2022. január 27., csütörtök English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  MGK
MGK
2010. január 30.
A hód­me­ző­vá­sár­he­lyi Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar csa­lá­di­as lég­kö­ré­ről és ott­ho­nos­sá­gá­ról is­mert. Ezen­fe­lül egy­re nö­vek­vő kép­zé­si kí­ná­la­ta és az in­téz­mény ál­tal kí­nált szám­ta­lan le­he­tő­ség mi­att is igen von­zó le­het a me­ző­gaz­da­sá­gi vagy vad­gaz­da mér­nö­ki pá­lyá­ra ké­szü­lők­nek.
Címkék: MGK
Hor­váth Jó­zsef, a Me­ző­gaz­da­sá­gi Kar Gaz­dál­ko­dá­si és Vi­dék­fej­lesz­té­si In­té­ze­té­nek fő­is­ko­lai do­cen­se, a kar meg­bí­zott tu­do­má­nyos dékán­helyettese a Deb­re­ce­ni Egye­tem Ag­rár­gaz­da­sá­gi és Vi­dék­fej­lesz­té­si Ka­rán vé­gez­te ta­nul­má­nya­it, 2004 óta az MGK ok­ta­tó­ja. Ku­ta­tá­si te­rü­le­te a va­gyon­ér­té­ke­lé­si mód­sze­rek fej­lesz­té­se.
2010. január 30.
Címkék: MGK
Címkék: MGK
2010. január 30.
Címkék: MGK
2010. január 30.
Címkék: MK
kongressz1_230x154.png

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Digitális vallomások - Dr. Fráter Loránd emlékkiállítás
  december 04. - január 30.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak 2021/22 I. félév
  december 13. - január 29.
 • Vizsgaidőszak
  december 13. - január 28.

Gyorslinkek

Címkefelhő

BTK  Egyetemi Tavasz  Egyetemi Élet  Egyetemi élet  Esemény  Fókusz  Hírek  Innovízió  Irodalom  Kulturális Iroda  Kultúra  Kutatók Éjszakája 2009  SZTE  SZTE Kulturális Iroda  SZTE Kultúrális Iroda  Sport  Szabadegyetem  Szegedi Tudományegyetem  TIK  TTIK 

Bezár