2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ETSZK
Képzési kínálat
Címkék: ETSZK

Az Egész­ség­tu­do­má­nyi és Szo­ci­á­lis Kép­zé­si Ka­ron 2010 szep­tem­be­ré­ben há­rom alap­kép­zés in­dul nap­pa­li ta­go­za­ton: egész­ség­ügyi gon­do­zás és pre­ven­ció vé­dő­nő szak­irán­­nyal, szo­ci­á­lis mun­ka alap­szak, va­la­mint ápo­lás és be­teg­el­lá­tás alap­szak ápo­ló és gyógy­tor­nász szak­irán­­nyal. Lev­elező ta­go­za­ton szo­ci­á­lis mun­ka alap­szak in­dul, va­la­mint az ápo­lás és be­teg­el­lá­tás ápo­ló szak­irá­nya. A ka­ron az egészségfe­jlesztő if­jú­sá­gi vé­dő­nő és a gyer­mek- és if­jú­ság­vé­del­mi ta­nács­adó mel­lett ter­ve­zik in­dí­ta­ni a szü­lész­nő és a men­tőtiszt szak­irá­nyú to­vább­kép­zést is. Fel­ső­fokú szak­kép­zés­re is le­het je­lent­kez­ni: a di­ag­nosz­ti­kai tech­no­ló­gust ké­pi di­ag­nosz­ti­kai és in­ter­ven­ci­ós asz­­szisz­tens el­ága­zás­sal in­dít­ják.

Ápo­lás és be­teg­el­lá­tás alap­szak

A 8 fél­éves ápo­lás és be­teg­ápo­lás alap­sza­kot el­vég­zők a meg­elő­ző, gyó­gyí­tó, gon­do­zó és re­ha­bi­li­tá­ci­ós mun­ka te­rü­le­tén tud­nak majd el­he­lyez­ked­ni. A kép­zés so­rán az egészségvédelem­ről, az egész­ség hely­re­ál­lí­tá­sá­ról, il­let­ve az egész­ség­ügyi és szo­ci­á­lis el­lá­tá­si rend­sz­er­ről sze­rez­nek be­ha­tó is­me­re­te­ket. Akik az ápo­ló szak­irányt vá­laszt­ják, azok fel­ada­ta a be­te­gek, il­let­ve gon­do­zot­tak szak­sze­rű el­lá­tá­sa, a külön­böző ápo­lá­si mo­del­lek is­me­re­te. A gyógy­tor­nász szak­irányt vég­zők szá­mos egész­ség­ügyi in­téz­mény­ben, re­ha­bi­li­tá­ci­ós köz­pont­ban, kór­ház­ban tud­nak el­he­lyez­ked­ni.

Egész­ség­ügyi gon­do­zás és pre­ven­ció

Az er­re az alap­szak­ra jelen­tkezők a ha­zai és nem­zet­kö­zi egész­ség­tu­do­má­nyi is­me­re­tek el­sa­já­tí­tá­sá­val ké­pe­sek lesz­nek az egyé­ni és kö­zös­sé­gi egészség­megőrzéshez szük­sé­ges fel­ada­tok el­vég­zé­sé­re, il­let­ve a fel­me­rü­lő prob­lé­mák or­vos­lá­sá­ra. Ezen­kí­vül ta­nács­adói sze­rep­ben is fog­lal­koz­ta­tot­tak lesz­nek, pél­dá­ul is­ko­lák­ban. Vá­laszt­ha­tó szak­irány: vé­dő­nő, kép­zé­si idő: 8 fél­év

Szo­ci­á­lis mun­ka alap­szak

Ezen az alap­sza­kon olyan szak­em­be­re­ket ké­pez­nek, akik ké­pe­sek a szo­ci­á­lis prob­lé­mák fel­is­me­ré­sé­re és meg­fe­le­lő or­vos­lá­sá­ra. A kép­zés so­rán a hall­ga­tók el­sa­já­tít­ják a mun­ká­juk­hoz el­en­ged­he­tet­len tár­sa­da­lom­is­me­re­ti, tár­sa­da­lom- és szo­ci­ál­po­li­ti­kai, pszi­cho­ló­gi­ai, jo­gi igaz­ga­tá­si, egész­ség­ügyi és pe­da­gó­gi­ai is­me­re­te­ket. A 6+1 fél­év alatt meg­ta­nul­ják azt is, hogy ho­gyan le­het se­gít­sé­get, il­let­ve ta­ná­csot ad­ni külön­böző élet­ko­rú, tár­sa­dal­mi hely­ze­tű, gon­dol­ko­dá­sú em­be­rek­nek vagy cso­por­tok­nak.

Di­ag­nosz­ti­kai tech­no­ló­gus szak

Ez a fel­ső­fokú szak­kép­zés ké­pi di­ag­nosz­ti­kai és in­ter­ven­ci­ós asz­­szisz­tens el­ága­zás­sal in­dul. Ezek kli­ni­ká­kon, ren­delőin­tézetek­ben, kór­há­zak­ban vagy ku­ta­tó­in­té­ze­tek­ben mű­köd­nek. A szak­ma mű­ve­lői első­sor­ban or­vos szak­as­­szisz­ten­si mun­ka­kör­ben te­vé­keny­ke­dik, ra­dio­ló­gus or­vos­sal és ki­egé­szí­tő stáb­bal együtt dol­goz­va. A fel­ső­fokú szak­kép­zést si­ke­re­sen befe­jezők foly­tat­hat­ják ta­nul­má­nya­i­kat or­vo­si la­bo­ra­tó­ri­u­mi és kép­al­ko­tó di­ag­nosz­ti­kai ana­li­ti­kus alap­sza­kon.

Szak­irá­nyú to­vább­kép­zé­sek

Az if­jú­sá­gi vé­dő­nő és a gyer­mek- és if­jú­ság­vé­del­mi ta­nács­adó szak­irá­nyú to­vább­kép­zés­re olyan, egye­te­mi vagy főisko­lai vég­zett­ség­gel ren­delkező vé­dő­nő­ket, il­let­ve hu­mán jel­le­gű sza­kon szer­zett szak­kép­zett­ség­gel ren­delkezőket vár­nak, akik leg­alább két-, il­let­ve egy­éves szak­mai gya­kor­lat­tal ren­del­kez­nek. Emel­lett ter­ve­zik a szü­lész­nő és men­tőtiszt szak­irá­nyú to­vább­kép­zés in­dí­tá­sát is.

_MG_20422_230x154.png

Címkék

ETSZK 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése (2022/2023/2. keresztfélév)
  január 30. - február 10.
 • PhD Kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.
 • PhD-kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.

Gyorslinkek

Bezár