2022. október 8., szombat English version
Archívum  --  2010  --  10. szám - 2010. október 11.  --  Szabadegyetem
Szabadegyetem
Homoki-Nagy Má­ria, az SZTE ÁJTK egye­te­mi ta­ná­ra szep­tem­ber 29-i elő­adá­sá­ban olyan kér­dé­sek­re adott vá­laszt, mi­lyen kap­cso­lat van az er­kölcs és szo­kás­jog kö­zött; mi a kü­lönb­ség a szo­kás­jog és tör­vény kö­zött; és mi­lyen vi­szony­ban áll a ma­gán- és a szo­kás­jog.
Címkék: Szabadegyetem
Sipos Pál, az SZTE TTIK Szer­vet­len és Ana­li­ti­kai Ké­mia Tan­szék tan­szék­ve­ze­tő-he­lyet­tes do­cen­sé­nek est­jé­vel foly­ta­tó­dott ok­tó­ber 6-án a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged so­ro­zat. A szak­em­ber Az al­ter­na­tív tu­do­má­nyok „Kész át­ve­rés show”-­ja cím­mel tar­tot­ta meg elő­adá­sát.
Címkék: Szabadegyetem
Bezár