2023. december 2., szombat English version
Archívum  --  2009  --  6. szám - 2009. április 6.  --  Egyetemi élet
To­vább­ra is az SZTE a leg­nép­sze­rűbb vi­dé­ki egye­tem
A ta­va­lyi­nál csak­nem 25 szá­za­lék­kal töb­ben, 17 619-an je­lent­kez­tek a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­re, ez­zel is­mét az SZTE a leg­nép­sze­rűbb vi­dé­ki fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény, s az or­szá­gos össze­ve­tés­ben is – a jó­val na­gyobb von­zás­kör­zet­tel bí­ró EL­TE mö­gött – a má­so­dik. A fel­vé­te­li­zők össz­lét­szá­ma je­len­tő­sen emel­ke­dett, szep­tem­ber­től 127 500-an kí­ván­nak to­vább­ta­nul­ni va­la­me­lyik egye­te­men vagy fő­is­ko­lán. A leg­nép­szerűbbek a gaz­da­ság­tu­do­má­nyi és műsza­ki kép­zé­sek vol­tak, s a kom­mu­ni­ká­ci­ót is so­kan vá­lasz­tot­ták.
Címkék: Egyetemi élet

A 2009 szep­tem­be­ré­ben iduló kép­zé­sek­re je­lent­kez­ve az SZTE-t el­ső he­lyen 9933-an je­löl­ték meg. Alap- vagy osz­tat­lan kép­zés­re nap­pa­li ta­go­za­ton – a ta­va­lyi­nál mint­egy ezer­öt­száz­zal töb­ben – 11 571-en je­lent­kez­tek, mes­ter­kép­zé­sen 2566-an kí­ván­nak to­vább­ta­nul­ni, ál­la­mi­lag tá­mo­ga­tott for­má­ban pe­dig 15 640 di­ák ter­ve­zi ta­nul­má­nya­it ősz­től Sze­ge­den. A je­lent­ke­zők szá­mát te­kint­ve – több mint öt­ezer fel­vé­te­li­ző­vel – a leg­nép­sze­rűbb kar a böl­csé­szet­tu­do­má­nyi. Ez­zel az SZTE BTK or­szá­go­san is be­ke­rült az öt leg­nép­sze­rűbb egye­te­mi kar kö­zé. A sze­ge­di ka­rok kö­zött a má­so­dik – 4212 to­vább ta­nul­ni szán­dé­ko­zó­val – a Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi és In­for­ma­ti­kai Kar, s do­bo­gós még a Ju­hász Gyu­la Pedgó­gusképző Kar is 3880 le­en­dő gó­lyá­val.

Sza­bó Gá­bor rek­tor rend­kí­vül büsz­ke az egye­tem si­ke­ré­re, ami egy­ér­tel­mű­en a ti­zen­két kar nagy­sze­rű mun­ká­já­nak ered­mé­nye. A pro­fes­­szor sze­rint a si­ker­ben ko­moly sze­re­pe van még az SZTE köz­is­mer­ten ma­gas szín­vo­na­lú kép­zé­se­ket kí­ná­ló port­fóliójá­nak, a mes­ter­kép­zé­sek nagy szá­má­nak, va­la­mint az egye­tem hall­gató­cen­trikus szem­lé­le­té­nek is.

Az or­szá­gos ada­to­kat vizs­gál­va ki­de­rül, hogy idén 127 500-an ad­tak be fel­ső­ok­ta­tá­si fel­vé­te­li je­lent­ke­zést, ami mint­egy 30 szá­za­lék­kal több, mint 2008-ban. A leg­több fel­vé­te­li­ző a 19 és 21 év kö­zöt­ti kor­osz­tály­ból ke­rült ki, és még a 43 év­nél öre­geb­bek kö­zött is akad, aki to­vább­ta­nul­na. Ér­de­kes adat, hogy a 89 ezer idén érett­sé­gi­ző di­ák kö­zül több mint 53 ez­ren fel­vé­te­liz­tek a 2009 szep­tem­be­ré­ben in­du­ló kép­zé­sek va­la­me­lyi­ké­re.

Alap­kép­zés­re 90 600-en, egy­sé­ges, osz­tat­lan kép­zés­re 10 200-en, fel­ső­fo­kú szak­kép­zés­re 6 500-an, mes­ter­kép­zés­re 17 000-en je­lent­kez­tek el­ső he­lyen. Ezek 70 szá­za­lé­ka nap­pa­li ta­go­zat­ra szól, míg es­ti kép­zé­se­ket csu­pán a fel­vé­te­li­zők egy szá­za­lé­ka je­lölt meg. Ál­la­mi­lag tá­mo­ga­tott kép­zé­sen 2009 szep­tem­be­ré­ben 56 ezer hely van, eh­hez ké­pest el­ső he­lyen 93 ezer je­lent­ke­zést ad­tak be – ös­­sze­sen pe­dig 285 ez­ret – va­la­mely in­téz­mény ál­la­mi­lag tá­mo­ga­tott sza­ká­ra.

Az idei 127 500 fel­vé­te­li­ző össze­sen 417 800 je­lent­ke­zést adott be, így egy em­ber át­la­go­san több mint há­rom he­lyet je­lölt meg (pon­to­san 3,28-at). Ta­valy ez a szám 3,93 volt.

Idén több mint 47 ez­ren vol­tak, akik a je­lent­ke­zés elekt­ro­ni­kus for­má­ját vá­lasz­tot­ták. Ez az ös­­szes je­lent­ke­ző­nek csak­nem a 40 szá­za­lé­ka, míg ta­valy ez az arány csak kö­rül­be­lül 10 szá­za­lék volt. Ér­de­kes­ség, hogy az e-fel­vé­te­lit igény­be ve­vők a ko­ráb­bi évek­ben nem a leg­fi­a­ta­labb kor­osz­tály­ból ke­rül­tek ki, azon­ban ez az arány idén vál­to­zott.

Idén a leg­nép­sze­rűb­bek a gaz­da­ság­tu­do­má­nyi kép­zé­sek vol­tak, ez a te­rü­let el­ső he­lyen össze­sen 22 917 fel­vé­te­li­zőt von­zott. őket kö­ve­tik azok, ös­­sze­sen 14 854-en, akik a mű­sza­ki te­rü­let va­la­mely szak­ját je­löl­ték meg el­ső he­lyen. A leg­na­gyobb túl­je­lent­ke­zés a nem­zet­vé­del­mi és ka­to­nai kép­zé­sek ál­la­mi­lag tá­mo­ga­tott for­má­já­nál van, ahol is az arány 10,7 szá­za­lék (Az­az 10 szá­za­lék­kal töb­ben je­lent­kez­tek, mint ahány hely van). A leg­nép­sze­rűbb szak a gaz­dál­ko­dás és me­nedzs­ment, ezt kö­ve­ti a kom­mu­ni­ká­ció és mé­dia­tu­do­mány, il­let­ve a jo­gász.

A mes­ter­kép­zé­sek­re idén 28 ez­ren – kö­zü­lük kö­rül­be­lül 14 ez­ren el­ső he­lyen – je­lent­kez­tek, míg a fel­ve­he­tő hall­ga­tók szá­ma 21 ezer. A mes­ter­kép­zés­re je­lent­ke­zők kö­ré­ben a pe­da­gó­gus­kép­zés és a böl­csé­szet­tu­do­mány­ok vol­tak a leg­nép­sze­rűb­bek, il­let­ve 52 szá­za­lé­kuk vá­lasz­tot­ta a le­ve­le­ző mun­ka­ren­det.

A pont­ha­tá­ro­kat elő­re­lát­ha­tó­lag jú­li­us 23-án ál­la­pít­ják meg, így majd ek­kor de­rül ki, hogy kit me­lyik in­téz­mény mely sza­ká­ra vet­tek fel. A fel­vé­te­li­vel kap­cso­la­tos, a je­lent­ke­zést kö­ve­tő­en meg­szer­zett do­ku­men­tu­mo­kat jú­ni­us 3-ig min­den­képp pos­tá­ra kell ad­ni.

F. J.

Bezár