2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  6. szám - 2009. április 6.  --  Egyetemi élet
Kép­te­len­ség ki­ke­rül­ni őket
Ti­zen­nyol­ca­dik al­ka­lom­mal ren­dez­ték meg az Or­szá­gos Köz­mű­ve­lő­dé­si Kon­fe­ren­ci­át (KMK) a Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Kar andragó­gia sza­kos hall­ga­tói már­ci­us 31. és áp­ri­lis 2. kö­zött. A ren­dez­vé­nyen részt ve­vők ne­ves kul­tu­rá­lis szak­em­be­rek­kel ta­lál­koz­hat­tak, es­tén­ként pe­dig ter­mé­sze­te­sen szó­ra­koz­ta­tó for­má­ban is­mer­ked­het­tek egy­más­sal.
Címkék: Egyetemi élet

A JGYPK Fel­nőtt­kép­zé­si In­té­zet Andragó­giai és Mű­ve­lő­dés­tu­do­má­nyi Tan­szék (ko­ráb­ban: Köz­mű­ve­lő­dé­si Tan­szék) má­sod­éves hall­ga­tói ál­tal szer­ve­zett kon­fe­ren­cia­so­ro­zat cél­ja, hogy le­he­tő­sé­get te­remt­sen a je­len és a jö­vő kul­tu­rá­lis szak­em­be­rei ta­lál­ko­zá­sá­ra, ta­pasz­ta­la­tok cse­ré­jé­re. Nem el­ha­nya­gol­ha­tó elő­nye a ren­dez­vény­nek az sem, hogy jó al­kal­mat kí­nál az andragó­gia sza­kos hall­ga­tók­nak gya­kor­la­ti ta­pasz­ta­la­tok szer­zé­sé­re, szer­ve­ző­ké­pes­sé­gük fej­lesz­té­sé­re.

kozmuvkonferencia
A je­len és a jö­vő kul­tu­rá­lis szak­em­be­rei ta­lál­ko­ztak Szegeden.
Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba


A szer­ve­zők igye­kez­nek min­den év­ben el­is­mert szak­em­be­re­ket és köz­is­mert sze­mé­lyi­sé­ge­ket meg­hív­ni a mé­dia, kul­tú­ra, ren­dez­vény­szer­ve­zés te­rü­le­té­ről. Nem volt ez más­ként most sem: csak az el­ső nap elő­adói kö­zött olyan ne­ve­ket ta­lál­hat­tunk, mint Pop­per Pé­ter, Novák Pé­ter vagy a nép­sze­rű Be­ug­ró cí­mű mű­sor szí­né­szei, Poko­rny Lia, Sza­bó Győ­ző és Kál­loy Mol­nár Pé­ter. Az elő­adá­sok­ban sok­fé­le kér­dés­kört érin­tet­tek, szó esett töb­bek kö­zött a kul­tú­rák ta­lál­ko­zá­sá­ról, a kul­tú­ra fo­gyasz­tá­sá­ról, szín­ház­ról, kar­ri­er­épí­tés­ről is. A KMK jel­leg­ze­tes­sé­ge, hogy az elő­adá­sok me­net köz­ben gyak­ran be­szél­ge­tés­sé vál­nak, ez­ál­tal a részt­ve­vők nemcsak meg­hall­gat­ják a szak­em­be­re­ket, de meg is vi­tat­hat­ják ve­lük az őket fog­lal­koz­ta­tó szak­mai kér­dé­se­ket.

A szak­mai jel­le­gű prog­ra­mok mel­lett kön­­nye­debb ki­kap­cso­ló­dás­ban is ré­sze volt a hall­ga­tó­ság­nak. Az elő­adá­sok mel­lett szín­ház- és mú­ze­um­lá­to­ga­tás, va­la­mint kö­zös bog­rá­cso­zás is gaz­da­gí­tot­ta a prog­ra­mot. Az el­ső na­pon is­mer­ke­dé­si est ke­re­té­ben igye­kez­tek kö­ze­lebb hoz­ni egy­más­hoz a részt­ve­vő­ket. A fer­ge­te­ges han­gu­la­tú hét­fő es­te foly­ta­tá­sa­ként ked­den a SZOTE Klub­ban, szer­dán a Gin Ton­icban, az utol­só es­tén pe­dig a JATE Klub­ban meg­ren­de­zett záróbu­lin szó­ra­koz­hat­tak a ven­dé­gek.

„Az idén hat­van­hét ven­dég­hall­ga­tó vett részt a KMK-n. Az or­szág szá­mos fő­is­ko­lá­já­ról ér­kez­tek hoz­zánk, fő­leg andragó­gia sza­kos hall­ga­tók, de akadt köz­tük egy-két böl­csész, va­la­mint né­hány ok­ta­tó is. Tíz hall­ga­tó ér­ke­zett a Sza­bad­kai Ma­gyar Tan­nyel­vű Ta­ní­tó­kép­ző­ről is, ez már ha­gyo­mán­­nyá vált az el­múlt évek­ben” – mond­ta el la­punk­nak He­ge­dűs Sán­dor, a kon­fe­ren­cia egyik fő­szer­ve­ző­je. Meg­tud­tuk tő­le to­váb­bá, hogy az ér­dek­lő­dés rész­ben an­nak is kö­szön­he­tő, hogy a szer­ve­zők feb­ru­ár vé­ge óta egy road­show ke­re­té­ben nép­sze­rű­sí­tet­ték a ren­dez­vényt az érin­tett fő­is­ko­lá­kon.

Mint ti­zen­két éve min­dig, az idén is meg­je­lent a kon­fe­ren­cia lap­ja, a KéMeK. Az in­for­má­ci­ós ki­ad­ványt – ame­ly a ren­dez­vény ide­je alatt min­den nap meg­je­le­nik – szin­tén a hall­ga­tók ké­szí­tik, ez­ál­tal sze­rez­het­nek né­mi ta­pasz­ta­la­tot az írott saj­tó te­rü­le­tén is.

„Sze­ret­nénk, ha a jö­vő­ben még szé­le­sebb kör­ben is­mert­té vál­na az or­szág­ban a KMK. Ez egy egye­dül­ál­ló ren­dez­vény, hi­szen ez az or­szág­ban az egyet­len olyan kon­fe­ren­cia, me­lyet hall­ga­tók szer­vez­nek hall­ga­tók­nak. Olyan fő­is­ko­lás­ok­nak és egye­te­mis­ták­nak, akik a jö­vő­ben a kul­tú­ra, az új­ság­írás, a mé­dia, a ren­dez­vény­szer­ve­zés te­rü­le­tén sze­ret­né­nek dol­goz­ni, és akik in­for­má­lód­ni sze­ret­né­nek le­he­tő­sé­ge­ik­ről, a kul­tu­rá­lis szfé­rá­ban tör­té­nő vál­to­zá­sok­ról” – me­sélt a szer­ve­zők cél­ki­tű­zé­se­i­ről He­ge­dűs Sán­dor. „Min­den év­ben van egy jel­sza­va a kon­fe­ren­ci­á­nak. Az idei: Ki­ke­rül­ni Min­ket Kép­te­len­ség! Ez ál­ta­lá­ban éven­te vál­to­zik, de azért örül­nénk ne­ki, ha jö­vő­re is ezt hasz­nál­nák az ak­ko­ri szer­ve­zők” – fűz­te hoz­zá.

Ke­resz­tes Ju­dit

Bezár