2023. január 28., szombat English version
Archívum  --  2009  --  12. szám - 2009. november 23.  --  Fókusz
Az egyetem napját ünnepeltük
A ha­gyo­má­nyok­hoz hí­ven no­vem­ber 11-én, az Egye­tem Nap­ján ün­ne­pi ülést tar­tott az SZTE sze­ná­tu­sa. A Ta­nul­má­nyi és In­for­má­ci­ós Köz­pont­ban rendezett ünnepségen két ki­tün­te­té­ses dok­to­ri cí­met szer­ző fi­a­tal, Dörnyei Ág­nes (TTIK) és Sztri­ha Lász­ló (ÁOK) a köz­tár­sa­ság cí­me­ré­vel dí­szí­tett arany­gyű­rűt ve­he­tett át Só­lyom Lász­ló ál­lam­fő­től. Az egye­tem­mel ápolt ki­vá­ló együtt­mű­kö­dés el­is­me­ré­se­ként pe­dig vi­lág­hí­rű mű­vé­szek és tu­dó­sok kap­tak ki­tün­te­tő cí­me­ket és dí­ja­kat.
Címkék: FókuszEgyetemi Élet
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem nap­ját ha­gyo­má­nyo­san azért tart­ják no­vem­ber 11-én, mert a gyö­ke­re­it 1581-ig vis­­sza­ve­ze­tő fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mény jog­előd­jén, a Ko­lozs­vá­ri Egye­te­men 1872-ben ezen a na­pon kez­dő­dött el az ok­ta­tás. A TIK szín­ház­ter­mé­ben ren­de­zett im­po­záns­ ün­nep­sé­gen a köz­tár­sa­sá­gi el­nök és a társ­egye­te­mek ve­ze­tői mel­lett je­len volt Dorothee Janetzke-Wenzel, Né­met­or­szág, va­la­mint Soraya Elena Álvarez Núnez, Ku­ba nagy­kö­ve­te, Klebels­berg Éva, a Count Kuno Von Klebels­berg Foun­da­tion el­nö­ke, il­let­ve az SZTE pro­fes­­szo­ra­ként Paczo­lay Pé­ter, az Al­kot­mány­bí­ró­ság és Ko­vács Ár­pád, az Ál­la­mi Szám­ve­vő­szék el­nö­ke.
Sza­bó Gá­bor rek­tor ün­ne­pi be­szé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta, az egye­tem jö­vő­je a tu­do­mány meg­be­csült­sé­ge, mely hasz­nos­sá­gá­ra épül.
„Hi­va­tá­sunk a tu­dás gya­ra­pí­tá­sa, ter­jesz­té­se és hasz­no­sí­tá­sá­nak elő­se­gí­té­se, olyan ér­ték­te­rem­tés, mely mél­tó az egye­tem év­szá­za­do­kat át­íve­lő esz­mé­jé­hez. Mi­köz­ben azért cse­lek­szünk, hogy az SZTE-en ös­­sze­gyűlt te­het­sé­get ki­ak­náz­va szol­gál­has­suk az em­be­ri­ség fej­lő­dé­sé­nek ügyét. Tud­juk, hogy mun­kánk ere­dő­je a tu­do­mány. A tu­do­má­nyos­ság esz­mé­jé­től ve­zérel­ve vi­se­lünk fe­le­lős­sé­get a ránk bí­zot­tak­ért” – mondta a rektor.
solyom1
Sólyom László köztársasági elnök és Szabó Gábor rektor gratulál Dörnyei Ágnesnek az Egyetem Napján. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba


Sza­bó Gá­bor ki­je­len­tet­te, az SZTE pol­gá­rai el­kö­te­le­zet­ten vall­ják, a tu­dás nyo­mán ér­ték­nek kell te­rem­nie: szel­le­mi és anya­gi gya­ra­po­dás­nak. Az ered­mé­nyek hasz­no­sí­tá­sá­ért épp­úgy ten­ni kell, mint új el­já­rá­so­kat ki­gon­dol­ni a ku­ta­tá­sok so­rán, és a tu­dás leg­ja­vát ad­ni a ka­ted­rán.
„Ami­kor ku­ta­tás-fej­lesz­tés­ről és in­no­vá­ci­ó­ról szó­lunk, az uni­ver­si­tas esz­mé­jé­nek gyö­ke­ré­hez nyú­lunk vis­­sza. Az egye­tem leg­ne­me­sebb hi­va­tá­sa a kö­vet­ke­ző ge­ne­rá­ció ne­ve­lé­se és a tu­do­mány új út­ja­i­nak fel­tá­rá­sa mel­lett a si­ker meg­osz­tá­sa. A tu­do­mány hasz­no­sí­tá­sá­nak elő­moz­dí­tá­sa olyan ma­gasz­tos kö­te­les­sé­günk, mely­nek tel­je­sí­té­sé­hez so­ká­ig szo­kat­lan­nak gon­dolt te­rü­le­te­ken kell ki­is­mer­nünk ma­gun­kat. A gaz­da­ság, a tár­sa­da­lom egé­sze ma már szá­mol ve­lünk, ahogy mi is szá­mí­tunk a gaz­da­ság, az egész ma­gyar tár­sa­da­lom sze­rep­lő­i­re – im­má­ron nemcsak hall­ga­tó­ink le­en­dő mun­ka­adó­ja­ként, ha­nem meg­ren­de­lő­ként és fő­ként part­ner­ként” – fo­gal­ma­zott a pro­fes­­szor.
A rek­tor be­szé­dé­ben hi­tet tett amel­lett, hogy az oktató-ku­tató-szol­gál­tató te­vé­keny­ség si­ker­re vi­szi az egye­te­met, és al­kal­mas­sá te­szi ar­ra, hogy a Szent-Györ­gyi Al­bert ál­tal meg­kez­dett utat to­vább­ra is sikeresen jár­va a vi­lág tu­do­má­nyá­nak hí­res köz­pont­já­vá le­gyen. Amit Szent-Györ­gyi ide­jé­ben a bio­ké­mia je­len­tett Sze­ged­nek, az ma a nan­otech­noló­gia, anyag­tu­do­mány, lé­zer­ku­ta­tás, bio­tech­no­ló­gia, in­for­ma­ti­ka, or­vos­-, kör­nye­zet­-, tár­sa­da­lom-, böl­csé­szet- és jog­tu­do­mány: le­he­tő­ség az al­ko­tás­ra, a tu­do­má­nyos po­ten­ci­ál ma­ra­dék­ta­lan ki­ak­ná­zá­sá­ra – és le­he­tő­ség a vi­lág­el­ső­ség­re.
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­nek ma kö­te­les­sé­ge ki­vá­ló­nak len­ni. Az in­teg­rált uni­ver­si­tas erős és vi­rág­zó, a hi­va­tá­su­kat el­kö­te­le­zet­ten mű­ve­lő egye­te­mi pol­gá­rok ér­té­ket te­rem­te­nek, le­gye­nek hall­ga­tók, ta­ná­rok avagy ma­gas szín­vo­na­lú szol­gál­ta­tást nyúj­tó mun­ka­tár­sak. Raj­tuk áll, hogy a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem ha­la­dó szel­le­mi­sé­gű is­ko­lá­nak bi­zo­nyul­jon, olyan al­ma ma­ter­nek, ahol a kö­vet­ke­ző tu­dós­ge­ne­rá­ció tag­jai, ér­kez­ze­nek bár a vi­lág bár­mely pont­já­ról, a be­csü­le­tes és az el­kö­te­le­zett mun­ka si­ke­rét ta­pasz­tal­ják – mond­ta Sza­bó Gá­bor.

solyom2
Szabó Gábor ünnepi beszédében hitet tett az egyetem oktató-kutató-szolgáltató tevékenysége mellett.
„A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­met több év­szá­za­dos tör­té­ne­te fel­jo­go­sít­ja nagy ívű ter­vek ki­gon­do­lá­sá­ra és vég­re­haj­tá­sá­ra. Egye­te­münk időn­ként ko­mor his­tó­ri­á­ját kö­te­les­ség­tu­dó pol­gá­rai si­ker­tör­té­net­té ala­kí­tot­ták – ered­mé­nye­ink, ha­zai és nem­zet­kö­zi el­is­mert­sé­günk a kö­zös­ség tett­vá­gyát és ös­­sze­tar­tá­sát di­csé­rik” – hang­sú­lyoz­ta a pro­fes­­szor.
Az ün­ne­pi be­szé­det kö­ve­tő­en Só­lyom Lász­ló államfő ad­ta át a Pro­mo­tio sub aus­pici­is praes­i­den­tis Rei Pub­li­cae ki­tün­te­té­ses dok­to­ri cí­met és a köz­tár­sa­ság cí­me­ré­vel éke­sí­tett gyű­rűt Dörnyei Ág­nes­nek (TTIK) és Sztri­ha Lász­ló­nak (ÁOK). A két fi­a­tal tel­je­sít­mé­nyét a kö­zép­is­ko­lá­ban és az egye­te­men, va­la­mint a dok­to­ri kép­zés­ben foly­ta­tott ta­nul­má­nyai so­rán min­dig a leg­ma­ga­sabb­ra ér­té­kel­ték.
Az ün­ne­pi sze­ná­tus­ülé­sen Doc­tor Hon­oris Causa cím­ben ré­sze­sült Mar­ton Éva (Liszt Fe­renc Ze­ne­aka­dé­mia), David W. Busi­ja (Wake For­est Or­vos­tu­do­má­nyi Egye­tem), François Peeters (Ant­wer­pe­ni Egye­tem), Joachim Ulrich (Mar­tin Lu­ther Egye­tem), Heinz Vater (Köl­ni Egye­tem). Sen­a­tor Hon­oris Causa cí­met ka­pott An­tal Cor­nel (Nagy­vá­ra­di Egye­tem), Sol Sil­ver­man (Ka­li­for­ni­ai Egye­tem), Bara Vasile (Nagy­vá­ra­di Egye­tem), Hein­er Weber (Tübingeni Egye­tem). Pro Uni­ver­si­tate díjban ré­sze­sült Dobozy At­ti­la (ÁOK), Ga­lam­bos Gá­bor (JGYPK), Gyé­mánt Iván (TTIK). A Klebels­berg Kunó-dí­jat ve­het­te át Szö­ré­nyi Lász­ló (BTK). Egye­te­mi Saj­tódí­jat ka­pott Kisistók Tí­mea (Te­lin Te­le­ví­zió, Sze­ged), Németh­né Csala Gab­ri­el­la (Vá­ro­si Te­le­ví­zió, Sze­ged).

F. J.

Bezár