2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Kultúra
Szórtfényben
Dömötör Mihály jubileumi kiállítása
Címkék: Kultúra
Dö­mö­tör Mi­hály fo­tog­rá­fus hat­va­na­dik szü­le­tés­nap­ján szü­lő­vá­ro­sa, Hód­me­ző­vá­sár­hely előtt tisz­te­leg a „Szórtfényben” cí­mü fo­tó­ki­ál­lí­tá­sá­val. A mü­vésznek a mú­ze­um­igaz­ga­tó édes­ap­ja ál­tal meg­ál­mo­dott ki­ál­lí­tó­he­lyen, az Al­föl­di Ga­lé­ri­á­ban be­mu­ta­tott kö­zel száz képe jó­részt a vá­ros­hoz kö­tő­dő té­má­kat dol­goz fel. Az áp­ri­lis 10-ig lát­ha­tó tár­la­ton meg­ele­ve­ne­dik a hód­me­ző­vá­sár­he­lyi ta­nya­vi­lág, sze­re­pel­nek a ki­ál­lí­tá­son he­lyi mü­vé­szek, írók és 56-os hő­sök port­réi, valamint kü­lön­le­ges árny­ké­pek is.
Bezár