2022. október 8., szombat English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Szabadegyetem
Al­ter­na­tív tu­do­má­nyok út­vesz­tő­jé­ben
Sipos Pál, az SZTE TTIK Szer­vet­len és Ana­li­ti­kai Ké­mia Tan­szék tan­szék­ve­ze­tő-he­lyet­tes do­cen­sé­nek est­jé­vel foly­ta­tó­dott ok­tó­ber 6-án a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged so­ro­zat. A szak­em­ber Az al­ter­na­tív tu­do­má­nyok „Kész át­ve­rés show”-­ja cím­mel tar­tot­ta meg elő­adá­sát.
Címkék: Szabadegyetem

Mit is je­lent az al­ter­na­tív tu­do­mány? Az elő­adás cí­me óva­tos, hi­szen az új­don­sült ter­mé­kek és mód­sze­rek kö­zül több a ke­vés­bé ke­gyes ál­tu­do­mány meg­ne­ve­zést is ki­vív­ta már ma­gá­nak. Az al­ter­na­tív tu­do­má­nyok cím ezért is bi­zo­nyult sze­ren­csé­sebb meg­ne­ve­zés­nek most. Az est elő­adó­ja így le­he­tő­sé­get adott az új­don­sá­gok iránt ér­dek­lő­dők­nek, hogy ma­guk dönt­se­nek, iga­zat ad­nak-e a fel­ta­lá­lók­nak és a sok­szor hi­he­tet­len­nek tű­nő el­kép­ze­lé­se­ik­nek. A hall­ga­tó­ság te­hát le­von­hat­ta ma­gá­nak a kö­vet­kez­te­té­se­ket, és sza­ba­don dönt­het ar­ról, hogy mi­nek is fog utá­na­jár­ni bi­zo­nyos ter­mé­kek­kel és azok ha­tá­sá­val kap­cso­lat­ban.

szabadegyetem2
Végre nem csak a reklámokból kaphattunk felvilágosítást...
Sipos Pál egye­te­mi do­cens a Szer­vet­len és Ana­li­ti­kai Ké­mia Tan­szé­kén dol­go­zik. Fő ku­ta­tá­si te­rü­le­te a vi­zes ol­da­tok kém­iá­ja, fő­leg az ipar ál­tal hasz­nált ol­da­tok komp­lex ré­szecs­ké­i­nek szer­ke­ze­te és ezek egyen­sú­lya, il­let­ve az ezek­ből az ol­da­tok­ból ki­vá­ló ve­gyü­le­tek szer­ke­ze­té­nek elem­zé­se.
Az elő­adá­son nemcsak azo­kat az el­kép­ze­lé­se­ket gyűj­töt­te egy­be, me­lye­ket a tu­do­má­nyos vi­lág hosszabb-rö­vi­debb mér­le­ge­lés után hi­tel­te­len­nek tart, ha­nem azo­kat az új te­ó­ri­á­kat is, me­lyek­ről még nem te­kint­he­tő le­zárt­nak a tu­do­má­nyos vi­ta. Hi­szen a tu­do­má­nyos ered­mé­nyek mér­le­ge­lé­sé­hez szak­ér­tő em­be­rek szük­sé­ge­sek, ugyan­úgy, mint az élet bár­mely más te­rü­le­tén. A tu­do­má­nyos igé­nyes­ség pe­dig nem pusz­tán a tu­do­má­nyos szak­ki­fe­je­zé­sek hal­mo­zá­sá­ban rej­lik, hi­szen a vá­la­szok min­dig to­váb­bi kér­dé­se­ket vet­nek fel.
Míg ré­geb­ben meg kel­lett küz­de­ni az in­for­má­ci­ó­ért, ad­dig ma, a meg­ke­rül­he­tet­len fo­gyasz­tói tár­sa­da­lom­ban az agy gyor­san te­lí­tő­dik a sok­szor meg­bíz­ha­tat­lan ere­de­tű in­for­má­ci­ók­kal. A tech­ni­ka fej­lő­dé­se meg­ál­lít­ha­tat­lan tem­pó­val ha­lad elő­re. A min­den­na­pi hasz­ná­la­ti tár­gya­ink és be­ren­de­zé­se­ink is kö­ve­tik ezt a vál­to­zást, per­sze sok­szor az anya­gi hely­zet­től füg­gő­en. A kér­dé­sek­re pe­dig sok­szor már nem ma­radt idő. Több­nyi­re fo­gal­munk sincs hét­köz­na­pi hasz­ná­la­ti tár­gya­ink mű­kö­dé­sé­ről, ja­ví­tá­sá­ról, így több­nyi­re rö­vid hasz­ná­lat után ku­ká­ba ke­rül­nek. Emel­lett az inter­net­nek kö­szön­he­tő­en ké­pek töm­ke­le­ge ke­rül a sze­münk elé nap mint nap. S míg a szö­veg abszt­rakt gon­dol­ko­dást igé­nyel, va­gyis sok­kal in­kább fo­gal­mak­ra irá­nyul, ad­dig a ké­pek konk­rét gon­dol­ko­dást, gon­do­la­to­kat éb­resz­te­nek.
A be­rög­zült elő­í­té­le­tek­ből, va­gyis a szte­re­o­tí­pi­ák­ból na­gyon kön­­nyen lesz ki­zá­ró­la­gos el­kép­ze­lés egy-­e­gy dol­got il­le­tő­en. Az elő­adás is azt su­gall­ta, a baj nem is ab­ban rej­lik, hogy az in­for­má­ció­ren­ge­teg egy­re nő, és már min­den­hol, bár­ki szá­má­ra el­ér­he­tő. Sok­kal in­kább a jó­zan ész és a mér­le­ge­lés, utá­na­já­rás vált kí­nos­sá a di­vat­irány­za­tok kö­ve­tő­i­nek. Hi­szen alap­ve­tő­en nem jó, hogy­ha szé­gyen­nek kell érez­nünk, hogy tá­jé­ko­zot­tak va­gyunk egy té­má­ban. A nyil­vá­nos tu­do­má­nyos vi­ták va­ló­szí­nű­leg már el­vet­ték az em­be­rek ked­vét a to­váb­bi gon­dol­ko­dás­tól, és túl­zot­tan hoz­zá­szok­tunk a ké­szen ka­pott in­for­má­ci­ók­hoz.
Az elő­adá­son meg­je­lent, ké­mia iránt ér­dek­lő­dő tö­meg pe­dig eb­ben az eset­ben egy szak­em­ber­től, s vég­re nem a rek­lá­mok­ból kap­ha­tott hasz­nos fel­vi­lá­go­sí­tást, irány­mu­ta­tást a tu­do­má­nyos el­len­őr­zés szem­pon­tjából több pon­ton meg­kér­dő­je­lez­he­tő ter­mé­kek­ről. Az al­ter­na­tív tu­do­má­nyok „Kész át­ve­rés show”-­ja cím­mel tar­tott elő­adá­son több tév­esz­me el­osz­lott. Vá­laszt kap­hat­tunk ar­ra, ho­gyan is jön lét­re a pí-víz, a víz­meg­haj­tá­sú au­tó, az elekt­ro­li­ti­kus mé­reg­te­le­ní­tő be­ren­de­zés, az ezüst­kol­lo­id és még sok egyéb fej­lesz­tés.
El­hang­zott, az iga­zi ve­szély az al­ter­na­tív tu­do­má­nyok­kal kap­cso­lat­ban ab­ban rej­lik, hogy in­kább hin­ni kell ben­nük, mint­sem va­ló­já­ban meg­ér­te­ni, utá­na­jár­ni tü­ze­te­seb­ben az ere­de­tük­nek.

Ba­kó Mar­git Szi­bil­la

Bezár