2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  Sport/Szállás
A spor­to­ló egye­tem
Címkék: Sport
sport2A Sze­ged­re ke­rü­lő egye­te­mis­tá­kat sok­fé­le spor­to­lá­si és mozgásle­hetőség vár­ja, de aki­nek ké­pes­sé­gei alap­ján az él­sport­ban a he­lye, vagy szur­ko­ló­ként kí­ván­ja él­vez­ni a sport ad­ta örö­mö­ket, az is jól te­szi, ha a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem­re ad­ja be je­lent­ke­zé­si lap­ját. Az SZTE sze­ge­di él­sport­csa­pa­tok­kal ki­épí­tett együtt­mű­kö­dé­se nem­csak nö­ve­li az egye­tem presz­tí­zsét ide­ha­za és kül­föld­ön, ha­nem en­nek ré­vén iga­zolt spor­to­ló­kat le­het Sze­ged­re csá­bí­ta­ni.
Ha SZTE és él­sport, ak­kor elő­ször ter­mé­sze­te­sen a ka­jak-ke­nu­sok­ról, va­la­mint az eve­ző­sök­ről kell meg­em­lé­kez­nünk, hi­szen az EDF Démász Sze­ged szá­mos olim­pi­ai, vi­lág- és Eu­ró­pa-baj­nok, il­let­ve vi­lág­ver­se­nye­ken ér­met szer­zett ki­vá­ló­sá­ga (így Pe­king olim­pi­ai baj­no­ka, Vaj­da At­ti­la, a már há­rom öt­ka­ri­kás el­ső­ség­gel ren­delkező Jan­ics Na­ta­sa, to­váb­bá Ke­resz­te­si Ale­xand­ra, Sík Már­ton, Csamangó At­ti­la vagy ép­pen Haller Ákos) kop­tat­ta/kop­tat­ja a sze­ge­di egye­tem pad­ja­it. (De itt vég­zett pél­dá­ul a vi­lág- és Eu­ró­pa-baj­nok csel­gán­csos, Bra­un Ákos is, aki 2006-ban egyetemi-főisko­lai vb-ara­nyat szer­zett az SZTE-nek.)
2003-ban kö­tött tá­mo­ga­tói szer­ző­dést a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem a vá­ros leg­nép­sze­rűbb csa­pa­ta­i­val, a Pick Sze­ged fér­fi­ké­zi­lab­dá­sa­i­val és a Szeviép-Szeged női ko­sa­ra­sa­i­val. En­nek ér­tel­mé­ben egye­bek mel­lett az SZTE hall­ga­tói in­gyen te­kint­he­tik meg a Sze­viép ha­zai mecs­­cse­it, s a Pick is egy kü­lön szek­tor­nyi bér­le­tet bo­csát az egye­te­mis­ták és az SZTE Al­ma Ma­ter tag­jai ren­del­ke­zé­sé­re. Min­den gár­dá­ban sok sze­ge­di egye­te­mis­ta sze­re­pel egyéb­ként.
Az SZTE a kö­vet­ke­ző lé­pés­ben már olyan szer­ző­dé­se­ket írt alá, me­lyek ré­vén név­hasz­ná­la­ti jo­got szer­zett fel­tö­rek­vő, egyetemközeli sze­ge­di csa­pa­tok tá­mo­ga­tá­sá­val. Ezek­ben a gár­dák­ban ja­va­részt SZTE-s hall­ga­tók sze­re­pel­nek. 2006 őszén szü­le­tett kont­rak­tus a ví­zi­lab­dás lá­nyok­kal és a ko­sár­lab­dás fi­úk­kal, majd a ví­vók (SZTE Ví­vó­klub) is be­ke­rül­tek a támoga­tot­ti kör­be.
Az in­téz­mény leg­nép­sze­rűbb csa­pa­ta cí­met egy­ér­tel­mű­en a Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák fér­fi­ko­sa­rai ér­dem­lik ki, akik im­már a har­ma­dik sze­zon­ban vi­téz­ked­nek az NB I/B cso­port­ban. Mec­­cse­i­ken több száz egye­te­mis­ta szur­ko­ló tom­bol az újszege­di vá­ro­si sport­csar­nok le­lá­tó­in. Egy­elő­re még ke­ve­seb­ben fe­dez­ték fel ma­guk­nak az Uni­ver­si­tas Sze­ged női ví­zi­lab­da­csa­pa­tát, pe­dig a lá­nyok ma­xi­má­li­san meg­ér­dem­lik a fi­gyel­met: ősz­től az OB I/A cso­port­ban már a leg­job­bak el­len küz­de­nek! Egye­te­münk lab­da­rú­gó­csa­pa­ta, az Uni­ver­i­tas SC Ta­nár­kép­ző a me­gyei II. osz­tály­ban rúg­ja (és né­ha kap­ja) a gó­lo­kat. Ugyan­csak az egye­tem ne­vén, SZTE-Szegedként in­dul a sze­ge­di női ko­sa­ra­sok ket­tes szá­mú ala­ku­la­ta a má­so­dik vo­nal­ban, az SZTE Egye­te­mi Hall­ga­tói Ön­kor­mány­zat pe­dig NB II-es rög­bic­sap­at­nak ad­ja ne­vét.
Az SZTE min­den­kép­pen jó vá­lasz­tás az él­spor­to­lók szá­má­ra, hi­szen min­den le­he­tő­sé­get meg­ad ah­hoz, hogy a fel­ső­fokú ta­nul­má­nyo­kat ös­­sze le­hes­sen egyez­tet­ni a spor­to­lói pá­lya­fu­tás ki­tel­je­sí­té­sé­vel: az egye­te­mi csa­pa­to­kat, klu­bo­kat, szak­osz­tá­lyo­kat erő­sí­tő leg­jobb di­ák­ja­it még spor­to­lói ösz­tön­dí­jak­kal is se­gí­ti.

P1250119_230x154.png

Címkék

Sport 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése (2022/2023/2. keresztfélév)
  január 30. - február 10.
 • PhD Kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.
 • PhD-kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.

Gyorslinkek

Bezár