2024. június 19., szerda English version
Archívum  --  2010  --  4. szám - 2010. március 16.  --  Kultúra
Mű-terem: Ki­ál­lí­tás Gre­gor Jó­zsef em­lé­ké­re
Címkék: KultúraMű-terem

muteremAz „örök buf­fó” bas­­szis­ta ope­ra­éne­kes, a 2006-ban el­hunyt Gre­gor Jó­zsef em­lé­ké­re nyílt ki­ál­lí­tás már­ci­us 6-án a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház au­lá­já­ban. A Sze­ge­di Ta­va­szi Fesz­ti­vál nyi­tó­ren­dez­vé­nye a ki­ál­lí­tás, mely a ki­tü­nő mü­vész sze­mé­lyes ol­da­lát mu­tat­ja be a sze­ge­di kö­zön­ség­nek.
Gre­gor Jó­zse­fet egész éle­te so­rán szo­ros szá­lak füz­ték a Sze­ge­di Nem­ze­ti Szín­ház­hoz Vaszy Vik­tor szín­ház­igaz­ga­tó­nak kö­szön­he­tő­en. A ki­vé­te­les szín­pa­di elő­adó­ér­zék­kel meg­ál­dott éne­kes ma­gán­éle­té­ről ed­dig csak Hol­lósi Zsolt Gre­gor cí­mü, 2008-as kö­te­té­ből tá­jé­ko­zód­hat­tunk, de most ha­bi­tu­sá­hoz mél­tó tár­lat mu­tat­ja be a kö­zön­ség ál­tal rit­kán lá­tott ol­dalt. A ba­rá­tok és a csa­lád együtt­mü­kö­dé­sé­vel ma­gá­ért be­szé­lő ös­­sze­ál­lí­tást kap­hat­tunk, hi­szen a tár­lók­ban el­he­lye­zett idé­ze­tek egy sok­ol­da­lú vi­lág­pol­gár sza­va­i­val kö­szön­tek vis­­sza ránk Egy olyan mü­vész gon­do­la­ta­i­val, akit nem­csak ki­vá­ló kva­li­tá­sai, de hu­má­nus ter­mé­sze­te és em­be­ri tu­laj­don­sá­gai ugyan­úgy imá­dot­tá tet­tek a sze­ge­di és a kül­föl­di kö­zön­ség szá­má­ra egy­aránt.
A So­mo­gyi-könyv­tár mun­ka­tár­sa­i­nak kö­szön­he­tő­en a vá­lo­ga­tás bő­vel­ke­dik a csa­lád­tól ka­pott tár­gyak­ban és az ar­chí­vu­mok­ból elő­ke­re­sett in­ter­jú­rész­le­tek­ben. Iga­zi kü­lön­le­ges­sé­gek is fel­tün­nek úgy, mint a New York-i Met­ro­pol­i­tan ope­ra­ház­ban hasz­nált be­lé­pő­kár­tyá­ja, il­let­ve a sze­mé­lyes ka­ba­la, az ap­ró Szent An­tal-szo­bor, az is­ko­lai bi­zo­nyít­vá­nyok és ze­ne­is­ko­lai kéz­irat­ok.
A meg­nyi­tón szép szám­mal meg­je­lent kö­zön­ség ta­lán an­­nyi­val ré­sze­sül­he­tett tel­je­sebb él­mény­ben, hogy a vá­ros pol­gár­mes­te­re és a mü­vész­hez kö­zel ál­ló em­be­rek is meg­em­lé­kez­tek Gre­gor Jó­zsef­ről egy-két szó ere­jé­ig. Má­jus vé­gé­ig lát­ha­tó a tár­lat, mely a szín­ház után a me­gye főbb te­le­pü­lé­si­re is el­jut majd. Bár a ki­ál­lí­tást fo­ga­dó te­le­pü­lé­sek sor­rend­je még kér­dé­ses, de bi­zo­nyo­san meg­te­kint­he­tik majd Szen­tes, Ma­kó, Csong­rád és Hód­me­ző­vá­sár­hely la­kói is.

Ba­kó Mar­git Szi­bil­la

Bezár