2021. június 13., vasárnap English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Hangsúly
Hangsúly
2009. május 09.
Sze­ge­den Bá­lint And­rás Rad­nó­ti-est­je.
Rad­nó­ti Mik­lós­ra em­lé­ke­zünk az idén: má­jus 5-én lesz száz éve, hogy Rad­nó­ti, a holokauszt­nak ál­do­za­tul eset­t, a leg­na­gyobb fe­nye­ge­tett­ség­ben ki­vé­te­les köl­té­sze­tet lét­re­ho­zó al­ko­tó meg­szü­le­tett. Az év­for­du­lók min­dig al­kal­mat ad­nak a vis­­sza­em­lé­ke­zés­re, a múlt­tal va­ló szám­ve­tés­re, de az ala­po­sabb fi­gye­lem­re is akár.
Címkék: HangsúlyRadnóti-emlékév
Bezár