2024. május 28., kedd English version
Archívum  --  2009  --  7. szám - 2009. április 27.  --  Hangsúly
Mit tudsz Rad­nó­ti Mik­lós­ról?
Címkék: HangsúlyRadnóti-emlékév
hangsuly2
Sok min­dent el tud­nék ró­la mon­da­ni, ötös­re érett­sé­giz­tem be­lő­le, de már ez­előtt is ő volt a ked­venc köl­tőm. Ami­kor ide je­lent­kez­tem, biz­tos vol­tam ben­ne, hogy az év­for­du­ló­hoz ren­dez­vé­nyek fog­nak kap­cso­lód­ni. Na­gyon örü­lök ezek­nek, igyek­szem mi­nél több­re el­men­ni. Jó­nak tűn­nek a prog­ra­mok, Ha­lász Ju­dit est­je is ígé­re­tes­nek tű­nik, ar­ra biz­to­san el­me­gyek, és úgy tu­dom, Bá­lint And­rás szin­tén fel­lép. Rad­nó­ti saj­nos nincs an­­nyi­ra a köz­tu­dat­ban, amen­­nyi­re kel­le­ne, ta­lán ez az év­for­du­ló vál­toz­tat ezen.
He­gyi Bor­bá­la, BTK ré­gész I.
hangsuly3 Rad­nó­tit utol­já­ra a gim­ná­zi­um­ban ol­vas­tam, a ver­se­i­vel kap­cso­lat­ban ér­zé­sek­re em­lék­szem. So­kat sír­tam raj­tuk, és együtt érez­tem azok­kal, akik­ről írt. A mai na­pig erő­sen ben­ne van a köz­tu­dat­ban, ha az el­ső há­rom ma­gyar köl­tőt em­lí­te­ném, Arany Já­nos és Pe­tő­fi Sán­dor mel­lett ő len­ne a har­ma­dik. A prog­ra­mok­ra saj­nos nem tu­dok el­men­ni, mert más, né­met irá­nyult­sá­gú iro­dal­mi ese­mé­nye­ken ve­szek részt, vi­szont szin­te min­den­nap be­le­bot­lok va­la­mi­lyen hoz­zá kap­cso­ló­dó ren­dez­vény­be, igen jók van­nak kö­zöt­tük.
Kóger Vik­tó­ria, BTK ger­ma­nisz­ti­ka III.
hangsuly4
A Rad­nó­ti Mik­lós Kí­sér­le­ti Gim­ná­zi­um­ba jár­tam, még­is ke­ve­set tu­dok ró­la, a kö­te­le­ző tan­anya­gon kí­vül nem na­gyon ol­vas­tam tő­le írá­so­kat. Aki ná­lam jár­ta­sabb az iro­da­lom­ban, biz­to­san so­kat tud ró­la, de saj­nos a mai egye­te­mis­ták­nak – fő­leg azok­nak, akik más te­rü­le­ten te­vé­keny­ked­nek – na­gyon ke­vés ide­jük van szép­iro­dal­mat ol­vas­ni. Az em­lék­év­hez kap­cso­ló­dó prog­ra­mok bi­zo­nyá­ra na­gyon szín­vo­na­la­sak, de elég ke­ve­set tu­dok ró­luk, ha job­ban meg­hir­det­nék eze­ket a ren­dez­vé­nye­ket, bi­zo­nyá­ra töb­ben tud­ná­nak ró­luk.
Far­kas Ádám, GYTK gyógy­sze­rész II.
Bezár