2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ETSZK
ETSZK
Az Egész­ség­tu­do­má­nyi és Szo­ci­á­lis Kép­zé­si Ka­ron csa­lá­di­as han­gu­lat­ban, igé­nyes és jól fel­sze­relt épü­le­tek­ben, ba­rát­sá­gos kör­nye­zet­ben, ma­ga­san kép­zett ok­ta­tók­tól le­het olyan szak­má­kat el­sa­já­tí­ta­ni, ame­lyek a la­kos­ság egész­sé­gi ál­la­po­tá­nak és szo­ci­á­lis hely­ze­té­nek ja­ví­tá­sát tűz­ték ki cé­lul – ezért nem­csak ne­me­sek, de so­ha „nem men­nek ki a di­vat­ból”.
Címkék: ETSZK
Rantalné Sza­bó Már­ta, a Vé­dő­női Mun­ka és Mód­szer­ta­na Szak­cso­port mes­ter­ta­ná­ra fon­tos­nak tart­ja az ok­ta­tók és hall­ga­tók kö­zöt­ti jó kap­cso­la­tot, amely az ETSZK-n nem­csak azért tud meg­va­ló­sul­ni, mert egy vi­szony­lag kis kar­ról van szó, ha­nem mert szak­má­juk lé­nye­ge épp ez: a má­sik em­ber­re va­ló oda­fi­gye­lés.
Címkék: ETSZK
2010. január 23.
Címkék: ETSZK
2010. január 23.
Címkék: ETSZK
2010. január 23.
Címkék: ETSZK
DSC_2991_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése (2022/2023/2. keresztfélév)
  január 30. - február 10.
 • PhD Kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.
 • PhD-kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár