2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Kultúra
Megkezdődött a Szegedi Tavaszi Fesztivál
A Sze­ge­di Ta­va­szi Fesz­ti­vál már­ci­us 6-a és áp­ri­lis 4-e kö­zött idén is ren­ge­teg vál­to­za­tos prog­ra­mot kí­nál az ér­dek­lő­dők szá­má­ra. A fesz­ti­vált im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal szer­vez­ték meg, mely­nek ke­re­té­ben a ko­ráb­bi ren­dez­vény­so­ro­za­tok­hoz ha­son­ló­an szá­mos szín­vo­na­las ki­ál­lí­tást, ko­moly- és kön­­nyü­ze­nei kon­cer­tet, szín­há­zi elő­adást te­kint­het­nek meg a hely­bé­li­ek és a vá­ros­ba lá­to­ga­tók.
Címkék: Kultúra

Ele­kes Zol­tán fő­szer­ve­ző la­punk­nak el­mond­ta, hogy a mü­sor­terv ös­­sze­ál­lí­tá­sa­kor a leg­fon­to­sabb szem­pont a mi­nő­ség volt. A Sze­ge­di Ta­va­szi Fesz­ti­vál so­rán fel­lé­pő ös­­szes elő­adó, mint pél­dá­ul Mik­ló­sa Eri­ka, Gryl­lus Vil­mos, Nagy-Kálózy Esz­ter, Ru­dolf Pé­ter, Galla Mik­lós, mind-­mind olyan mü­vé­szek, akik ma Ma­gyar­or­szá­gon a mi­nő­ség­re tö­re­ked­nek. A fesz­ti­vál igaz­ga­tó­ja hoz­zá­tet­te, hogy a meg­va­ló­sí­tá­sá­hoz nagy­mér­ték­ben szük­ség volt a SPAR Ma­gyar­or­szág Kft. köz­re­mü­kö­dé­sé­re is, hi­szen a vál­la­lat a prog­ra­mok fő­tá­mo­ga­tó­ja­ként je­len­tő­sen se­gí­tet­te a ma­gas szín­vo­nal el­éré­sét.

tavaszifeszt2
Segesvári Csaba képei is láthatóak lesznek a fesztiválon.
A kö­zel egy hó­na­pig tar­tó ren­dez­vé­nyek so­ra a négy éve el­hunyt ope­ra­éne­kes, Gre­gor Jó­zsef éle­tét be­mu­ta­tó em­lék­ki­ál­lí­tás­sal in­dult. Az Örök buffó cí­met vi­se­lő tár­la­ton be­te­kin­tést nyer­he­tünk a mü­vész szín­há­zon kí­vü­li te­vé­keny­sé­gé­be, is­ko­lai bi­zo­nyít­vá­nya­i­ba, gyer­mek-, if­jú­ko­ri és csa­lá­di fo­tó­i­ba, va­la­mint a fon­to­sabb elő­adá­sok pla­kát­ja­i­ba is. A fesz­ti­vál hi­va­ta­los meg­nyi­tó­ját már­ci­us 19-én tart­ják az Olasz Kul­tu­rá­lis Köz­pont­ban, ahol ek­kor­tól néz­he­tik meg a lá­to­ga­tók a Ta­va­szi Fo­tó­sza­lon cí­mü ki­ál­lí­tást, me­lyet hét sze­ge­di fo­tog­rá­fus (köz­tük mun­ka­tár­sunk, Se­ges­vá­ri Csa­ba) mun­ká­i­ból vá­lo­gat­tak ös­­sze. Szin­tén már­ci­us 19-étől kez­dő­dő­en, a Víz Vi­lág­nap­ja al­kal­má­ból nyit­ja meg ka­pu­it az ér­dek­lő­dők előtt a mai na­pig mü­kö­dő Szent Ist­ván té­ri víz­to­rony. Az épü­let­ben a fi­zi­ka tör­té­ne­té­vel és a szik­víz ké­szí­té­sé­vel kap­cso­la­tos ál­lan­dó tár­la­tok meg­te­kin­té­sé­re is le­he­tő­ség van.
A prog­ra­mok kö­zül, a tel­jes­ség igé­nye nél­kül na­gyon ér­de­kes­nek ígér­ke­zik a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház­ban már­ci­us 20-án lát­ha­tó Ory gróf­ja Mik­ló­sa Eri­ka ven­dég­sze­rep­lé­sé­vel, az író-bo­rász ta­lál­ko­zó lapunk főszer-kesztőjével, Dlusz­tus Im­ré­vel és ven­dé­ge­i­vel, il­let­ve Müller Pé­ter az öröm mi­ben­lé­té­ről szó­ló est­je, me­lyet áp­ri­lis 2-án tar­ta­nak az IH Ren­dez­vény­köz­pont­ban. Mind­ezek mel­lett ugyan­csak iz­gal­mas ese­mé­nyei a fesz­ti­vál­nak Szil­ágyi An­na­má­ria és Járai Má­té Egy fur­csa pár cí­mü ze­nés elő­adá­sa, Nagy-Kálózy Esz­ter és Ru­dolf Pé­ter kö­zös mü­so­ra, az És Ró­meó és Jú­lia, va­la­mint Vuji­ty Tvrtko film­ve­tí­tés­sel egy­be­kö­tött kö­zön­ség­ta­lál­ko­zó­ja. A kön­­nyü­ze­ne ked­ve­lői szá­má­ra nagy­sze­rü szó­ra­ko­zást nyújt­hat Snét­berg­er Fe­renc és Dhafer Youssef kon­cert­je vagy a Quim­by Te­át­rum 2. el­ne­ve­zé­sü kétfel­vo­ná­sos est a Bel­vá­ro­si mo­zi­ban. Emellett a ko­moly­ze­ne sze­rel­me­se­i­nek is sok kon­cer­tet ajánl a fesz­ti­vál, töb­bek kö­zött az SZTE Ze­ne­mü­vé­sze­ti Kar hang­ver­seny­ét és a Nem­zet­kö­zi Bar­tók Bé­la Zon­go­ra­ver­senyt.
A ren­dez­vé­nyek min­den kor­osz­tály­nak ki­kap­cso­ló­dást nyújt­hat­nak, hi­szen a szer­ve­zők tö­re­ked­tek ar­ra, hogy a leg­ki­seb­bek is ked­vük­re vá­lo­gat­has­sa­nak a kí­ná­lat­ból. Lesz Tün­dér­bál a Száz­szor­szép Gyer­mek­ház­ban, ze­nés dél­előtt Gryl­lus Vil­mos­sal, il­let­ve áp­ri­lis 4-én Hús­vé­ti to­jás­va­dá­szat a Sze­ge­di Vadas­park­ban, ahol a szü­lők együtt játsz­hat­nak gyer­me­ke­ik­kel. A Kö­vér Bé­la Báb­szín­ház mü­vé­szei pe­dig a kór­ház­ban fek­vő kis be­te­gek­nek pró­bál­ják majd át­ad­ni a fesz­ti­vál han­gu­la­tát.
A prog­ram­so­ro­zat na­gyon so­kat se­gít­het ab­ban, hogy a gye­re­kek, a fi­a­ta­lok, de az idő­seb­bek is kö­ze­lebb ke­rül­hes­se­nek a kul­tú­rá­hoz, meg­is­mer­hes­sék a ze­ne, a szín­ház, a kép­ző­mü­vé­szet szép­sé­ge­it. A mü­so­rok­ról bő­veb­ben a www.szt­f.hu hon­la­pon tá­jé­ko­zód­hat­nak az ér­dek­lő­dők, to­váb­bá je­gyek kap­ha­tók az IH Ren­dez­vény­köz­pont­ban, a Bel­vá­ro­si mo­zi­ban és a www.tick­et­por­tal.hu inter­netes ol­da­lon.

Du­dás Szil­via

Bezár