2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  MGK
Így látja a hallgató
Címkék: MGK
mgk_hallgatoFon­tos té­nye­ző volt szá­mom­ra, hogy a la­kó­he­lyem­től ne kell­jen túl­sá­go­san mes­­szi­re utaz­nom; Gyomaen­drődön la­kom, ezért eh­hez a vá­ros­hoz leg­kö­ze­leb­bi egye­te­met vá­lasz­tot­tam. Ezen be­lül azért a Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar­ra esett a vá­lasz­tá­som, mert bi­o­ló­gi­á­ból érett­sé­giz­tem, és fel­kel­tet­te az ér­dek­lő­dé­sem a vad­gaz­da mér­nö­ki kép­zés. A ké­sőb­bi­ek­ben eb­ben a szak­má­ban sze­ret­nék el­he­lyez­ked­ni.
Az ok­ta­tás szín­vo­na­lá­val tel­jes mér­ték­ben meg va­gyok elé­ged­ve, min­den fel­té­tel, esz­köz, gya­kor­lat adott a ma­gas szin­tű mun­ká­hoz és majd a szak­má­ban a bol­do­gu­lás­hoz.
Vé­le­mé­nyem sze­rint a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ne­ve jól cseng a ha­zai köz­élet­ben, pluszt je­lent az itt szer­zett dip­lo­ma, amit el­is­mer­nek és ami­vel kön­­nyeb­ben el le­het he­lyez­ked­ni a mun­ka­erő­pi­a­con.
Azért aján­la­nám a Me­ző­gaz­da­sá­gi Kart emel­lett, mert re­mek le­he­tő­sé­gek van­nak a kép­zés­ben, a kü­lön­bö­ző sza­ko­kon.
Zdusek Krisz­ti­án (MGK, III. éves vad­gaz­da mér­nök)
Bezár