2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  ETSZK
Akik egy nyel­vet be­szél­nek
Rantalné Sza­bó Már­ta, a Vé­dő­női Mun­ka és Mód­szer­ta­na Szak­cso­port mes­ter­ta­ná­ra fon­tos­nak tart­ja az ok­ta­tók és hall­ga­tók kö­zöt­ti jó kap­cso­la­tot, amely az ETSZK-n nem­csak azért tud meg­va­ló­sul­ni, mert egy vi­szony­lag kis kar­ról van szó, ha­nem mert szak­má­juk lé­nye­ge épp ez: a má­sik em­ber­re va­ló oda­fi­gye­lés.
Címkék: ETSZK
etszk_tanar„Nyu­god­tan me­rem ál­lí­ta­ni, mert én is ide jár­tam, hogy az Egész­ség­tu­do­má­nyi és Szo­ci­á­lis Kép­zé­si Ka­ron egy­aránt jó ok­ta­tó­nak és hall­ga­tó­nak len­ni. Úgy ér­zem, hogy mi 'egy nyel­vet' be­szé­lünk, hi­szen az érdek­lődésünk ma­gá­ra az em­ber­re össz­pon­to­sul. A kép­zé­se­ink so­rán a ma­gas szin­tű szak­mai tu­dás mel­lett igyek­szünk a hall­ga­tók sze­mé­lyi­ség­be­li ér­té­ke­it, kész­sé­ge­it fej­lesz­te­ni, mert ez lesz az egyik leg­főbb mun­ka­esz­köz­ük. Hi­va­tás­ra ké­szít­jük fel a hall­ga­tó­kat, mi­vel az ápo­ló, a gyógy­tor­nász, a szo­ci­á­lis mun­kás és a vé­dő­nő a se­gí­tő hi­va­tá­sú szak­em­be­rek kö­zé tar­to­zik. Kö­zös mo­ti­vá­ci­ó­juk az em­be­re­ken va­ló se­gí­tés igé­nye, me­lyet igyek­szünk el­mé­lyí­te­ni, ki­tel­je­sí­te­ni és pro­fes­­szi­o­ná­lis szin­tű­vé csi­szol­ni.
Kép­zé­sünk gya­kor­lat­ori­en­tált – zö­mé­ben kis­cso­por­tos fog­lal­ko­zá­sok ke­re­té­ben zaj­lik jól fel­sze­relt gya­kor­ló ter­me­ink­ben. Ez biz­to­sít­ja a sze­mé­lye­sebb kap­cso­lat ki­ala­kí­tá­sát ok­ta­tó és hall­ga­tó kö­zött, va­la­mint ha­té­ko­nyabb az is­me­re­tek be­épü­lé­se és a kész­sé­gek fej­lesz­té­se a gya­kor­lás ál­tal. Szo­ros és jó a kap­cso­lat a ki­vá­ló gya­kor­ló te­rü­le­tek­kel min­den kép­zé­si te­rü­le­ten, ahol a már el­sa­já­tí­tott el­mé­le­ti és gya­kor­la­ti tu­dást al­kal­maz­ni tud­ják va­lós szi­tu­á­ci­ók­ban.
A csa­lá­di­as lég­kör meg­te­rem­té­sé­hez még hoz­zá­já­rul a kör­nye­zet, ugyan­is Új­sze­ged leg­szebb li­ge­te mel­lett, nagy park­kal ren­delkező 100 éves épü­let fel­újí­tott fa­lai kö­zött tölt­het­jük min­den­nap­ja­in­kat. Két mo­dern, jól fel­sze­relt kol­lé­gi­u­munk se­gí­ti a hall­ga­tók ké­nyel­mét és a kö­zös­sé­gi kap­cso­la­tok ki­ala­ku­lá­sát. Igyek­szünk hall­ga­tó­ink éle­tét szí­ne­sí­te­ni, jó han­gu­la­tát elő­se­gí­te­ni ok­ta­tá­son kí­vü­li prog­ra­mok­kal is, me­lye­ken az ok­ta­tók is részt vesz­nek.
Szá­mom­ra mind­eze­ken ke­resz­tül va­ló­sul meg az, hogy jó ide­jár­ni hall­ga­tó­ként és ok­ta­tó­ként egy­aránt. Sze­re­tet­tel vá­runk min­den­kit, aki ré­sze­se sze­ret­ne len­ni a kö­zös­sé­günk­nek!”

P1250119_230x154.png

Címkék

ETSZK 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése (2022/2023/2. keresztfélév)
  január 30. - február 10.
 • PhD Kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.
 • PhD-kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.

Gyorslinkek

Bezár