2023. december 7., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  8. szám - 2010. szeptember 13.  --  Szabadegyetem
Vi­gyázz, kész, sza­bad­egye­tem!
Szep­tem­ber 22-től in­dul a Sza­bad­egye­tem – Sze­ged, az egye­tem nép­sze­rű elő­adás-so­ro­za­ta, ahol a hall­ga­tó­ság meg­is­mer­ked­het a leg­újabb ku­ta­tá­si mód­sze­rek­kel és ered­mé­nyek­kel.
Címkék: Szabadegyetem

A fél­év so­rán a hall­ga­tók ti­zen­két al­ka­lom­mal ta­lál­koz­hat­nak a Sza­bad­egye­tem elő­adó­i­val. Ez a sze­mesz­ter kü­lö­nö­sen a ter­mé­szet-és or­vos­tu­do­mány­ok iránt ér­dek­lő­dők­nek ked­vez, hi­szen az elő­adá­sok nagy ré­sze (ki­lenc es­te) eh­hez a két te­rü­let­hez kap­cso­ló­dik.

szabadegyetem
Telt házas előadások minden szerdán. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
Az el­ső óra vi­szont a hu­mán tár­gyak sze­rel­me­se­it szó­lít­ja meg, hi­szen szep­tem­ber 22-én A val­lá­si él­mény sok­fé­le­sé­ge. William James ha­lá­lá­nak 100. év­for­du­ló­ja cím­mel hall­ha­tunk elő­adást az SZTE BTK Val­lás­tu­do­má­nyi Tan­szék­ének ve­ze­tő­jé­től, Má­té-Tóth And­rás­tól. Majd szep­tem­ber 29-én Ho­mo­ki Nagy Má­ria, a Ma­gyar Jog­tör­té­ne­ti Tan­szék ve­ze­tő egye­te­mi ta­ná­ra ad elő Az er­kölcs, a jog és az igaz­ság össz­hang­ja a ren­di ma­gyar ma­gán­jog­ban cím­mel.
A kö­vet­ke­ző hó­nap Az al­ter­na­tív tu­do­má­nyok „Kész át­ve­rés show”-já­val kez­dő­dik ok­tó­ber 6-án, majd a „COPD – az alat­to­mos gyil­kos” cí­mű or­vos­ta­ni elő­adás­sal foly­ta­tó­dik ok­tó­ber 13-án, ahol a gyil­kos nem más, mint egy kró­ni­kus obstruk­tív lég­úti be­teg­ség.
Ok­tó­ber 20-án szin­tén az or­vos­tu­do­má­nyé a fő­sze­rep, hi­szen a té­ma a mag­za­ti ge­ne­ti­kai di­ag­nosz­ti­ka lesz. No­vem­ber 3-án pe­dig fény de­rül ar­ra, hogy mit is eszünk va­ló­já­ban, va­gyis mik azok az E-szá­mok egy élel­mi­szer-tech­no­ló­gus szem­szö­gé­ből néz­ve.
No­vem­ber 10-én a Lau­san­ne-i Mű­sza­ki Egye­tem ku­ta­tó­ja tart elő­adást a nan­otech­nológiáról, majd no­vem­ber 17-én a Ma­te­ma­ti­ká­val a jár­vá­nyok el­len cí­mű elő­adá­son meg­tud­hat­juk, hogy mi­lyen kap­cso­lat van a ma­te­ma­ti­ka és a jár­vá­nyok kö­zött. A ter­mé­szet­vé­de­lem új pa­ra­dig­má­ja zár­ja a hó­na­pot no­vem­ber 24-én.
A de­cem­ber A XXI. szá­zad új ki­hí­vá­sa: a mi­ni­má­li­san invaziv se­bé­szet cí­mű elő­adás­sal kez­dő­dik, majd de­cem­ber 8-án vá­laszt kap­ha­tunk rá, hogy Mi­kor ér­zik jól ma­gu­kat sejt­jeink?. A fél­év de­cem­ber 15-én zá­rul egy na­gyon ér­de­kes elő­adás­sal, mely­nek cí­me Az ás­vá­nyok és kő­ze­tek mint a kép­ző­mű­vé­sze­tek és a kul­tú­ra hor­do­zói.
Ér­dek­fe­szí­tő elő­adás­ból eb­ben a fél­év­ben sem lesz hi­ány. Va­ló­szí­nű­leg en­nek kö­szön­he­tő a kur­zus nép­sze­rű­sé­ge is, me­lyet iga­zol a nagy részt­ve­vői lét­szám. Eb­ben a fél­év­ben hat­száz hall­ga­tó­nak nyí­lik le­he­tő­sé­ge, hogy ál­ta­lá­no­san mű­ve­lő tárgy­ként fel­ve­gye, és el­vé­gez­ze a Sza­bad­egye­tem-kur­zust, és meg­kap­ja a há­rom­fo­ko­za­tú mi­nő­sí­tés va­la­me­lyik­ét.
Meg­fe­lelt mi­nő­sí­tést az a di­ák sze­rez­het, aki a fél­év so­rán részt vesz leg­alább ki­lenc elő­adá­son, és ezt sze­mé­lyes re­giszt­rá­ci­ó­val iga­zol­ja. A ki­vá­ló­an meg­fe­lelt mi­nő­sí­tést már ne­he­zebb meg­sze­rez­ni, hi­szen eh­hez – a kö­te­le­ző rész­vé­tel mel­lett – az elő­adá­sok­hoz kap­cso­ló­dó online kur­zus­tesz­tek kö­zül leg­alább ki­len­cet kell ki­töl­te­ni hi­bát­la­nul.
A Sza­bad­egye­tem nem csak az egye­te­mis­ták kö­zött nép­sze­rű, Sze­ged vá­ros la­kói is elő­sze­re­tet­tel lá­to­gat­ják, vagy né­zik meg a té­vé­ben. A né­zők sze­re­tik, mert ní­vós elő­adó­kat és na­gyon ér­de­kes té­má­kat mu­tat be úgy, hogy az elő­kép­zett­ség nél­kül, bár­ki szá­má­ra ért­he­tő le­gyen.
S hogy hol és mi­kor ta­lál­koz­hat­nak a Sza­bad­egye­tem elő­adó­i­val? Szer­dán­ként 18 óra­kor a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont kong­res­­szu­si ter­mé­ben, il­let­ve a VTV Sze­ged műsorán. De az se ke­se­red­jen el, aki­nek nincs le­he­tő­sé­ge meg­néz­ni sze­mé­lye­sen vagy a té­vé­ben, hi­szen az elő­adás után két hét­tel meg­te­kint­he­tő a vi­de­o­fel­vé­tel online a www.u-szeged.hu/ szabad­e­gyetem weboldalon. A cél, hogy min­den­ki meg­néz­ze, és gaz­da­god­jon ve­le!

Tóth Bog­lár­ka

DSC_2793_230x154.png

Címkék

Szabadegyetem 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • SZTE ETR Naptár
  január 01. - december 31.
 • Szorgalmi időszak 2023/2024/1
  szeptember 11. - december 16.
 • Education period 2023/2024/1
  szeptember 11. - december 16.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 11. - december 16.
 • Szorgalmi időszak
  szeptember 11. - december 16.

Gyorslinkek

Bezár