2020. december 2., szerda English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Fókusz
Fókusz
2009. november 22.
A ha­gyo­má­nyok­hoz hí­ven no­vem­ber 11-én, az Egye­tem Nap­ján ün­ne­pi ülést tar­tott az SZTE sze­ná­tu­sa. A Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban rendezett ünnepségen két ki­tün­te­té­ses dok­to­ri cí­met szer­ző fi­a­tal, Dörnyei Ág­nes (TTIK) és Sztri­ha Lász­ló (ÁOK) a köz­tár­sa­ság cí­me­ré­vel dí­szí­tett arany­gyű­rűt ve­he­tett át Só­lyom Lász­ló ál­lam­fő­től. Az egye­tem­mel ápolt ki­vá­ló együtt­mű­kö­dés el­is­me­ré­se­ként pe­dig vi­lág­hí­rű mű­vé­szek és tu­dó­sok kap­tak ki­tün­te­tő cí­me­ket és dí­ja­kat.
Címkék: FókuszEgyetemi Élet
2009. november 22.
Címkék: Fókusz
2009. november 22.
Bezár