2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Egytemi élet
SZTE–Lions-bál a TIK-ben
A ko­ráb­bi esz­ten­dők­höz ha­son­ló­an csak­nem négy­szá­zan – Sze­ged és a ré­gió tu­do­má­nyos, kul­tu­rá­lis, gaz­da­sá­gi és po­li­ti­kai éle­té­nek sze­rep­lői – vet­tek részt a Sze­ged El­ső Lions Club és a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem im­már ha­to­dik kö­zös – a jó­té­kony­sá­gi szer­ve­zet ren­dez­vé­nye­i­nek so­rá­ban pe­dig ti­ze­dik – bál­ján az SZTE Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­já­ban.
Címkék: Egyetemi Élet

Feb­ru­ár 6-án, szom­ba­ton es­te tar­tot­ták a Sze­ged El­ső Lions Club és a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem kö­zös jó­té­kony­sá­gi bál­ját. A ha­gyo­má­nyos­nak te­kint­he­tő ren­dez­vény­nek, ahogy az elő­ző esz­ten­dők­ben is, az egye­te­mi Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont im­po­záns épü­le­te adott ott­hon.

sztelionsbal
A Gördülő Tánccsoport palotása nyitotta meg a bált. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba
A bál­nak amel­lett, hogy al­kal­mat te­remt a tu­do­má­nyos, kul­tu­rá­lis, gaz­da­sá­gi és po­li­ti­kai élet sze­rep­lő­i­nek ar­ra, hogy a min­den­nap­ok hi­va­ta­los érint­ke­zé­sén túl is ta­lál­koz­za­nak, jó­szol­gá­la­ti cél­ja is van. A moz­ga­lom – kül­de­té­sé­nek meg­fe­le­lő­en – a bál részt­ve­vő­i­nek és a ren­dez­vény szpon­zo­ra­i­nak fel­aján­lá­sá­ból jó­té­kony­sá­gi cé­lo­kat tá­mo­gat. Sza­bó Gá­bor rek­tor meg­nyi­tó­be­szé­de, Botka Lász­ló pol­gár­mes­ter és Kő­vá­ri Ár­pád, az egye­sü­let kor­mány­zó­já­nak kö­szön­tő­je után a bál részt­ve­vői meg­is­mer­ked­het­tek a Sze­ged El­ső Lions Club tö­rek­vé­se­i­vel és a 2009-es ren­dez­vény so­rán be­folyt ado­má­nyok­ból el­ért ered­mé­nyek­kel. A szer­ve­zet ta­valy egy-egy­mil­lió fo­rint­tal tá­mo­gat­ta az Ágo­ta Ala­pít­ványt, az Ér­tünk – Sze­ge­di Cse­cse­mő­ott­ho­ni Ala­pít­ványt és a Dr. Altor­jay Ist­ván Fo­gya­té­kos Gyer­me­kek Nap­pa­li In­té­ze­tét.
Az idei év­ben a jó­té­kony­sá­gi ren­dez­vény egyik ked­vez­mé­nye­zett­je az SZTE Szent-Györ­gyi Al­bert Kli­ni­kai Köz­pont­ja. A bál be­vé­te­lé­ből a gyer­mek­in­ten­zív-el­látás ja­ví­tá­sá­ra vá­sá­rol­nak a kis be­te­gek gyó­gyí­tá­sát se­gí­tő mű­sze­re­ket. A jó­té­kony­sá­gi szer­ve­zet tá­mo­gat­ja a Har­gi­ta me­gyei Zete­lakán ta­lál­ha­tó Dr. Bo­ros For­tu­nát El­mé­le­ti Lí­ce­um fej­lesz­té­sét is. A pénz­ből a tör­té­ne­tét egé­szen a 16. szá­za­dig vis­­sza­ve­ze­tő er­dé­lyi kö­zép­is­ko­la ud­va­rán kész­ség­fej­lesz­tő ját­szó­tér épül. Tá­mo­ga­tás­hoz jut há­rom fo­gya­té­kos mű­vé­sze­ket se­gí­tő ci­vil szer­ve­zet – az És Még­is Él­ni Ala­pít­vány, a Gör­dü­lő Tánc­cso­port Ala­pít­vány és a Lá­tás­sé­rül­te­kért Re­gi­o­ná­lis Köz­hasz­nú Egye­sü­let – is.
A Lions Club és az egye­tem kö­zös ren­dez­vé­nye a sze­ge­di bá­li sze­zon egyik leg­főbb ese­mé­nye, hi­szen a tár­sa­dal­mi sze­rep­vál­la­lás mel­lett ele­gan­ci­á­já­val és prog­ram­já­val is ki­emel­ke­dik a tár­sa­sá­gi ösz­­sze­jö­ve­te­lek so­rá­ból. A bá­lo­zók­nak föl­szol­gált éte­le­ket töb­bek kö­zött Torsten Nord­may­er, né­met Mi­che­lin csil­la­gos mes­ter­sza­kács, Bá­lint Fe­renc olim­pi­ai és vi­lág­baj­nok mes­ter­sza­kács, va­la­mint Dun­szt Zsolt, Si­mon Ber­told és Sza­lai Ta­más grillvi­lág­baj­nok csa­pa­ta ké­szí­tet­te. A bált a kerekesszékes Gör­dü­lő Tánc­cso­port Ala­pít­vány mű­so­ra nyi­tot­ta meg, az ös­­sze­gyűl­tek szó­ra­koz­ta­tá­sá­ról pe­dig a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház mű­vé­szei gon­dos­kod­tak.

F. J.

Bezár