2021. április 18., vasárnap English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Egyetemi élet
Az egye­tem ti­zen­két ka­rá­nak ka­ri nyílt nap­jai le­he­tő­sé­get biz­to­sí­ta­nak ar­ra, hogy a lá­to­ga­tók mé­lyeb­ben meg­is­mer­hes­sék az egyes kép­zé­si pro­fi­lo­kat.
A de­cem­be­ri-ja­nu­á­ri ka­ri nyílt na­pok idő­pont­ja, hely­szí­ne: Ál­lam- és Jog­tu­do­má­nyi Kar, ja­nu­ár 8. (pén­tek) 10 óra, ka­ri épü­let (Sze­ged, Ti­sza L. krt. 54.); Ál­ta­lá­nos Or­vos­tu­do­má­nyi Kar, ja­nu­ár 17. (va­sár­nap) 10 óra, ÁOK Dóm té­ri ok­ta­tá­si épü­let (Sze­ged, Dóm tér 13.); Böl­csé­szet­tu­do­má­nyi Kar, de­cem­ber 17. (csü­tör­tök) 10 óra, ka­ri épü­let (Sze­ged, Egye­tem u. 2., II. eme­let, au­di­tó­ri­um ma­xi­mum), ja­nu­ár 30. (szom­bat) 10 óra, ka­ri épü­let (Sze­ged, Egye­tem u. 2., II. eme­let, au­di­tó­ri­um ma­xi­mum); Egész­ség­tu­do­má­nyi és Szo­ci­á­lis Kép­zé­si Kar, de­cem­ber 12. (szom­bat) 10 óra, ka­ri épü­let (Sze­ged, Te­mes­vá­ri krt. 31.), ja­nu­ár 15. (pén­tek) 10 óra, ka­ri épü­let (Sze­ged, Te­mes­vá­ri krt. 31.); Fogor­vos­tu­dományi Kar, de­cem­ber 12. (szom­bat) 10 óra, ka­ri épü­let (Sze­ged, Ti­sza L. krt. 64., II. eme­le­ti tan­te­rem); Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar, de­cem­ber 14. (hét­fő) 10 óra, ka­ri épü­let (Sze­ged, Kál­vá­ria sgt. 1.); Gyógy­sze­rész­tu­do­má­nyi Kar, ja­nu­ár 31. (va­sár­nap) 10 óra, ka­ri épü­let (Sze­ged, Eöt­vös u. 6.); Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar, ja­nu­ár 29. (pén­tek) 11 óra, ka­ri épü­let (Hód­me­ző­vá­sár­hely, Andrássy út 15.); Mér­nö­ki Kar, ja­nu­ár 11. (hét­fő) 10 óra, ka­ri épü­let (Sze­ged, Mars tér 7., kis­elő­adó), ja­nu­ár 28. (csü­tör­tök) 10 óra, ka­ri épü­let (Sze­ged, Mars tér 7., kis­elő­adó); Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar, de­cem­ber 17. (csü­tör­tök) 11 óra, SZTE Jó­zsef At­ti­la Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont (Ady tér 10.).
Bő­vebb in­for­má­ci­ók: www.u-szeged.hu/fel­veteli, il­let­ve a ka­rok hon­lap­ja­in.
Bezár