2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Kultúra
Kultúra
2010. március 28.
Torock­ói ké­pek cím­mel nyílt ki­ál­lí­tás nem­ré­gi­ben For­gó Gé­za mu­ze­o­ló­gus fény­ké­pe­i­ből a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem Nép­raj­zi és Kul­tu­rá­lis Ant­ro­po­ló­gia Tan­szé­kén.
Címkék: Kultúra
Telt há­zas kon­cer­tet adott a Sze­ge­di Har­son­a­e­gyüttes már­ci­us 3-án az SZTE ZMK Fric­say-ter­mében. A ko­moly- és kön­­nyü­ze­nét is ját­szó, a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem nö­ven­dé­ke­i­ből ál­ló ze­ne­kar ve­ze­tő­jé­vel, Gyivic­sán Györg­­gyel be­szél­get­tünk a ze­né­ről – ko­mo­lyan és kön­­nye­dén.
2010. március 28.
A 82. Os­car-díj­áta­dót is­mét a Bel­vá­ro­si mo­zi­ban ün­ne­pel­tem. Im­már szo­ká­sos­sá vált, hogy a gá­la köz­ve­tí­té­se mel­lett több je­lölt fil­met is le­ve­tí­tenek, min­den év­ben egy­re töb­bet. Idén ötöt lát­tunk.
Címkék: Kultúra
A Sze­ge­di Ta­va­szi Fesz­ti­vál már­ci­us 6-a és áp­ri­lis 4-e kö­zött idén is ren­ge­teg vál­to­za­tos prog­ra­mot kí­nál az ér­dek­lő­dők szá­má­ra. A fesz­ti­vált im­má­ron he­te­dik al­ka­lom­mal szer­vez­ték meg, mely­nek ke­re­té­ben a ko­ráb­bi ren­dez­vény­so­ro­za­tok­hoz ha­son­ló­an szá­mos szín­vo­na­las ki­ál­lí­tást, ko­moly- és kön­­nyü­ze­nei kon­cer­tet, szín­há­zi elő­adást te­kint­het­nek meg a hely­bé­li­ek és a vá­ros­ba lá­to­ga­tók.
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
2010. március 28.
Dömötör Mihály jubileumi kiállítása
Címkék: Kultúra
Címkék: Kultúra
2010. március 28.
IMG_0087_DxO_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár