2023. február 5., vasárnap English version
Archívum  --  2010  --  1. szám - 2010. január 18.  --  Sport/Szállás
Sport­pa­ra­di­csom
Címkék: Sport

sport3A Sze­ged­re ke­rü­lő egye­te­mis­tá­kat sport­él­mé­nyek töm­ke­le­ge vár­ja: aki ra­jon­gó­ja a minősé­gi él­sport­nak, bi­zo­nyo­san jól ér­zi majd ma­gát a Ti­sza-par­ti vá­ros­ban.
A me­gye­szék­hely ta­lán leg­nép­sze­rűbb és leg­is­mer­tebb spor­to­lói az EDF Démász Szeged ka­ja­ko­sai és ke­nu­sai, élü­kön Jan­ics Na­ta­sá­val és Vaj­da At­ti­lá­val (képünkön). Sze­ge­den, a ví­zi spor­tok fel­leg­vá­rá­ban év­ről év­re ren­dez­nek ran­gos nem­zet­kö­zi ver­se­nye­ket: a 2006-os vb-n és a 2007-es, a 2008-as és a 2009-es Vi­lág­ku­pán sok ezer fa­na­ti­kus szo­rí­tott a ma­gyar spor­to­lók si­ke­ré­ért a cso­dá­la­tos Maty-éri cent­rum­ban. Sze­ged sport­élet­ének, de ta­lán ma­gá­nak a vá­ros­nak is szim­bó­lu­má­vá vált a vaj­da­sá­gi szü­le­té­sű, de Sze­ge­den élő vi­lág­hí­rű sak­ko­zó, Lékó Pé­ter.
Ha Sze­ged és csa­pat­spor­tok, ak­kor elő­ször a Pick Sze­ged ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­ról (mely rend­sze­res szere­plő­je a Baj­no­kok Li­gá­já­nak) és a Sze­ged Be­ton ví­zi­pó­ló­sa­i­ról (akik 2009-ben meg­nyer­ték a LEN-kupát) kell szól­nunk. Egy­re acé­lo­sab­bak azon­ban a női ko­sa­ra­sok is: a Szeviép-Szeged ta­valy má­so­dik lett a baj­nok­ság­ban, így idén elő­ször sze­re­pel­het az Euroligában.
To­váb­bi „elit­li­gás” együt­te­sek­nek is szur­kol­hat­nak a sportked­velő egye­te­mis­ták, hi­szen az Uni­ver­si­tas Sze­ged női pó­ló­sai, a Floratom Sze­ged ping­pon­go­sai, a Sze­ge­di TE te­ké­sei, va­la­mint a HPQ-Szeged röp­lab­dá­sai is a leg­ma­ga­sabb osz­tály­ban sze­re­pel­nek, de re­mek szó­ra­ko­zást nyúj­ta­nak az Dél-Konstrukt SZTE-Szedeák NB I/B-s ko­sa­ra­sa­i­nak, a Ti­sza Vo­lán SC OB I/B-s jég­ko­ron­go­sa­i­nak, va­la­mint az NB III-as lab­da­rú­gó­inak mérkőzé­sei is.
S ha mind­ez nem vol­na elég a jó­ból: 2010 au­gusz­tu­sá­ban egyetemi-főisko­lai eve­zős-vb-t ren­dez Sze­ged és az egye­tem!

P. M. L.

DSC_1794_230x154.png

Címkék

Sport 

Hírek, aktualitások *

Rendezvénynaptár *

 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Kreditátviteli pótkör
  január 09. - február 05.
 • Adategyeztető űrlap kitöltése (2022/2023/2. keresztfélév)
  január 30. - február 10.
 • PhD Kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.
 • PhD-kurzusfelvétel
  január 30. - március 05.

Gyorslinkek

Bezár