2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  6. szám - 2009. április 6.  --  Egyetemi élet
Novák Pé­ter vir­tu­á­lis kul­túr­há­za
Az SZTE Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Ka­rán 18. al­ka­lom­mal meg­ren­de­zett Or­szá­gos Köz­mű­ve­lő­dé­si Kon­fe­ren­cia el­ső nap­ján kö­szönt­het­ték a részt­ve­vők a nép­sze­rű „Be­ug­ró” cí­mű mű­sor sztár­ja­it, köz­tük a já­ték­mes­ter Novák Pé­tert, aki még egy elő­adás­sal is ké­szült, amely­ben az or­szág ve­ze­tő kul­tu­rá­lis por­tál­já­ról és a „fenn­tart­ha­tó szel­le­mi fej­lő­dés­ről” be­szélt.
Címkék: Egyetemi élet

„Ahol a kultúr­part sza­kad. Gon­do­la­tok a fenn­tart­ha­tó szel­le­mi fej­lő­dés­ről” – ezt a so­kat ígé­rő cí­met ad­ta elő­adá­sá­nak Novák Pé­ter, a Kul­tur­part.hu kre­a­tív ve­ze­tő­je. A fenn­tart­ha­tó fej­lő­dés ide­á­ja csak eb­ben a tér­ség­ben új­don­ság, a nyu­gat-eu­ró­pai köz­tu­dat­ban már a nyolc­va­nas évek kö­ze­pe óta je­len van. Ak­kor ve­tet­ték fel, mi­kor ki­de­rült, hogy a ka­pi­ta­liz­mus el­múlt két­száz éve el­ső­sor­ban a ki­zsák­má­nyo­lás­ról szólt, amely fenn­tart­ha­tat­lan, hi­szen előb­b-utóbb a sa­ját kör­nye­ze­tün­ket is ki­foszt­juk – ma­gya­ráz­ta Novák Pé­ter. „Így az­tán lét­re­hoz­tak egy olyan hár­mas egy­sé­get, amely a gaz­da­ság, a tár­sa­da­lom és az üz­let­tel kap­cso­lat­ban fenn­tart­ha­tó jö­vő­ké­pet raj­zolt meg, ezt én ki­egé­szí­tet­tem a szel­le­mi fej­lő­dés­sel és a kul­tú­rá­val – mert egy ilyen ér­ték­ren­det meg­ér­te­ni egy kul­tu­rált­sá­gi szint kér­dé­se is” – tet­te hoz­zá.

novakpeter
Novák: Nem a gyorsasággal van a gond, hanem a minőséggel.


„Szá­mom­ra a fenn­tart­ha­tó szel­le­mi fej­lő­dés a Kultúr­part­ban ölt tes­tet. A kul­tú­rá­nak én egy­fé­le ér­tel­me­zé­sét is­me­rem el, az pe­dig a hi­te­les kul­tú­ra” – vall­ja Novák Pé­ter. A kul­tú­ra­fo­gyasz­tá­si szo­ká­sunk erő­sen meg­vál­to­zott a fo­gyasz­tói tár­sa­da­lom ér­ték­rend­jé­nek kö­szön­he­tő­en: egy ér­tel­mi­sé­gi is ma már úgy fo­gyaszt­ja a kul­tú­rát, hogy a rá­di­ó­ból hall egy mon­da­tot, va­la­hol lát egy film­rész­le­tet, be­le­ol­vas egy ki­csit egy könyv­be, ke­zé­be ke­rül egy jó új­ság. „Köz­hellyel szól­va na­gyon fel­gyor­sult a vi­lág, de nem a gyor­sa­sá­gá­val van a prob­lé­ma, ha­nem a mi­nő­sé­gé­vel. Eb­ben a gyor­sa­ság­ban sze­ret­nénk egy olyan mi­nő­sé­gi fe­lü­le­tet kí­nál­ni, ahol az ol­va­só egy­sze­rű­en vá­lo­gat­hat a kul­tu­rá­lis ér­té­kek kö­zött” – mond­ta el la­punk­nak a „Be­ug­ró” já­ték­mes­te­re. Na­pi 15-20 ezer lá­to­ga­tó­já­val egyéb­ként je­len­leg az or­szág ve­ze­tő kul­tu­rá­lis ol­da­la­ként jegy­zik a Kul­tur­part.hu-t. Novák Pé­ter azt is el­mond­ta, kre­a­tív ve­ze­tő­ként leg­in­kább az a fel­adat há­rul rá, hogy a Kultúr­part brand­jét épít­se, va­gyis már­ka­név­vé, hívószóvá te­gye, mint egy olyan ol­dalt, ahol az em­be­rek ge­ne­rá­ci­ó­tól füg­get­le­nül mi­nő­sé­get és ér­tel­mes célt ta­lál­hat­nak.

„Egy­faj­ta kény­szer­pá­lya az éle­tem­ben az, hogy online ügyek­kel fog­lal­ko­zom, mert én min­dig az offline dol­go­kat sze­ret­tem” – is­mer­te el Novák Pé­ter. „A Kultúr­part ilyen ér­te­lem­ben olyan szá­mom­ra, mint egy kul­túr­ház – én ugyan­is a nyolc­va­nas évek­ben kü­lön­bö­ző kul­túr­há­zak­ban nőt­tem föl – min­den, ami­vé azu­tán vál­tam, az va­la­hol er­re a kö­zös­sé­gi hely­re és a kö­zös­ség­re ve­tít­he­tő vis­­sza” – tet­te hoz­zá.

A já­ték­mes­ter a „Be­ug­ró”-val kap­cso­lat­ban úgy fo­gal­ma­zott: na­gyon büsz­ke a mű­sor­ra, amely költ­ség­ve­tés­ében is vál­lal­ha­tó, ah­hoz ké­pest, hogy – mint mond­ta – má­sok sú­lyos mil­li­ó­kat köl­te­nek el adá­son­ként az „in­téz­mé­nye­sí­tett hü­lye­ség” ter­jesz­té­sé­re. Novák sze­rint a mű­sor­nak van egy el­sőd­le­ges, szó­ra­koz­ta­tó szint­je, amely egy te­le­ví­zi­ós pro­duk­ci­ó­tól nem vá­rat­lan. „Ha azon­ban a dol­gok mö­gé né­zünk, azért még­is­csak egy kul­tu­rá­lis és egy tár­sa­dal­mi üze­net az, ame­lyet a négy szí­nész hor­doz. Kul­tu­rá­lis ab­ból a szem­pont­ból, hogy igen­is jár­junk szín­ház­ba, mert en­nél iz­gal­ma­sabb mű­fajt ke­res­ve sem ta­lál­hat az em­ber. De tár­sa­dal­mi és élet­vi­te­li üze­ne­te is van, mert amin a té­vé előtt fenn­han­gon rö­hö­günk, az mind a sa­ját éle­tünk – így élünk a ma­gunk gyar­ló­sá­ga­i­val, és ha eze­ket el tud­nánk fo­gad­ni ma­gunk­ban, ak­kor el tud­nánk tűr­ni má­sok­ban is, és egy el­fo­ga­dóbb tár­sa­da­lom­ban él­nénk” – ös­­szeg­zett Novák Pé­ter.

Arany Mi­hály

Bezár