2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Kultúra
Capa meg­rá­zó ha­gya­té­ka
Címkék: Kultúra

Kü­lön­le­ges tár­lat nyílt feb­ru­ár 19-én a Mó­ra Fe­renc Mú­ze­um­ban, a Robert Capa né­ven vi­lág­hí­rü ha­di­tu­dó­sí­tó­vá vált fo­tós fény­ké­pe­i­ből össze­ál­lí­tott ván­dor­ki­ál­lí­tás. Az öt­ven­hét fo­to­grá­fia azon gyüj­te­mény ré­sze, amely­nek meg­vá­sár­lá­sát a ma­gyar kul­tu­rá­lis kor­mány­zat tette le­he­tő­vé 2008-ban. A Ma­gyar Nem­ze­ti Mú­ze­um csak­nem ezer ere­de­ti ké­pet sze­rez­he­tett meg a New York-i Inter­na­tion­al Cen­ter of Pho­tog­ra­phy mint­egy het­ven­ezer kó­pi­át tar­tal­ma­zó gyüj­te­mé­nyé­ből. Az így ki­vá­lasz­tott so­ro­zat nem­csak Capa élet­mü­vét rep­re­zen­tál­ja, ha­nem egyút­tal ké­pet nyújt a 20. szá­zad fon­tos és el­ret­ten­tő ese­mé­nye­i­ből – rá­adá­sul a so­ro­zat­ból csak há­rom van a vi­lá­gon, a har­ma­dik To­ki­ó­ba ke­rült. Eb­ből öt­ven­hét fény­kép ke­rült el Sze­ged­re.
Capa, va­gyis ere­de­ti ne­vén Fried­mann End­re Er­nő négy föld­rész hu­szon­há­rom or­szá­gá­ban ké­szí­tet­te meg­rá­zó fel­vé­te­le­it a má­so­dik vi­lág­há­bo­rút meg­elő­ző­en a spa­nyol pol­gár­há­bo­rú­ról; majd a vi­lág­há­bo­rú front­ja­in dol­go­zott – Lon­don­ban, Észak-Af­ri­ká­ban, Olasz­or­szág­ban és a nor­man­di­ai part­ra­szál­lás­nál, to­váb­bá Pá­rizs fel­sza­ba­dí­tá­sa­kor. Ezt kö­ve­tő­en Iz­ra­el meg­ala­ku­lá­sát és az in­do­kí­nai há­bo­rút do­ku­men­tál­ta meg­döb­ben­tő fény­ké­pe­in. Szál­ló­igé­vé vált mon­da­ta („Ha nem elég jók a ké­pe­id, nem vol­tál elég kö­zel”) okoz­ta ha­lá­lát is, Vi­et­nam­ban egy ta­po­só­ak­nán vesz­tet­te éle­tét 1954-ben, negy­ven­egy éve­sen. A szá­zad hí­res­sé­ge­i­ről ké­szült port­réi újabb vo­nu­la­tát mu­tat­ják be e moz­gal­mas szá­zad­nak.
A há­bo­rúk do­ku­men­tá­ci­ói, el­ső­sor­ban a nor­man­di­ai part­ra­szál­lás szin­te film­sze­rü meg­örö­kí­té­se döb­be­ne­tes mü­vé­sze­ti ha­gya­ték. Capa fé­lel­met nem is­mer­ve ment mind egy­re kö­ze­lebb a tüz­harc­ok­hoz, és örö­kí­tet­te meg őket. A leg­döb­be­ne­te­sebb még­is az, hogy iszo­nya­tos té­má­jú ké­pei mind­azo­nál­tal: gyö­nyö­rü­ek.
A ki­ál­lí­tás áp­ri­lis 25-éig te­kint­he­tő meg a Mó­ra Fe­renc Mú­ze­um nyit­va tar­tá­si ide­jé­ben, 10 és 17 óra kö­zött.

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

Bezár