2023. március 29., szerda English version
Archívum  --  2009  --  6. szám - 2009. április 6.  --  Kultúra
A Rad­nó­ti-év je­gyé­ben te­lik az idei Egye­te­mi Ta­vasz
Tajti Gab­ri­el­la ajánl prog­ra­mo­kat.
Címkék: Kultúra

A VI. Egye­te­mi Ta­vasz prog­ram­so­ro­za­ta idén áp­ri­lis 20-a és má­jus 15-e kö­zött is­mét ren­ge­teg prog­ram­mal és ér­de­kes­ség­gel vár­ja kö­zön­sé­gét. Eb­ben az év­ben Rad­nó­ti Mik­lós szü­le­té­sé­nek szá­za­dik év­for­du­ló­ját is a fesz­ti­vál ke­re­te­in be­lül ün­ne­pel­jük, ren­ge­teg ese­mény kap­cso­ló­dik a cen­te­ná­ri­um­hoz, me­lyek­ről kü­lön prog­ram­fü­zet­ben is tá­jé­ko­zód­hat­nak az ér­dek­lő­dők.

Az Egye­te­mi Ta­vasz ide­jé­re esik töb­bi ka­ri nap, sport­ren­dez­vé­nyek és szá­mos tu­do­má­nyos-is­me­ret­ter­jesz­tő elő­adás. Az SZTE Kul­tu­rá­lis Iro­da idén igye­ke­zett nagy hang­súlyt fek­tet­ni olyan ese­mé­nyek meg­szer­ve­zé­sé­re, ahol a hall­ga­tók te­het­sé­gü­ket, tu­dá­su­kat és ered­mé­nye­i­ket tud­ják be­mu­tat­ni. Így az Egye­te­mi Ta­vasz és az Egye­te­mi Fo­tó­pá­lyá­zat meg­nyi­tó­ja idén is egy­szer­re tör­té­nik, és eb­ben az év­ben elő­ször meg­hir­de­tett a drá­ma­író pá­lyá­zat ered­mény­hir­de­té­se szin­tén ek­kor lesz.

„Kü­lön fel­hív­nám a fi­gyel­met” – hang­sú­lyoz­ta Tajti Gab­ri­el­la, a Kul­tu­rá­lis Iro­da ve­ze­tő­je – „hogy áp­ri­lis 29-én a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház ba­lett-ter­mé­ben a drá­ma­pá­lyá­zat el­ső he­lye­zett­jé­nek mű­vét fel­ol­va­só­szín­ház ke­re­té­ben mu­tat­ják be a szín­ház szí­né­szei Bodolay Gé­za ren­de­zé­sé­ben. A pályázatra egyébként összesen tizennyolc pályázat érkezett, s a zsűri ezek közül választotta ki a legjobbat. E darabot a tervek szerint ősszel is láthatja majd a közönség egy felolvasó színházi előadás keretében.

Mi­vel a Rek­to­ri Hi­va­tal el­köl­tö­zött a Du­go­nics té­ri épü­let­ből, a ko­moly­ze­nei kon­cer­te­ket a Ka­to­li­kus Ház dísz­ter­mé­ben tart­juk, töb­bek kö­zött Pukán­szky Bé­la rek­torhe­lyettes és Dom­biné Ke­mény Er­zsé­bet kö­zös hang­ver­seny­ét. Az Egye­te­mi Ta­vasz­hoz kap­cso­ló­dik a gi­tár­fesz­ti­vál is.”

Tajti Gab­ri­el­la kü­lön ki­emel­te a Rad­nó­ti-év­hez kap­cso­ló­dó prog­ra­mo­kat, töb­bek kö­zött a vá­ros­tör­té­ne­ti sé­tát, amely­re más na­gyon-nagy az ér­dek­lő­dés; va­la­mint Bá­lint And­rás est­jét, a TiszapART Te­le­ví­zió do­ku­men­tum­film­jét és a sza­va­ló­ver­senyt.

„Nagy örö­münk­re idén a Gaz­da­ság­tu­do­má­nyi Kar épü­le­tét is be­von­hat­tuk a prog­ra­mok­ba, itt Mar­ton Ár­pád fo­tó­ki­ál­lí­tá­sát Koc­zor Györ­gy épí­tész nyit­ja meg, aki a GTK fel­újí­tá­sának mun­ká­la­tait tervezte. Má­jus 7-én pe­dig egész na­pos ren­dez­vény­so­ro­za­tot szer­ve­zünk Nap nap­ja cím­mel, ahol szá­mos prog­ram kö­ze­pet­te a Kí­sér­le­ti Fi­zi­kus Tan­szék­cso­port egy olyan táv­csö­vet fog be­mu­tat­ni, amin az égi­tes­teket le­het vizs­gál­ni” – mond­ta az iro­da ve­ze­tő­je.

Emel­lett a Kul­tu­rá­lis Iro­da és a Bel­vá­ro­si mo­zi szá­mos film­be­mu­ta­tót szer­vez kö­zö­sen, a Mil­len­ni­u­mi ká­vé­ház­ban pe­dig a dzsessz-, folk- és rock­kon­certeket él­vez­he­ti a kö­zön­ség.

A rész­le­tes prog­ram a http://www.u-szeged.hu/e­tavasz ol­da­lon ol­vas­ha­tó.

Sz. N.

Bezár