2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2010  --  2. szám - 2010. február 15.  --  Egytemi élet
Új kli­ni­kai tömb 12 mil­li­árd­ból

A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem és a Struk­tu­rá­lis Ala­pok Prog­ram­iro­da ve­ze­tői Szé­kely Ta­más egész­ség­ügyi mi­nisz­ter, Hiller Ist­ván ok­ta­tá­si és kul­tu­rá­lis mi­nisz­ter, Ujhe­lyi Ist­ván ál­lam­tit­kár, va­la­mint Botka Lász­ló pol­gár­mes­ter je­len­lét­ében 12 mil­li­árd fo­rin­tos tá­mo­ga­tá­si szer­ző­dést ír­tak alá az új in­teg­rált sze­ge­di mag­kór­ház meg­épí­té­sé­re ja­nu­ár 14-én.

Címkék: Egyetemi Élet

A vár­ha­tó­an 2012 őszén át­adan­dó komp­lex kli­ni­kai tömb meg­épü­lé­sé­vel 650 fé­rő­he­lyes­re bő­vül a je­len­leg 385 ágyas be­teg­köz­pont, ahol töb­bek kö­zött a szív- és ér­rend­sze­ri be­teg­sé­gek el­lá­tá­sá­nak ma­gas szin­tű, tel­jes kö­rű in­teg­rá­ci­ó­ja is meg­va­ló­sul. Az SZTE Kli­ni­kai Köz­pont dé­li rész­le­gét érin­tő, 1,2 mil­li­árd fo­rin­tos ön­erő­vel in­du­ló pro­jekt köz­vet­len cél­ja egy prog­res­­szív, be­teg­köz­pon­tú szol­gál­ta­tá­so­kat biz­to­sí­tó 265 nor­mál és 34 in­ten­zív ágyas mag­kór­ház ki­ala­kí­tá­sa, amely a je­len­le­gi­nél is ma­ga­sabb szín­vo­na­lon ga­ran­tál­ja majd a szak­sze­rű el­lá­tást.

klinikai
Szabó Gábor: példaértékű projekt veszi kezdetét 2010-ben. Fo­tó: Segesvári Csaba
Az új kli­ni­kai tömb meg­épí­té­sé­re vo­nat­ko­zó, a Tár­sa­dal­mi Inf­rast­ruk­tú­ra Ope­ra­tív Prog­ram (TIOP 2.2.7) ke­re­té­ben el­nyert 12 mil­li­árd fo­rin­tos tá­mo­ga­tá­si szer­ző­dést Kő­vá­ri At­ti­la, a Struk­tu­rá­lis Ala­pok Prog­ram­iro­da igaz­ga­tó­ja, Sza­bó Gá­bor, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem rek­to­ra, Trás­er Fe­renc, az SZTE gaz­da­sá­gi és mű­sza­ki fő­igaz­ga­tó­ja és Pál At­ti­la, a SZTE Szent-Györ­gyi Al­bert Kli­ni­kai Köz­pont el­nö­ke lát­ta el kéz­je­gyé­vel a ja­nu­ár 14-i ün­ne­pé­lyes ce­re­mó­ni­án a Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban.
A ren­dez­vé­nyen el­hang­zott: a kli­ni­kai köz­pont dé­li rész­le­gét érin­tő, 1,2 mil­li­árd fo­rin­tos ön­erő­vel in­du­ló pro­jekt ke­re­té­ben olyan kór­há­zat kí­ván­nak fel­épí­te­ni, mely prog­res­­szív, be­teg­köz­pon­tú szol­gál­ta­tá­so­kat biz­to­sí­t. Az új köz­pont még ma­ga­sabb szín­vo­na­lat ga­ran­tál a ré­gió be­teg­el­lá­tá­sá­nak.
Az új, komp­lex egy­ség meg­épü­lé­sé­vel ki­bő­vül majd a je­len­le­gi kli­ni­kai tömb, olyan szak­te­rü­le­tek­nek ad­va ott­hont, mint az ál­ta­lá­nos és invazív kar­di­o­ló­gia, a haema­toló­gia, a bel­gyó­gyá­sza­ti angi­oló­gia, a stroke-el­látás, az ál­ta­lá­nos és szív­se­bé­szet, az ér­se­bé­szet, a tü­dő- és mel­lka­sse­bészet, va­la­mint a szerv-transz­plan­tá­ci­ós se­bé­szet. A ko­rai ha­lá­lo­zás két ve­ze­tő be­teg­ség­cso­port­ját je­len­tő szív- és ér­rend­sze­ri meg­be­te­ge­dé­sek ese­té­ben je­len­tős fej­lesz­tés­re és cent­ra­li­zá­ci­ó­ra ke­rül sor a pro­jekt kap­csán. A je­len­le­gi mű­tő­ka­pa­ci­tás bő­ví­té­se­ként és fel­újí­tá­sa mel­lett nyolc va­do­na­túj mű­tőt, 34 ágyas in­ten­zív osz­tályt és köz­pon­ti ste­ri­li­zá­lót is ki­ala­kí­ta­nak. A be­ru­há­zás­nál a fej­lesz­té­si for­rá­sok­ból 4,5 mil­li­árd fo­rin­tot tesz ki a gép-, mű­szer- és esz­köz­be­szer­zés
Szé­kely Ta­más egész­ség­ügyi mi­nisz­ter ki­fej­tet­te: a be­ru­há­zás nemcsak Sze­ged­nek és a ré­gi­ó­nak, de egész Ma­gyar­or­szág­nak na­gyon fon­tos, hi­szen az or­szág­ban egye­dül­ál­ló kar­di­o­ló­gi­ai cent­rum va­ló­sul meg. Hoz­zá­étet­te: az egye­tem mel­lett a vá­ros is pro­fi­tál­hat a pro­jekt­ből, a sze­ge­di cé­gek vár­ha­tó­an sok meg­bí­zást kap­nak majd, s a be­te­gek­nek 21. szá­za­di kör­nye­ze­tet te­rem­te­nek.
Hiller Ist­ván, az ok­ta­tá­si tár­ca ve­ze­tő­je azt mond­ta: a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tás egyik zász­lós­ha­jó­ja, mely az el­múlt évek so­rán az egyik leg­si­ke­re­sebb pá­lyá­zó­vá nőt­te ki ma­gát. Az itt fo­lyó mi­nő­sé­gi mun­kát uni­ós mil­li­ár­dok­kal is­mer­ték el, a for­rá­so­kat az SZTE sa­ját ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek nö­ve­lé­sé­re, vá­ro­sá­nak gaz­da­gí­tá­sá­ra for­dí­tot­ta.
Botka Lász­ló, Sze­ged pol­gár­mes­te­re meg­kö­szön­te az egye­tem, il­let­ve a kli­ni­kai köz­pont ve­ze­té­sé­nek ál­do­za­tos mun­ká­ját, mel­­lyel elő­ké­szí­tet­ték a pro­jek­tet. Be­je­len­tet­te: a mint­egy 12 mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zás csak­nem 90 szá­za­lé­ka uni­ós for­rás, az ön­erőt az egye­tem biz­to­sít­ja, de a pro­jek­tet a vá­ros is tá­mo­gat­ja, és a ké­sőb­bi mű­köd­te­tés­hez is hoz­zá­já­rul majd. A fej­lesz­tést a 2010-es költ­ség­ve­tés ter­hé­re 750 mil­lió fo­rint­tal segítik, emel­lett min­den év­ben 100 mil­lió fo­rin­tot kap majd a cent­rum a vá­ros­tól.
„A szer­ző­dés alá­írá­sá­val az egész­ség­ügy egye­dül­ál­ló és pél­da­ér­té­kű pro­jekt­je ve­szi kez­de­tét, ami nagy­ban hoz­zá­já­rul a Dél-al­föl­di Ré­gió be­teg­el­lá­tá­sá­nak fej­lesz­té­sé­hez. Az épí­té­si mun­ká­la­tok elő­re­lát­ha­tó­lag 2010 ta­va­szán kez­dőd­het­nek, és vár­ha­tó­an 2012 őszén az új kli­ni­kai tömb már fo­gad­ni is tud­ja a be­te­ge­ket” – hang­sú­lyoz­ta az alá­írás kap­csán Sza­bó Gá­bor, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem rek­to­ra.

P. M. L.

Bezár