szeged.hu ol­da­lon ta­lál­ha­tó, to­váb­bá a to@mgk.u-szeged.hu cí­men kap­ha­tó.

Nyílt nap: A SZTE MGK ja­nu­ár 29-én (pén­te­ken) 11 órá­tól nyílt na­pot tart a Hód­me­ző­vá­sár­hely, Andrássy ut­ca 25. szá­mú épü­le­té­ben.

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

Bezár