2021. június 12., szombat English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Fókusz
Fókusz
2009. szeptember 13.
„Be­lá­tást! És el a túl köz­vet­len ma­gya­rá­za­tok­tól!”
Címkék: Fókusz
2009. szeptember 13.
Címkék: Fókusz
Az SZTE ered­mé­nye­it te­kint­ve szép és si­ke­rek­ben gaz­dag jö­vő elé né­zünk, s min­den esély meg­van ar­ra, hogy az uni­ver­si­tas az el­kö­vet­ke­ző há­rom-négy év­ben nem­zet­kö­zi ér­te­lem­ben is har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós egye­tem­mé vál­jon – kö­zöl­te Sza­bó Gá­bor pro­fes­­szor az ün­ne­pé­lyes tan­év­nyi­tón, ahol azt is be­je­len­tet­te, vál­lal­ja a rek­to­ri szol­gá­la­tot a kö­vet­ke­ző évek­re is.
Címkék: FókuszEgyetemi élet
Bezár