2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  Sport/Szállás
Öthalomtól Új­sze­ge­dig
A Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem szám­ta­lan ki­vá­ló, kö­zös­ség­épí­tő di­ák­szál­lás­sal vár­ja le­en­dő hall­ga­tó­it.
Címkék: Szállás

Kar­kö­zi kol­lé­gi­u­mok

Az egye­tem öt kar­kö­zi kol­lé­gi­um­mal ren­del­ke­zik, me­lyek­ben a legkülön­bözőbb tu­do­mány­te­rü­le­tek hall­ga­tói köt­het­nek egy­más­sal is­me­ret­sé­get. A fel­vé­te­li­nél első­sor­ban a szo­ci­á­lis hely­ze­tet (egy fő­re ju­tó jö­ve­de­lem, test­vé­rek szá­ma, sú­lyos be­teg­ség stb.), a lakóhe­lytől va­ló tá­vol­sá­got és a ta­nul­má­nyi ered­mé­nye­ket ve­szik fi­gye­lem­be. A kol­lé­gi­u­mi dí­jak 2009-ben tíz­ezer fo­rint kö­rü­li ös­­szeg­re rúg­tak mind a kar­kö­zi, mind a ka­ri in­téz­mé­nyek­ben.
Új­sze­ge­den, az Er­zsé­bet-li­get kö­ze­lé­ben vár­ja la­kó­it a tíz­eme­le­tes Her­man Ot­tó Kol­lé­gi­um, há­rom­ágyas szo­bái ré­gen első­sor­ban a ter­mé­szet­tu­do­má­nyi kar hall­ga­tó­i­nak ad­tak ott­hont – a kol­lé­gi­um Fürj ut­cai „B” épü­le­te tár­sa­da­lom­tu­do­má­nyi szak­kol­lé­gi­um­ként mű­kö­dik –, míg a Mó­ra Fe­renc Kol­lé­gi­um ere­de­ti­leg böl­csész „di­ák­szál­ló" volt, ma is fel­ol­va­só­es­tek, író-ol­va­só ta­lál­ko­zók szí­ne­sí­tik a la­kók min­den­nap­ja­it. A négy­ágyas szo­bá­kat nem­rég kezd­ték há­rom­ágya­sí­ta­ni – mos­tan­ra a szo­bák kö­zel fe­le ilyen. Két szo­bát egy kö­zös­sé­gi he­lyi­ség köt ös­­sze.

szallas
Megújult Öthalom.
A Kár­olyi Mi­hály Kol­lé­gi­um több mint 800 férőhe­lyév­el az egye­tem leg­na­gyobb kol­lé­gi­u­ma, mely a Kos­suth La­jos su­gár­úton há­rom­ágyas szo­bák­kal vár­ja la­kó­it: a nagy kö­zös­ség éven­te meg­ren­de­zi pél­dá­ul a be­szé­des ne­vű Kol­lé­gi­u­mi Paj­kos­sá­go­kat (Kopaj).
Sok más mel­lett tu­do­má­nyos mű­he­lyek­kel, előadá­sokkal, kol­lé­gi­u­mi di­ák­szín­pad­dal, két­ágyas szo­bák­kal vár­ja az egye­tem te­het­sé­ges hall­ga­tó­it a bel­vá­ros­ban fek­vő Eöt­vös Lo­ránd Kol­lé­gi­um. A le­en­dő el­ső­éve­sek ki­emel­ke­dő ered­mé­nyek­kel (pél­dá­ul OKTV-eredmény) pá­lyáz­hat­nak ide.

Fel­újí­tott di­ák­la­ká­sok Öthal­mon

Az egy­ko­ri szov­jet lak­ta­nya te­rü­le­tén ál­ló Öthal­mi Di­ák­la­ká­sok ko­ráb­ban 245 fé­rő­hel­­lyel ren­del­kez­tek, ám az egyik épü­let fel­újí­tá­sá­val a ta­va­lyi esz­tendőben 270-nel tud­ta bő­ví­te­ni kol­lé­gi­u­mi férőhe­lyeinek szá­mát az SZTE. A fel­újí­tott épü­let há­rom lépcső-házában ös­­sze­sen 60 la­kás­ban he­lyez­he­tők el a hall­ga­tók (a la­ká­sok­ból 1+2-es 30 da­rab, 1 szo­bás 30 da­rab). A tel­jes kö­rű fel­újí­tás a la­kó­szo­bák, kony­hák bú­tor­za­tá­ra, a vi­zes-he­lyi­sé­gek­re, köz­le­ke­dők­re, lépc­sőházra egy­aránt ki­ter­jedt. A kol­lé­gi­um fel­sze­relt­sé­ge min­den igényt ki­elé­gít, ugyan­ak­kor a té­rí­té­si dí­jak át­la­go­sak, 9 és 12 ezer fo­rint kö­zött mo­zog­nak.

Ka­ri kol­lé­gi­u­mok

Min­den­ki ugyan­oda jár, eset­leg ugyan­azt is ta­nul­ja: fel­sőbb éve­sek jó ta­ná­csai, jegy­ze­tek és re­mek be­ju­tá­si le­he­tő­ség – a ka­ri kol­lé­gi­u­mok szá­mos előn­nyel bír­nak. Az Ál­ta­lá­nos Or­vos­tu­do­má­nyi Kar Apáthy Ist­ván Kol­lé­gi­u­ma a Dóm tér mel­lett ta­lál­ha­tó, há­rom­ágyas szo­bá­kat kí­nál kü­lön tu­so­lók­kal min­den szo­bá­hoz. Nem­rég ke­rült sor az ab­la­kok cse­ré­jé­re. Az ÁOK ál­lo­más­hoz és a kli­ni­kák­hoz kö­ze­li id. Janc­só Mik­lós Kol­lé­gi­u­má­nak szo­bái zöm­mel négy­ágya­sok, kö­zös tu­so­ló­he­lyi­ség­gel. Kö­ze­lé­ben ta­lál­ha­tó a gyógy­sze­rész­kar Sem­mel­we­is Ig­nác Kol­lé­gi­u­ma is, mely­nek szo­bái négy­ágya­sok. Az ETSZK szin­tén két kol­lé­gi­u­mot tud­hat ma­gá­é­nak: a bel­vá­ros­be­li Bé­ke Ut­cai Kol­lé­gi­um 2-3-4 ágyas szo­bák­kal ren­del­ke­zik, az Új­sze­ged szí­vé­ben elhe­lyezkedő Madzsar Jó­zsef Kol­lé­gi­um szo­bái több­sé­gé­ben két­ágya­sok. A Ju­hász Gyu­la Pedagó­gusképző Kar Te­le­ki Blan­ka Kol­lé­gi­u­má­nak szo­bái négy­ágya­sok, két szo­bát egy ta­nu­ló­he­lyi­ség köt ös­­sze a Mó­rá­hoz ha­son­ló­an. Az el­múlt évek­ben a vi­zes­blokk fel­újí­tá­sá­ra és aka­dály­men­te­sí­tés­re is sor ke­rült.
A Kol­lé­gi­u­mi úton ta­lál­ha­tó a Mér­nö­ki Kar Kol­lé­gi­u­ma, mely­nek szo­bái há­rom­ágya­sak. A hód­mezővásárhe­lyi Mezőgaz­dasá­gi Kar négy­eme­le­tes kol­lé­gi­u­má­ban két- és há­rom­ágyas szo­bák áll­nak a hall­ga­tók ren­del­ke­zé­sé­re, a kol­lé­gi­um kész nyit­ni más ka­rok hall­ga­tó­i­nak be­fo­ga­dá­sa fe­lé is.
Bő­vebb in­for­má­ci­ó­kat mind a ka­ri, mind a kar­kö­zi kol­lé­gi­u­mok­ról a sa­ját hon­lap­ju­kon ta­lál­ha­tó te­le­fon­szám­okon le­het kér­ni.

Arany Mi­hály

DSC_6676_230x154.png

Címkék

Szállás 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése (2022/2023/2. keresztfélév)
  január 30. - február 10.
 • PhD Kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.
 • PhD-kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.

Gyorslinkek

Bezár