2023. január 28., szombat English version
Archívum  --  2009  --  6. szám - 2009. április 6.  --  Kultúra
Forgatás - A vi­lág nagy és a meg­vál­tás a sar­kon ólál­ko­dik
Címkék: Kultúra

A tör­té­ne­te alap­ján a ho­lly­woo­di fil­mek kö­zött is ab­szo­lút meg­áll­ná a he­lyét, de sze­ren­csé­re ez a film nem ott ké­szült el. És hogy mi­ért pont en­nél a film­nél fon­tos az, hogy hol ké­szült el? A lé­nyeg és egy­ben az, ami mi­att jó ez a film, az az, hogy az egy­ér­tel­mű­en be­kö­vet­ke­ző happy endes meg­ol­dás el­le­né­re még­sem ide­gen. Ez azt je­len­ti, hogy a kö­zeg, az em­be­rek, az ese­mé­nyek tény­leg be­lő­lünk mu­tat­nak, ne­künk ad­nak va­la­mit. El­len­tét­ben pél­dá­ul több ma­gyar film­mel, ami egy az egy­ben le­má­sol­ja a ti­pi­kus ro­man­ti­kus víg­já­té­ko­kat, és nem ér­tik, hogy mi­ért nem lett iga­zán si­ke­res. Pont ezért, ké­rem szé­pen, mert nem mi va­gyunk, nem Eu­ró­pa, nem a mi kul­túr­kö­rünk le­nyo­ma­tai.

forgatas

Ez­zel szem­ben eb­ben a film­ben, ami egyéb­ként ma­gyar köz­re­mű­kö­dés­sel is ké­szült, igen­is sze­mé­lyes­nek hat an­nak a csa­lád­nak a tör­té­ne­te, aki kény­te­len dis­­szi­dál­ni ilyen és ilyen okok­ból, az a csa­lád, mely az­tán a jó­lé­tet meg­ta­lál­va még­is­csak szét­esik, az a csa­lád, ahol a nagy­pa­pa egy já­té­kon ke­resz­tül ké­pes meg­ér­tet­ni, ho­gyan is mű­köd­nek a dol­gok a vi­lág­ban.

A tör­té­net lé­nye­ge, hogy egy tra­gi­ku­san vég­ző­dő bal­eset után a Bul­gá­ri­á­ból Né­met­or­szág­ba ki­ván­do­rolt csa­lád­ból csak a fiú ma­rad élet­ben, aki azon­ban nem em­lék­szik sem­mi­re a bal­eset előt­tről. Ek­kor az­tán uno­ká­ja se­gít­sé­gé­re si­et a mo­dern gyógy­ászat esz­kö­ze­it szkep­ti­ku­san ke­ze­lő min­dig bölcs nagy­pa­pa fi­gu­ra. Így in­dul­nak ők ket­ten ha­za Bul­gá­ri­á­ba egy tan­dem se­gít­sé­gé­vel, hogy az út alatt az­tán új­ra vis­­sza­tér­je­nek a gyer­mek­kor em­lé­kei, és a né­zők előtt is fel­tá­rul­jon egy tel­je­sen egy­sze­rű hét­köz­na­pi csa­lád tör­té­ne­te.

A vi­lág nagy és a meg­vál­tás a sar­kon ólál­ko­dik – szí­nes fel­ira­tos bol­gár-német-s­zlovák-­mag­yar film­drá­ma, 105 perc, 2008. Ren­dez­te: Stephan Koman­darev.

Petró Ju­li­an­na

Bezár