2022. január 25., kedd English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Kultúra
Csip­ke­ró­zsi­ka fel­éb­redt
Címkék: Kultúra

A ba­lett­ben nem is an­­nyi­ra a tör­té­net a fon­tos, sok­kal in­kább a lát­vány és a ki­vi­te­le­zés gyö­nyör­köd­te­tő. Juron­ics Ta­más 2009-ben de­bü­tá­ló Csip­ke­ró­zsi­ká­ját néz­ve időn­ként tel­je­sen meg is fe­led­kez­tem a min­den­ki ál­tal is­mert me­sé­ről, be­le­fe­led­kez­tem a fehér-fekete-vörös szín­har­mó­ni­á­ban le­be­gő tán­co­sok moz­du­la­ta­i­ba. Időn­ként esz­mél­tem csak fel, hogy tör­té­ne­tet is lá­tok, de ez ép­pen elég volt, hogy ne ma­rad­jak le sem­mi lé­nye­ges­ről. Charles Per­rault 1697-ben ké­szült da­rab­já­ból Pjotr Il­jics Csaj­kovsz­kij 1889-ben írt ba­let­tot, en­nek né­hány dal­la­ma Juron­ics ren­de­zé­sé­ben is vis­­sza­kö­szönt. Az el­múlt év­szá­zad leg­na­gyobb vál­to­zá­sai azon­ban ha­mar meg­mu­tat­koz­tak, a ba­lett klas­­szi­kus ze­né­jét DJ-k ál­tal ke­vert tech­nózene vál­tot­ta fel.
Csip­ke­ró­zsi­ka sem ár­tat­lan me­se­hős töb­bé, az ero­ti­ká­val túl­fü­tött elő­adás so­rán igen­csak ko­rán fel­éb­redt a gya­nú: nem szü­zen vár­ta a sző­ke ki­rály­fit. Rá­adá­sul a min­dig kör­ben fut­ká­ro­zó fér­fi­nak csak az a sze­rep ma­rad meg, hogy fel­éb­res­­sze, a me­sé­vel el­len­tét­ben a lány ugyan­is nem őt válasz­tot­ta…
A tán­co­sok meg­döb­ben­tő kön­­nyed­ség­gel és ke­cses­ség­gel for­máz­ták meg a leg­le­he­tet­le­nebb­nek tü­nő moz­du­la­to­kat, a ké­pi ki­fe­je­zé­se­ket a szín­pad­kép is gaz­da­gí­tot­ta. A sze­rep­lők ru­hái egy­ér­tel­mü­en mu­tat­ták ho­va­tar­to­zá­su­kat: a fe­hér­be bur­kolt szüz Csip­ke­ró­zsi­ka ha­ma­ro­san pi­ros ru­hát öl­tött, míg kö­rü­löt­te fe­ke­te tán­co­sok és sö­tét ru­há­ba bújt go­nosz­te­vő sün­dö­rög­tek. Meg­le­pő mó­don a ki­rály­fi ru­há­ja is fe­ke­te lett, a há­rom szín egyed­ural­mát csak Csip­ke­ró­zsi­ka any­já­nak öl­tö­zé­ke tör­te meg a sö­tét­zöld­del. Ha­son­ló­kép­pen a fény­ha­tás­ok vagy ró­zsa­szir­mok, mind-­mind meg­an­­nyi uta­lás.
Nagy ha­tá­sú, ener­gi­kus da­rab­bá lett a mo­dern Csip­ke­ró­zsi­ka, így azt is el­fe­lej­tet­tem, hogy egyik ked­venc gye­rek­ko­ri me­sé­met tör­te ös­­sze Juron­ics és a Sze­ge­di Kor­társ Ba­lett tán­co­sai. Az új­ra­ér­tel­me­zés és a vér­fris­sí­tés jót tett Csip­ke­ró­zsi­ká­nak. És a ba­lett­nak is.

Sze­ke­res Ni­ko­let­ta

Bezár