2020. július 10., péntek English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Kultúra
Kultúra
Nagy ne­vek és nagy pro­duk­ci­ók: a Sze­ge­di Sza­bad­té­ri Já­té­kok 2009 nya­rán is „erős (ze­nés) prog­ram­mal” je­lent­ke­zett, mely­ben a már kö­te­le­ző Ist­ván, a ki­rály mel­lett he­lye volt mind a ko­mo­lyabb ope­rá­nak (Turandot) és ba­lett­nek (Sze­re­lem­tánc), mind pe­dig a kön­­nye­debb ope­rett­nek (Ci­gány­sze­re­lem) és mu­si­cal­nek (Elisabeth).
Címkék: Kultúra
2009. szeptember 14.
A Sze­ge­di If­jú­sá­gi Na­pok ko­moly múlt­ra te­kint vis­­sza, hi­szen el­ső al­ka­lom­mal 1968-ban ren­dez­ték meg, majd a rend­szer­vál­tást kö­ve­tő­en, pár év szü­net után 2003-ban új fe­je­ze­tet nyi­tott a fesz­ti­vál.
Címkék: Kultúra
2009. szeptember 14.
Van olyan fesz­ti­vál, ami­nek nem a tíz­éves év­for­du­ló­ja a ke­rek. Van olyan film­ké­szí­té­si tech­ni­ka, ami­nél 70 perc már szo­kat­la­nul hosz­­szú. Van olyan vá­ros, ahol lé­tez­nek Ügye­le­tes Emlék­men­tők. Van olyan ren­dez­vény­so­ro­zat, amely­nek szin­te min­den ese­mé­nye in­gye­nes. És igen, van olyan, hogy mind­ez ös­­sze­kap­cso­ló­dik: ez pe­dig a Super 8mm Fesz­ti­vál.
Címkék: Kultúra
El­ső al­ka­lom­mal tör­tént, hogy a sze­ge­di egye­tem hall­ga­tó­i­nak iro­dal­mi dí­ját nem böl­csész kap­ta: Láz­ár Ben­ce And­rás az or­vos­tu­do­má­nyi kar hall­ga­tó­ja. A la­punk­ban is so­kat pub­li­ká­ló fi­a­tal költőv­el a Faludy-dí­ja al­kal­má­ból be­szél­get­tünk.
Címkék: Kultúra
Bezár