2020. október 28., szerda English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Fókusz
Év­kez­det a tu­dás­vá­ros­ban
Az SZTE ered­mé­nye­it te­kint­ve szép és si­ke­rek­ben gaz­dag jö­vő elé né­zünk, s min­den esély meg­van ar­ra, hogy az uni­ver­si­tas az el­kö­vet­ke­ző há­rom-négy év­ben nem­zet­kö­zi ér­te­lem­ben is har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós egye­tem­mé vál­jon – kö­zöl­te Sza­bó Gá­bor pro­fes­­szor az ün­ne­pé­lyes tan­év­nyi­tón, ahol azt is be­je­len­tet­te, vál­lal­ja a rek­to­ri szol­gá­la­tot a kö­vet­ke­ző évek­re is.
Címkék: FókuszEgyetemi élet
„Az egye­tem a leg­ma­gasz­to­sabb in­téz­mény, ame­lyet a tár­sa­da­lom ed­dig ma­gá­ból ki­ter­melt” – idéz­te a Szent-Györ­gyi Al­bert ál­tal rek­to­ri szék­fog­la­ló be­szé­dé­ben mon­dot­ta­kat Sza­bó Gá­bor, hoz­zá­té­ve: az egye­te­mek­nek a kör­nye­zet vál­to­zá­sa nyo­mán ma már más ki­hí­vá­sok­kal kell szem­be­néz­ni­ük, mint a ko­ráb­bi év­ti­ze­dek­ben. Egy a rek­tor ál­tal idé­zett ku­ta­tás sze­rint az egye­te­mek fej­lő­dé­sü­ket te­kint­ve há­rom ge­ne­rá­ci­ó­ba so­rol­ha­tók. A leg­több egye­tem ma má­so­dik ge­ne­rá­ci­ós kor­sza­kát él, lo­ká­li­san te­vé­keny­ke­dik, di­ák­jai egy­fé­le tan­me­ne­tet és óra­ren­det kap­nak, és gaz­dál­ko­dá­sá­ban is a köz­vet­len ál­la­mi fi­nan­szí­ro­zás a meg­ha­tá­ro­zó.

A har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós egye­te­mek már na­gyon is ver­se­nyez­nek: a fel­vé­te­li­ző di­á­ko­kért, a köz­ve­tett, ja­va­részt pá­lyá­za­ti for­rá­so­kért, ipa­ri ku­ta­tá­so­kért. A har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós egye­te­mek leg­fon­to­sabb jel­lem­ző­je, hogy a tu­dás hasz­no­sí­tá­sa köz­pon­ti sze­re­pet kap, és az egye­te­me­ken ez vá­lik a har­ma­dik cél­lá az ok­ta­tás és ku­ta­tás mel­lett. Az SZTE az el­múlt idő­szak­ban lé­pés­ről lé­pés­re ke­rül kö­ze­lebb a ge­ne­rá­ció­vál­tás­hoz. Az el­ért ok­ta­tá­si, tu­do­má­nyos és gaz­da­sá­gi ered­mé­nyek­nek, a meg­növekedett önál­ló­ság­nak, a kör­nye­zet­tel ki­ala­kí­tott har­mo­ni­ku­sabb kap­cso­lat­nak kö­szön­he­tő­en az integrált sze­ge­di fel­ső­ok­ta­tás­nak min­den esé­lye meg­van ar­ra, hogy a nem­zet­kö­zi szten­derdeknek is meg­fe­le­lő har­ma­dik ge­ne­rá­ci­ós egye­tem­mé vál­jon a kö­vet­ke­ző há­rom-négy év­ben – hang­sú­lyoz­ta be­szé­dé­ben a rek­tor.

tanevnyito
Szeptember 5-én a TIK adhatott otthont az országos felsőoktatási tanévnyitónak. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Csa­ba

Sza­bó Gá­bor ki­fej­tet­te, az idén ti­ze­dik tan­év­ét meg­kez­dő in­teg­rált Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem az el­ért ered­mé­nyek­kel, a ha­gyo­má­nyok ápo­lá­sá­val meg­fe­lel a nagy hí­rű elő­dök el­vá­rá­sa­i­nak. Az el­múlt idő­szak­ban uni­ós for­rá­sok be­vo­ná­sá­val be­fe­je­ző­dött az újszege­di bi­o­ló­gi­ai épü­let het­ve­nes évek­ben fél­be­ma­radt épí­té­se, ha­ma­ro­san el­in­dul a Du­go­nics té­ri köz­pon­ti épü­let re­konst­ruk­ci­ó­ja, s a klebels­ber­gi örök­sé­get ápol­va meg­újul­nak a Dóm tér és a Rerrich Bé­la tér épü­let­komp­le­xu­má­nak la­bo­ra­tó­ri­u­mai.

A rek­tor az el­ső­éves hall­ga­tók­hoz szól­va ar­ra biz­tat­ta a gó­lyá­kat, hogy le­gye­nek kel­lő­en el­szán­tak és szor­gal­ma­sak, azt néz­zék, mit tud­nak meg­ta­nul­ni, mi­ben le­het ki­bon­ta­koz­ni, s ak­kor si­ke­rek­ben és el­is­me­ré­sek­ben is ré­szük lesz.

Az egye­tem tu­do­má­nyos te­vé­keny­sé­ge ha­zai és nem­zet­kö­zi szin­ten is ki­emel­ke­dő, amit bi­zo­nyít, hogy a ran­gos nem­zet­kö­zi fo­lyó­irat­ok­ban 2001-ó­ta Ma­gyar­or­szág­ról meg­je­lent pub­li­ká­ci­ók­nak csak­nem ötö­de, kö­zel hét­ezer cikk köt­he­tő az SZTE ne­vé­hez. 2009 el­ső fél­év­ében 31 ér­vé­nyes el­sőbb­sé­gi sza­ba­dal­mi be­je­len­tés­ben vál­lalt sze­re­pet az egye­tem egy vagy több ku­ta­tó­ja – tu­dat­ta a rek­tor.

A fel­vé­te­li sta­tisz­ti­ká­kat ér­té­kel­ve a pro­fes­­szor kö­zöl­te, a ta­va­lyi év­hez ké­pest csak­nem húsz szá­za­lék­kal több, szám sze­rint 17 ezer di­ák je­lent­ke­zett Sze­ged­re, s kö­zü­lük tí­zez­ren el­ső he­lyen je­löl­ték meg a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­te­met. A sze­ge­di uni­ver­si­tas egye­dül­ál­ló von­ze­re­jé­nek egyik leg­főbb bi­zo­nyí­té­ka te­hát, hogy több mint ki­lenc­ezer-két­szá­zan kez­dik meg fel­ső­fo­kú ta­nul­má­nya­i­kat, ami élet­re szó­ló él­mé­nye­ket, de va­ló­di ki­hí­vást is je­lent.

tanevnyito2
Szabó Gábor rektor Hiller István minisztertől vette át a Felsőoktatási Minőségi Díjat. Fo­tó: Se­ges­vá­ri Cs.

A Euro­pean Stu­dent Barom­e­ter köz­vé­le­mény-ku­ta­tás ered­mé­nyei sze­rint az itt ta­nu­ló meg­kér­de­zett kö­zel ezer hall­ga­tó ki­emel­ke­dő­en jó­nak íté­li meg az egye­tem tu­do­má­nyos hír­ne­vét, az ok­ta­tás szín­vo­na­lát, a pezs­gő egye­te­mi éle­tet és az itt szer­zett dip­lo­ma mun­ka­erő-pi­a­ci ér­té­két. A fel­mé­ré­sek azt mu­tat­ják, hogy a sze­ge­di hall­ga­tók sze­re­tik al­ma ma­te­rü­ket, ér­zik, hogy tag­jai egy kö­zös­ség­nek, és büsz­kék rá, hogy az egye­tem pol­gá­rai.

A rek­tor büsz­kén szá­molt be ar­ról, hogy a ma­gyar fel­ső­ok­ta­tá­si in­téz­mé­nyek kö­zül az SZTE nyer­te el a leg­na­gyobb ös­­sze­get – ös­­sze­sen 20,2 mil­li­árd fo­rin­tot – a Nem­ze­ti Fej­lesz­té­si Ügy­nök­ség ed­dig le­zá­rult pá­lyá­za­ta­in. Az el­múlt hó­na­pok so­rán el­nyert tá­mo­ga­tá­sok ered­mé­nye­ként a kö­zel­jö­vő­ben újabb ku­ta­tói mun­ka­he­lyek jö­het­nek lét­re, s több mint 1600 újon­nan be­szer­zett, mo­dern la­bor­esz­köz se­gít­he­ti az ok­ta­tók és hall­ga­tók mun­ká­ját. Emel­lett a ter­vek sze­rint a kö­vet­ke­ző évek­ben több mint 12 mil­li­árd fo­rint uni­ós tá­mo­ga­tás­sal új­já­szü­le­tik a sze­ge­di egész­ség­ügy inf­rast­ruk­tu­rá­lis hát­te­re is.
ELISMERÉSEK
Az SZTE ün­ne­pé­lyes tan­év­nyi­tó­ján ha­gyo­má­nyo­san dí­ja­kat, ki­tün­te­té­se­ket is át­ad­nak. Idén a Kanyó Zol­tán Iro­da­lom­el­mé­le­ti Dí­jat Sza­bó Ju­dit, az SZTE Oszt­rák Iro­da­lom és Kul­tú­ra Tan­szék­ének ta­nár­se­géd­je kap­ta. Az Egye­te­mi Spor­tért dí­jat Cziberéné Nohel Gi­zel­la, az egye­tem Ju­hász Gyu­la Pe­da­gó­gus­kép­ző Kar Ta­ní­tó- és Óvó­kép­ző In­té­ze­té­nek mes­ter­ta­ná­ra, va­la­mint Várkonyi Zol­tán, az Ál­ta­lá­nos Or­vos­tu­do­má­nyi Kar Or­vo­si Fi­zi­kai és Bio­fi­zi­kai In­té­ze­té­nek nyu­gal­ma­zott do­cen­se ve­het­te át. Dis­cip­uli pro Uni­ver­si­tate dí­jat ka­pott Var­ga End­re vég­zős fog­or­vos hall­ga­tó, a Dr. Láng Im­re ezüst­fokoza­tú em­lék­ér­met pe­dig Aiguo Li or­to­péd-tra­u­ma­to­ló­gus ve­het­te át.

Az egye­tem stra­té­gi­ai cél­ja, hogy a ko­ráb­bi­ak­nál is ak­tí­vabb és kez­de­mé­nye­zőbb sze­re­pet vál­lal­jon nem­zet­kö­zi tu­do­má­nyos prog­ra­mok­ban. En­nek leg­fon­to­sabb ele­me, hogy Ma­gyar­or­szág Sze­ged hely­szín­nel pá­lyá­zik az Extreme Light Infra­struc­ture el­ne­ve­zé­sű szu­per­lé­zer be­fo­ga­dá­sá­ra. A több mint 100 mil­li­árd fo­rin­tos be­ru­há­zás pél­dát­lan si­ker le­het a ré­gió, sőt az or­szág éle­té­ben is. A ku­ta­tó­köz­pont fel­épí­té­se hú­zó­erőt gya­ko­rol­hat a kör­nyék ipa­rá­ra, és se­gít­he­ti az or­szág tu­do­má­nyá­nak, ok­ta­tá­sá­nak fej­lő­dé­sét is – hang­sú­lyoz­ta Sza­bó Gá­bor.

A rek­tor be­szé­dé­nek zá­rá­sa­ként el­mond­ta: „An­nak a mun­ká­nak, amit az el­múlt hat év­ben együtt vé­gez­het­tünk, az el­ső sza­ka­sza le­zá­rult. Nem csu­pán el­is­mert­sé­gün­ket és im­má­ron nem­zet­kö­zi ran­gun­kat si­ke­rült sta­bi­li­zál­nunk. Az eh­hez szük­sé­ges for­rá­sok elő­te­rem­té­sé­ben is és meg­ala­po­zá­sá­ban is jó­val na­gyobb részt vál­lal­tunk, mint a meg­elő­ző idő­szak­ban. Gaz­da­sá­gi ér­te­lem­ben is si­ke­re­sek, és ez­ál­tal önál­lób­bak let­tünk” – fo­gal­ma­zott a pro­fes­­szor, aki az ös­­sze­szo­kott, jól mű­kö­dő egye­te­mi kol­lek­tí­va mun­ká­ját meg­kö­szön­ve be­je­len­tet­te, vál­lal­ja a rek­to­ri szol­gá­la­tot a kö­vet­ke­ző évek­re is.

A tan­év­nyi­tón Hiller Ist­ván, az ok­ta­tá­si tár­ca ve­ze­tő­je át­ad­ta az SZTE-nek a Fel­ső­ok­ta­tá­si Mi­nő­sé­gi Dí­jat. A mi­nisz­ter ün­ne­pi be­szé­dé­ben hang­sú­lyoz­ta: a jö­vő­ben az ok­ta­tás mi­nő­sé­gé­re kell kon­cent­rál­ni, mert az csak így le­het ver­seny­ké­pes. Hoz­zá­té­ve: az SZTE élen jár a mi­nő­sé­gi ok­ta­tás­ban, en­nek el­is­me­ré­se­ként ré­sze­sült a ha­zai egye­te­mek­nek, fő­is­ko­lák­nak ad­ha­tó leg­ma­ga­sabb ki­tün­te­tés­ben.

Franck Já­nos

Bezár