2022. október 5., szerda English version
Archívum  --  2010  --  9. szám - 2010. szeptember 27.  --  Sport
Meg­újult az SZTE Sport­köz­pont
Címkék: Sport

A na­pok­ban fe­jez­ték be az át­ala­kí­tá­si mun­ká­la­to­kat a Hattyas so­ri sport­köz­pont mászóter­mében, ezért fris­sen, me­le­gé­ben utá­na­já­runk a vál­toz­ta­tá­sok­nak. Emel­lett gyön­gé­den sze­ret­ném fel­hív­ni a ked­ves ol­va­só fi­gyel­mét az SZTE Sport­köz­pont ud­va­rán ta­lál­ha­tó jég­pá­lyá­ra, ami an­­nyi­ra nem is jég, de azért ren­de­sen csú­szik.
„Más­fél év­vel ez­előtt ké­szült el a mászó­falunk, de mint olyan sok min­dent az élet­ben, ezt is lak­va ismertük meg. Na­gyobb prob­lé­ma nem volt az elő­ző­vel, de gya­kor­la­ti­lag ki­nőt­tük. Az át­ala­kí­tás ré­sze­ként az eme­le­ti boul­der le­ke­rült a föld­szint­re, nö­vel­tük a négy­zet­mé­tert, és a szak­em­be­rek ja­vas­la­tá­ra szá­mos he­lyen meg­vál­toz­tat­tuk a dő­lés­szö­ge­ket. Most, a vál­toz­ta­tá­sok után 70-80 szá­za­lék­kal nőtt a fal­fe­lü­let, így dur­ván 400 négy­zet­mé­tert tesz ki. A fal leg­ma­ga­sabb ré­sze 7, a töb­bi 3,6 mé­ter, de ez csa­ló­ka, mert van, ahol 40 fo­kos, van, ahol csak 15 fo­kos dő­lés be­fo­lyá­sol­ja a te­rü­le­tet. Több ezer fo­gás van raj­ta és szá­mos kü­lön­bö­ző mászóút.
Ter­mé­sze­te­sen kur­zu­son is meg­hir­det­tük, a hall­ga­tók­nak he­ten­te 24 óra má­szá­suk van, de eze­ket a he­lye­ket egy perc alatt fel­töl­tik. Ugyan­ak­kor, aki­nek nem si­ke­rül fel­ven­nie az órát, ne ke­se­red­jen, mert dél­után négy­től és hét­vé­ge­ken bár­ki igény­be ve­he­ti ezt a re­mek spor­to­lá­si, ki­kap­cso­ló­dá­si le­he­tő­sé­get” – mond­ja Sza­bó Jó­zsef sportközpontvezető.
A Hattyas so­ri jég­pá­lya dol­gá­ban kö­vet­ke­zők­ről szá­mol­ha­tunk be. Ilyen tí­pu­sú most van elő­ször Sze­ge­den, en­nek kü­lön­le­ges­sé­ge, hogy a jég­fe­lü­let nem ter­mé­sze­tes jég­ből, ha­nem egy sza­ba­dal­maz­ta­tott mű­anyag­ból áll. Ezen anyag csú­szá­si ha­tás­fo­ka ke­ze­let­len ál­la­pot­ban is meg­ha­lad­ja a csi­szolt jég 80 szá­za­lé­kát, ám egy csú­szás­se­gí­tő emul­zi­ós ke­ze­lés után a fe­lü­let csú­szá­si ha­tás­fo­ka a csi­szolt jég 94 szá­za­lé­kát is el­éri. A pá­lya 300 négy­zet­mé­te­ren te­rül el, a hővis­zonyokat le­szá­mít­va ugyan­olyan ér­zés raj­ta sik­la­ni, mint az iga­zin. Ok­tó­ber 15-ig még biz­to­san le­het hasz­nál­ni, a to­váb­bi­ak az idő­já­rás függ­vé­nyé­ben dől­nek el, va­la­mint tu­laj­do­no­si el­ha­tá­ro­zás kér­dé­se. Egye­te­mis­ták­nak egy óra 400 fo­rint­ba ke­rül.

D.T.I.

Bezár