2022. október 5., szerda English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  Sport/Szállás
Sport/Szállás
Az egész­sé­ges, test­moz­gás­sal, spor­to­lás­sal gaz­da­gí­tott élet­re ne­ve­lés­nek az utol­só lépc­ső­je a fel­sőok­tatási in­téz­mény. Az SZTE ezen a té­ren is ko­mo­lyan ve­szi fel­ada­tát, és mi­e­lőtt út­já­ra en­ged­né friss dip­lo­má­sa­it, szá­mos le­he­tő­sé­get meg­ad ne­kik, hogy a test­kul­tú­ra min­den sze­le­tét meg­is­mer­hes­sék.
Címkék: Sport
2010. január 30.
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem szám­ta­lan ki­vá­ló, kö­zös­ség­épí­tő di­ák­szál­lás­sal vár­ja le­en­dő hall­ga­tó­it.
Címkék: Szállás
2010. január 30.
Címkék: Sport
2010. január 30.
Címkék: Sport
Bezár