2023. december 11., hétfő English version
Archívum  --  2009  --  8. szám - 2009. szeptember 13.  --  Kultúra
Bor­na­pok az újszege­di EKO Park­ban
Címkék: Kultúra
SZEBB (Sze­ge­di Egye­tem Bor Bu­li) kez­dő­dik szep­tem­ber 30-án, szer­dán dél­után az újszege­di EKO Park­ban. A bor­kul­tú­ra ter­jesz­té­sé­ben ed­dig is él­csa­pat sze­re­pet vál­la­ló szer­kesz­tő­sé­günk tá­mo­ga­tá­sá­val, hall­ga­tói és ok­ta­tói kez­de­mé­nye­zés­re jön lét­re az el­ső ilyen jel­le­gű, öt­na­pos bor­fesz­ti­vál. Itt lesz a sze­ge­di bor­fo­gyasz­tók ta­lán leg­na­gyobb ked­ven­ce, a 2007-es esz­ten­dő Év Bor­ter­me­lő­je, Frittmann Já­nos. A ko­ráb­ban vá­ro­sunk­hoz, il­let­ve a Csong­rá­di bor­vi­dék­hez csa­tolt Arad-hegy­ről (Mé­ne­si bor­vi­dék) ér­kez­nek Balla Gé­za bo­rai. Itt lesz Bé­la Zol­tán Imre­h­e­gyről, hogy szép nek­tár­já­val, ezer­jó­já­val, rozéjá­val ké­nyez­tes­se az egye­te­mi pol­gá­ro­kat. Jön Ko­vács Ár­pád az­zal a gyön­gyö­ző bo­rá­val, ami­vel Ke­cel vá­ros­ha­tá­ra­in túl is hí­res­sé vált. Aki jól fi­gyelt, fel­is­mer­te az Egye­tem Bo­ra ver­seny négy ka­te­gó­ria-győz­te­sét.
A sort to­ka­ji (Monyók Jó­zsef), eg­ri (Don Si­mon, Sike Ti­bor), vil­lá­nyi (Günzer Ta­más, Lelovits Ta­más), szek­szár­di (Takler Fe­renc) sztá­rok­kal tud­juk foly­tat­ni. És van még né­hány meg­le­pe­tés a tar­soly­ban. Szó­val nagy lesz a me­zőny, amely­ről kö­vet­ke­ző szá­munk­ban fo­gunk be­szá­mol­ni.
Fon­tos tud­ni­va­ló, hogy min­den kar hall­ga­tói kap­nak több száz in­gye­nes kós­to­ló­je­gyet, ami­ért Mé­szá­ros Zol­tán­nál kell je­lent­kez­ni az EKO Park­ban. Az igaz­ga­tó úr el­ér­he­tő­sé­gei: 62/430-430; e-mail: mz71@freemail.hu; 70/387-06-02. A bo­ro­kat a részt­ve­vő bo­rá­szok aján­lot­ták fel.
A szer­ve­zők több iz­gal­mas meg­le­pe­tés­sel vár­ják az egye­tem pol­gá­ra­it. Hor­dót kí­ná­lunk azok­nak az ok­ta­tók­nak és hall­ga­tók­nak, akik szó­no­kol­va mu­tat­ják be kós­to­lás­ra fel­aján­lott bo­ra­i­kat. (Öt­let, dizájn: Papp Györ­gy pro­fes­­szor úr.) Lesz zsír­ház: áta­lány­dí­jért ki-ki an­­nyit ken a ke­nyér­re a nyolc­fé­le (pél­dá­ul kol­bá­szos, te­per­tős, ka­csa-, disz­nó-, hagy­más) zsír­ból, amen­­nyit az el­fo­gyasz­tott bor meg­kí­ván. Gyor­sí­tás­hoz, las­sí­tás­hoz, csa­pa­tás­hoz lesz pá­lin­ka­ház. És per­sze lesz sajt­ház is. Meg retró disz­kó. És ren­ge­teg ülő­hely.
A be­lé­pés in­gye­nes, de az üveg­po­hár (200 fo­rin­tért meg­ve­he­tő) hasz­ná­la­ta kö­te­le­ző. A szer­ve­zők hat­ezer kris­tály kós­to­ló­po­ha­rat vá­sá­rol­tak – ez­zel min­dent el­mond­tunk a vá­ra­ko­zá­sok­ról.
Meg­fe­le­lő szá­mú je­lent­ke­ző ese­tén ka­ron­ként 3-3 fő (ok­ta­tó, hall­ga­tó ve­gye­sen) rész­vé­te­lé­vel bor­szel­le­mi ve­tél­ke­dőt szer­ve­zünk csü­tör­tök dél­után­ra Dlusz­tus Im­re bo­rá­sza­ti szak­író (fő­szer­kesz­tőnk) elő­adá­sá­ban.
Szom­bat reg­gel kez­dő­dik a pör­költ­fő­ző ver­seny, aho­vá az egye­te­mi csa­lá­do­kat, ba­rá­ti tár­sa­sá­go­kat is vár­juk.
Bezár