2023. november 30., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Egytemi élet
Dékánt választott az ÁOK
Címkék: Egytemi Élet
Az SZTE Ál­ta­lá­nos Or­vos­tu­do­má­nyi Kar Ta­ná­csa feb­ru­ár 10-i ülé­sén Véc­sei Lász­ló pro­fes­­szort, az MTA ren­des tag­ját, a sze­ge­di Ne­u­ro­ló­gi­ai Kli­ni­ka ve­ze­tő­jét vá­lasz­tot­ta dé­kán­ná. Az or­vos­kar dé­ká­ni tiszt­sé­gét 2003 óta Be­ne­dek Györ­gy pro­fes­­szor, az Élet­ta­ni In­té­zet ve­ze­tő­je töl­töt­te be. A poszt­ra az idei esz­ten­dő­ben ket­ten nyúj­tot­tak be pá­lyá­za­tot: Véc­sei Lász­ló aka­dé­mi­kus, a Ne­u­ro­ló­gi­ai Kli­ni­ka el­ső em­be­re, va­la­mint Pal­kó And­rás pro­fes­­szor, a Ra­dio­ló­gi­ai Tan­szék ve­ze­tő­je, a tu­do­má­nyos és nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok rek­torhe­lyettese. Kö­zü­lük Véc­sei aka­dé­mi­kus sze­rez­te meg a sza­va­za­tok több­sé­gét.
Bezár