2021. április 19., hétfő English version
Archívum  --  2009  --  13. szám - 2009. december 7.  --  Egyetemi élet
SZTE-s ki­he­lye­zett nyílt na­pok
Címkék: Egyetemi ÉletNyílt Napok
Ar­ról, hogy ho­gyan kell je­lent­kez­ni, mi­lyen sza­ko­kat és szol­gál­ta­tá­so­kat kí­nál az egye­tem, s mi­lyen egyéb le­he­tő­sé­gek áll­nak a sze­ge­di hall­ga­tók ren­del­ke­zé­sé­re, több vi­dé­ki te­le­pü­lé­sen is tá­jé­koz­tat­ják az ér­dek­lő­dő­ket az SZTE mun­ka­tár­sai. Az egye­tem idén is meg­ren­de­zi kö­zép­is­ko­lai be­mu­tat­ko­zó kör­út­ját, mely­nek ré­sze­ként az őszi idő­szak­ban ki­he­lye­zett nyílt na­pot tart a dél-al­föl­di ré­gió több vá­ro­sá­ban. Az SZTE cél­ja, hogy a pá­lya­vá­lasz­tás előtt ál­ló di­á­kok és kép­ző­in­té­ze­tük pe­da­gó­gu­sai hasz­nos és szé­les kö­rű tá­jé­koz­ta­tást kap­ja­nak a ka­ro­kon fo­lyó kép­zé­sek­ről, in­du­ló sza­kok­ról, kép­zé­si prog­ra­mok­ról, spe­cial­izá­ciókról és nem utol­só­sor­ban a hall­ga­tói élet­ről.
A so­ron kö­vet­ke­ző ki­he­lye­zett nyílt na­pok idő­pont­ja, hely­szí­ne: de­cem­ber 11., Bé­kés­csa­ba, Andrássy Gyu­la Gim­ná­zi­um.
Bezár