2022. október 5., szerda English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ETSZK
ETSZK
Az Egész­ség­tu­do­má­nyi és Szo­ci­á­lis Kép­zé­si Ka­ron csa­lá­di­as han­gu­lat­ban, igé­nyes és jól fel­sze­relt épü­le­tek­ben, ba­rát­sá­gos kör­nye­zet­ben, ma­ga­san kép­zett ok­ta­tók­tól le­het olyan szak­má­kat el­sa­já­tí­ta­ni, ame­lyek a la­kos­ság egész­sé­gi ál­la­po­tá­nak és szo­ci­á­lis hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sát tűz­ték ki cé­lul – ezért nem­csak ne­me­sek, de so­ha „nem men­nek ki a di­vat­ból”.
Címkék: ETSZK
Rantalné Sza­bó Már­ta, a Vé­dő­női Mun­ka és Mód­szer­ta­na Szak­cso­port mes­ter­ta­ná­ra fon­tos­nak tart­ja az ok­ta­tók és hall­ga­tók kö­zöt­ti jó kap­cso­la­tot, amely az ETSZK-n nem­csak azért tud meg­va­ló­sul­ni, mert egy vi­szony­lag kis kar­ról van szó, ha­nem mert szak­má­juk lé­nye­ge épp ez: a má­sik em­ber­re va­ló oda­fi­gye­lés.
Címkék: ETSZK
2010. január 23.
Címkék: ETSZK
2010. január 23.
Címkék: ETSZK
2010. január 23.
Címkék: ETSZK
Bezár