2023. november 29., szerda English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  MGK
MGK
2010. január 30.
A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar csa­lá­di­as lég­kö­ré­ről és ott­ho­nos­sá­gá­ról is­mert. Ezen­fe­lül egy­re nö­vek­vő kép­zé­si kí­ná­la­ta és az in­téz­mény ál­tal kí­nált szám­ta­lan le­he­tő­ség mi­att is igen von­zó le­het a me­ző­gaz­da­sá­gi vagy vad­gaz­da mér­nö­ki pá­lyá­ra ké­szü­lők­nek.
Címkék: MGK
Hor­váth Jó­zsef, a Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar Gaz­dál­ko­dá­si és Vi­dék­fej­lesz­té­si In­té­ze­té­nek fő­is­ko­lai do­cen­se, a kar meg­bí­zott tu­do­má­nyos dékán­helyettese a Deb­re­ce­ni Egye­tem Ag­rár­gaz­da­sá­gi és Vi­dék­fej­lesz­té­si Ka­rán vé­gez­te ta­nul­má­nya­it, 2004 óta az MGK ok­ta­tó­ja. Ku­ta­tá­si te­rü­le­te a va­gyon­ér­té­ke­lé­si mód­sze­rek fej­lesz­té­se.
2010. január 30.
Címkék: MGK
Címkék: MGK
2010. január 30.
Címkék: MGK
2010. január 30.
Címkék: MK
Bezár