2024. július 15., hétfő English version
Archívum  --  2009  --  6. szám - 2009. április 6.  --  Egyetemi élet

A húsz­éves sze­ge­di Var­ga Re­gi­na (ké­pün­kön), az ÁJTK el­ső­éves nem­zet­kö­zi ta­nul­má­nyok sza­kos hall­ga­tó­ja győ­ze­del­mes­ke­dett az idei „Le­gyél Te az Egye­tem Ar­ca!” cí­met vi­se­lő ver­se­nyen, me­lyet nagy ér­dek­lő­dés mel­lett már­ci­us 31-én tar­tot­tak a JATE Klub­ban. Re­gi­na el­ső ud­var­hölgy­ének Ba­logh Do­rot­­tya el­sős fog­or­vost, míg má­so­dik ud­var­hölgy­ének Ombo­di Il­di­kót har­mad­éves jo­gászt vá­lasz­tot­ták. A Hök­ken­tő cí­mű hall­ga­tói lap mun­ka­tár­sai, a gá­la szer­ve­zői az idén „A he­te­dik Te ma­gad légy” szlo­gen­nel biz­tat­ták je­lent­ke­zés­re a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­mel ak­tív hall­ga­tói jog­vi­szony­ban ál­ló lá­nyo­kat. Az egye­te­mi arc­szép­ség­ver­senyt 2002-ban hív­ták élet­re – er­re utal a mot­tó­ban sze­rep­lő bű­vös he­tes – az­zal az ala­pí­tói el­kép­ze­lés­sel, hogy az egész ala­kos meg­je­le­nés he­lyett az arc szép­sé­ge, fi­nom­sá­ga do­mi­nál­jon.
Idén a ta­va­lyi­hoz ké­pest egyel töb­ben, har­minc­ki­len­cen ne­vez­tek a meg­adott már­ci­us ele­ji idő­pon­tig, de a gá­la előtt né­gyen vis­­sza­lép­tek, to­váb­bi négy le­ány­zó be­teg­ség, va­la­mint ta­nul­má­nyi kö­te­le­zett­ség, más­na­pi zárt­he­lyi írá­sa mi­att tá­vol ma­radt. Így har­minc­egy csi­nos ver­seny­ző lib­bent a ti­zen­hat fős zsű­ri elé, elő­ször ut­cai öl­tö­zék­ben, majd es­té­lyi vi­se­let­ben. Új­don­ság volt a két ru­hás fel­vo­nu­lás köz­ti tánc­show, me­lyet kö­zö­sen ad­tak elő a ver­seny­zők, ez­zel is ked­ves­ked­ve a má­sik nem tom­bo­ló kép­vi­se­lő­i­nek. Majd az ese­mény Be­at­ri­ce-kon­cert­tel foly­ta­tó­dott, vé­gül az ün­ne­pé­lyes díj­áta­dó kö­vet­ke­zett.
A zsűri összetételéről a teljesség igényével. Az ítészek között a dékáni vonalat erősítette Csernus Sándor (BTK), Pogány Magdolna (ETSZK), Véha Antal (MK), s ide sorolnám Csendes Tibor (TTIK) dékánhelyettest is. Révész Balázs a Rektori Hivatalt, Nyéki Tamás a Kulturális Irodát, a hallgatói önkormányzatot Zelena András, Ament Balázs és Jana Róbert képviselte, míg a TiszapART Kulturális TV-t Szél Zsolt és Forró Lajos. A zsűriben foglalt helyet még: Krix Anett, a tavalyi első, Bata Ákos tánctanár, Karsai Norbert, a Partyponty főszerkesztője, Benke Csaba, a SZOTE Klub menedzsere és végül, de nem utolsósorban Nagy Feró.
Az SZTE arca egy éven keresztül fogja képviselni a szegedi egyetemet különböző rendezvényeken, így számos gólyabálon, gólyatáboron. Az erkölcsi jutalom mellé kétszemélyes hosszú hétvége Sopronban, ajándékcsomag, kresz- és egészségügyi tanfolyam, laptop-szervizutalvány, optikai utalvány, taxiutalvány és ruhakölcsönzési utalvány járt az első helyezettnek. Az est folyamán különdíjban részesült még: Csatlós Hanna (BTK, kommunikáció és médiatudomány I.), Czirok Zsófia (BTK, pedagógia III.), Gémes Grácia (JGYPK, banki szakügyintéző I.), Markó Tímea (JGYPK, külgazdasági üzletkötő I.), Bakos Bettina (MK, gépész I.) és Palocsay Rita (BTK, német V.).

D. T. I.

Bezár